Ezra 7:1–28

  • Ezra přichází do Jeruzaléma (1–10)

  • Artaxerxův dopis Ezrovi (11–26)

  • Ezra chválí Jehovu (27, 28)

7  Po těch událostech, za vlády perského krále Artaxerxa,*+ přišel z Babylonu Ezra.*+ Byl synem Serajáše,+ syna Azarjáše, syna Chilkijáše,+  syna Šalluma, syna Cadoka, syna Achituba,  syna Amarjáše, syna Azarjáše,+ syna Merajota,  syna Zerachjáše, syna Uzziho, syna Bukkiho,  syna Abišuy, syna Pinechase,+ syna Eleazara,+ syna předního kněze Árona.+  Tento Ezra přišel z Babylonu. Byl opisovačem* zběhlým v Mojžíšově zákoně,*+ který dal Jehova, Bůh Izraele. Protože nad Ezrou byla ruka Jehovy, jeho Boha, král mu dal všechno, o co požádal.  Spolu s ním se v sedmém roce vlády krále Artaxerxa vydali na cestu do Jeruzaléma někteří Izraelité, kněží, Levité,+ zpěváci,+ strážci bran+ a chrámoví sluhové.*+  V pátém měsíci sedmého roku královy vlády přišel Ezra do Jeruzaléma.  Na cestu z Babylonu se vydal první den prvního měsíce a do Jeruzaléma přišel první den pátého měsíce, protože nad ním byla dobrá ruka jeho Boha.+ 10  Ezra připravil své srdce,* aby zkoumal Jehovův zákon, řídil se jím+ a vyučoval v Izraeli předpisům tohoto zákona a právu.+ 11  Toto je znění dopisu, který dal král Artaxerxes knězi Ezrovi, opisovači* a znalci* Jehovových přikázání a ustanovení daných Izraeli: 12  * „Artaxerxes,+ král králů, knězi Ezrovi, opisovači zákona Boha nebes: Kéž máš dokonalý pokoj! 13  Vydal jsem nařízení, aby s tebou odešel každý z izraelského lidu, kněží i Levitů, obyvatel mé říše, kdo je ochotný jít do Jeruzaléma.+ 14  Král a jeho sedm rádců tě totiž vysílají, abys zjistil, zda se v Judsku a Jeruzalémě dodržuje zákon tvého Boha, který máš u sebe.* 15  Také tam vezmeš stříbro a zlato, které král a jeho rádci věnovali Bohu Izraele, jehož sídlo je v Jeruzalémě, 16  a k tomu všechno stříbro a zlato, které dostaneš* z celé babylonské provincie,* a také dar, který lid a kněží věnují domu svého Boha v Jeruzalémě.+ 17  A bez prodlení nakoupíš za tyto peníze býky,+ berany,+ jehňata+ a všechno potřebné pro obilné i tekuté oběti+ a předložíš je na oltáři domu vašeho Boha v Jeruzalémě. 18  S ostatním stříbrem a zlatem udělej, co ty a tvoji bratři uznáte za vhodné, podle vůle vašeho Boha. 19  A všechny nádoby, které jsi dostal pro službu v domě svého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě.+ 20  Pokud budeš muset pro dům svého Boha zajistit ještě něco dalšího, uhraď to z královské pokladnice.+ 21  Já, král Artaxerxes, vydávám nařízení pro všechny pokladníky v oblasti Za Řekou:* Všechno, o co vás požádá kněz Ezra,+ opisovač zákona Boha nebes, mu ihned dáte, 22  a to až do 100 talentů* stříbra, 100 korů* pšenice, 100 batů* vína+ a 100 batů oleje+ a sůl+ bez omezení. 23  Ať se všechno, co nařizuje Bůh nebes, vykoná pro jeho dům horlivě,+ aby hněv Boha nebes nevzplanul proti králově říši a jeho synům.+ 24  A také se vám dává na vědomí, že není dovoleno ukládat žádnou daň, poplatek+ ani mýtné nikomu z kněží a Levitů, hudebníků,+ vrátných, chrámových sluhů*+ a ostatních dělníků v tomto Božím domě. 25  A ty, Ezro, podle moudrosti, kterou máš od svého Boha,* jmenuj městské úředníky a soudce, aby soudili lid v oblasti Za Řekou, všechny ty, kdo znají zákony tvého Boha. A toho, kdo je nezná, budete poučovat.+ 26  A každý, kdo nebude dodržovat zákon tvého Boha a zákon krále, má být neprodleně odsouzen, ať už k trestu smrti, k vypovězení, pokutě, nebo uvěznění.“ 27  Ať je chválen Jehova, Bůh našich praotců, který krále přivedl na myšlenku* zkrášlit Jehovův dům v Jeruzalémě+ 28  a který mi projevil věrnou lásku, takže jsem získal přízeň krále,+ jeho rádců+ a všech jeho významných knížat. Protože nade mnou byla ruka Jehovy, mého Boha, sebral jsem odvahu* a shromáždil izraelské přední muže,* aby šli se mnou.

Poznámky

Tj. Artaxerxa I.
Znamená „pomoc“.
Nebo „písařem“.
Nebo „byl zručným opisovačem Mojžíšova zákona“.
Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Nebo „Ezra se už předtím rozhodl ve svém srdci“.
Nebo „písaři“.
Nebo „opisovači slov“.
Ezr 7:12 až 7:26 byl původně napsán aramejsky.
Dosl. „ve své ruce“.
Dosl. „najdeš“.
Nebo „soudní oblasti“.
Nebo „Za Eufratem“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Kor odpovídal 220 l. Viz příloha B14.
Bat odpovídal 22 l. Viz příloha B14.
Nebo „Netinim“, dosl. „těch daných“.
Dosl. „podle moudrosti tvého Boha, která je v tvé ruce“.
Dosl. „dal do srdce“.
Nebo „posílil jsem se“.
Dosl. „hlavy“.