Ezra 5:1–17

  • Židé znovu začínají stavět (1–5)

  • Tattenaiův dopis králi Dareiovi (6–17)

5  Potom proroci Ageus+ a Zecharjáš,+ vnuk Idda,+ začali prorokovat Židům, kteří byli v Judsku a Jeruzalémě, a mluvit k nim ve jménu Boha Izraele, který byl nad nimi.  Nato Zerubbabel,+ syn Šealtiela, a Ješua,+ syn Jehocadaka, začali znovu stavět Boží dům+ v Jeruzalémě. A Boží proroci byli s nimi a podporovali je.+  Tehdy k nim přišli Tattenai, místodržitel oblasti Za Řekou,* a Šetar-bozenai a jejich spolupracovníci a zeptali se jich: „Kdo vám nařídil, abyste stavěli tento dům a dokončili tuto stavbu?“*  Pak chtěli vědět: „Jak se jmenují muži, kteří na stavbě pracují?“  Ale Bůh střežil* židovské starší+ a nikdo je nezastavil, dokud nedošla zpráva Dareiovi a dokud on neposlal úřední odpověď.  Zde je znění dopisu, který poslali králi Dareiovi Tattenai, místodržitel oblasti Za Řekou, a Šetar-bozenai a jeho spolupracovníci, nižší místodržitelé z oblasti Za Řekou.  Poslali mu zprávu, ve které napsali: „Králi Dareiovi: Hojný pokoj!  Ať je králi známo, že jsme přišli do judské provincie* k domu velkého Boha a viděli jsme, že ho staví z velkých kamenů přivalených na místo a zasazují do zdí trámy. Lidé pracují s nadšením a dílo jim roste pod rukama.  Potom jsme se jejich starších vyptávali: ‚Kdo vám nařídil, abyste stavěli tento dům a dokončili tuto stavbu?‘*+ 10  Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom si je mohli zapsat a informovat tě, kdo stojí v jejich čele. 11  Toto je odpověď, kterou nám dali: ‚Jsme služebníci Boha nebes a země a znovu stavíme dům, který před mnoha lety postavil jeden velký izraelský král.+ 12  Protože však naši předkové rozhněvali Boha nebes,+ vydal je do rukou babylonského krále Nebukadnecara,+ Chaldejce, a on zbořil tento dům+ a odvedl lid do vyhnanství v Babyloně.+ 13  Nicméně babylonský král Kýros vydal v prvním roce své vlády nařízení, aby byl tento Boží dům znovu postaven.+ 14  Král Kýros navíc vynesl z babylonského chrámu zlaté a stříbrné nádoby, které Nebukadnecar vzal z Božího domu v Jeruzalémě a přinesl do babylonského chrámu.+ Byly dány muži jménem Šešbaccar,*+ kterého Kýros ustanovil místodržitelem.+ 15  Kýros mu řekl: „Vezmi ty nádoby a ulož je v chrámu, který je v Jeruzalémě. A ať je Boží dům znovu postaven na původním místě.“+ 16  Šešbaccar potom přišel do Jeruzaléma a položil základy Božího domu.+ Od té doby se dům staví, ale ještě není dokončený.‘+ 17  A teď, pokud to král uzná za vhodné, ať nechá ověřit v královské pokladnici v Babyloně, zda je to tak, že král Kýros vydal nařízení, aby byl Boží dům v Jeruzalémě znovu postaven.+ A ať nám pak pošlou zprávu, jak v té věci král rozhodl.“

Poznámky

Nebo „Za Eufratem“.
Nebo „a pokládali tyto trámy“.
Dosl. „oko jejich Boha bylo na“.
Nebo „soudní oblasti“.
Nebo „a pokládali tyto trámy“.
Možná Zerubbabel v Ezr 2:2; 3:8.