Ezra 6:1–22

  • Dareios věc ověřuje a vydává výnos (1–12)

  • Chrám je dokončen a zasvěcen (13–18)

  • Slaví se Pesach (19–22)

6  Tehdy král Dareios nařídil, aby se hledalo v babylonských archivech,* kde byly uložené poklady.  A na hradě v Ekbataně, který je v médské provincii,* se našel svitek s následujícím záznamem:  „V prvním roce své vlády vydal král Kýros nařízení ohledně Božího domu v Jeruzalémě:+ ‚Ať je ten dům znovu postaven, aby se v něm mohly předkládat oběti, a ať jsou položeny jeho základy. Jeho výška má být 60 loket* a jeho šířka 60 loket.+  Zdi mají být tvořené třemi vrstvami velkých kamenů přivalených na místo a jednou vrstvou trámů.+ Náklady bude hradit králův dům.+  Také mají být vráceny na své původní místo do Božího domu v Jeruzalémě zlaté a stříbrné nádoby,+ které vzal Nebukadnecar z Božího domu v Jeruzalémě a přinesl do Babylonu.‘“+  „A tak se ty, Tattenaii, místodržiteli oblasti Za Řekou,* a Šetar-bozenaii s vašimi spolupracovníky, nižšími místodržiteli z oblasti Za Řekou,+ do toho nevměšujte.  Do prací na tomto Božím domě nezasahujte. Místodržitel Židů a židovští starší ho znovu postaví na původním místě.  Dále vydávám nařízení, co máte udělat pro židovské starší, aby mohli Boží dům znovu postavit: Z královské pokladnice,+ z daní vybraných v oblasti Za Řekou, se mají těmto mužům bez prodlení hradit náklady, aby nemuseli práci přerušovat.+  A dávejte jim všechno, co je potřeba – mladé býky,+ berany+ a jehňata+ na zápalné oběti Bohu nebes a také pšenici,+ sůl,+ víno+ a olej.+ O cokoli si kněží v Jeruzalémě řeknou, to se jim má rozhodně dávat den co den, 10  aby mohli stále předkládat oběti, které se budou líbit Bohu nebes, a aby se modlili za život krále a jeho synů.+ 11  Také nařizuji, aby každý, kdo poruší tento výnos, byl potrestán takto: Ať je z jeho domu vytažen trám a ať ho na něj přibijí.* A z jeho domu ať udělají veřejný záchod.* 12  Kéž Bůh, který způsobil, aby v Jeruzalémě přebývalo jeho jméno,+ svrhne každého krále a národ, kteří se odváží porušit toto nařízení a zničit ten Boží dům v Jeruzalémě. Toto nařízení vydávám já, Dareios. Ať se okamžitě vykoná.“ 13  Tattenai, místodržitel oblasti Za Řekou, Šetar-bozenai+ a jejich spolupracovníci pak ihned provedli všechno, co král Dareios nařídil. 14  A židovští starší, povzbuzovaní proroky Ageem+ a Zecharjášem,+ vnukem Idda, stavěli dál a práce úspěšně postupovaly.+ V souladu s nařízením Boha Izraele+ a v souladu s nařízením Kýra,+ Dareia+ a perského krále Artaxerxa*+ stavbu dokončili. 15  Boží dům dostavěli třetí den měsíce adaru* v šestém roce vlády krále Dareia. 16  Potom Izraelité, kněží, Levité+ a ostatní bývalí vyhnanci s radostí slavili zasvěcení tohoto Božího domu. 17  A při jeho zasvěcení předložili 100 býků, 200 beranů, 400 jehňat a jako oběť za hřích za celý Izrael 12 kozlů, podle počtu izraelských kmenů.+ 18  A ustanovili kněze podle jejich skupin a Levity podle jejich oddílů pro službu Bohu v Jeruzalémě,+ v souladu s tím, co se píše v Mojžíšově knize.+ 19  A 14. den prvního měsíce+ slavili bývalí vyhnanci Pesach.+ 20  Kněží a Levité se bez výjimky očistili,+ takže byli všichni čistí. Poráželi pesachovou oběť pro všechny bývalé vyhnance, pro ostatní kněze i pro sebe. 21  Izraelité, kteří se vrátili z vyhnanství, pak tuto oběť jedli společně se všemi, kdo se k nim připojili a kdo přestali s nečistými zvyky okolních národů, aby mohli uctívat* Jehovu, Boha Izraele.+ 22  S radostí potom sedm dnů slavili Svátek nekvašených chlebů.+ Jehova totiž způsobil, aby se radovali, když jim zajistil přízeň asyrského krále*+ a ten je podporoval* v práci na domě pravého Boha, Boha Izraele.

Poznámky

Dosl. „domě záznamů“.
Nebo „soudní oblasti“.
Asi 27 m. Viz příloha B14.
Nebo „Za Eufratem“.
Nebo „narazí“.
Nebo možná „smetiště, hnojiště“.
Tj. Artaxerxa I.
Dosl. „hledat“.
Titul perského krále Dareia I., který tehdy vládl nad územím bývalé Asyrské říše.
Dosl. „posílil jejich ruce“.