Ezra 4:1–24

  • Obnova chrámu naráží na odpor (1–6)

  • Nepřátelé posílají stížnost králi Artaxerxovi (7–16)

  • Artaxerxova odpověď (17–22)

  • Stavba chrámu je zastavena (23, 24)

4  Jakmile nepřátelé Judy a Benjamína+ slyšeli, že ti, kdo se vrátili z vyhnanství,+ staví chrám Jehovovi, Bohu Izraele,  přišli za Zerubbabelem a vůdci rodů a řekli jim: „Budeme stavět s vámi, vždyť i my uctíváme* vašeho Boha+ a přinášíme mu oběti ode dnů asyrského krále Esar-chaddona,+ který nás sem přivedl.“+  Zerubbabel, Ješua a ostatní vůdci izraelských rodů jim však odpověděli: „Nemáte právo stavět s námi dům našemu Bohu.+ Budeme ho Jehovovi, Bohu Izraele, stavět sami, právě jak nám přikázal perský král Kýros.“+  Obyvatelé té země pak neustále odrazovali* Judejce od stavby a zastrašovali je.+  Po všechny dny perského krále Kýra až do vlády perského krále Dareia*+ najímali rádce, aby mařili jejich plány.+  Na začátku vlády krále Ahasvera* sepsali obvinění proti obyvatelům Judska a Jeruzaléma.  A za dnů perského krále Artaxerxa napsali Bišlam, Mitredat a Tabeel se svými spolupracovníky králi Artaxerxovi dopis, který přeložili do aramejštiny+ a napsali aramejským písmem.*  * Hlavní vládní úředník Rechum a písař Šimšai napsali králi Artaxerxovi ohledně Jeruzaléma níže uvedený dopis.  (Dopis byl od hlavního vládního úředníka Rechuma a písaře Šimšaie a jejich ostatních spolupracovníků, soudců a nižších místodržitelů, tajemníků, obyvatel Ereku,+ Babyloňanů, obyvatel Sús,+ tedy Elamitů,+ 10  a od ostatních národů, které vzal velký a ctihodný Asenappar* do vyhnanství a osídlil jimi samařská města,+ a od dalších lidí z oblasti Za Řekou.*) 11  A toto je znění dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi tvoji sluhové, lidé z oblasti Za Řekou: 12  Ať je králi známo, že Židé, kteří od tebe vyšli k nám, dorazili do Jeruzaléma. Znovu staví to zkažené a vzpurné město, opravují jeho základy a dokončují hradby.+ 13  Ať je tedy králi známo, že pokud město znovu postaví a dokončí jeho hradby, nebudou už odvádět daně, poplatky+ ani mýtné a královské pokladnici to způsobí ztráty. 14  Vzhledem k tomu, že nás živí palác* a není správné nečinně přihlížet tomu, jak jsou poškozovány zájmy krále, posíláme králi tento dopis, aby to věděl 15  a mohl nechat prozkoumat knihu záznamů svých předchůdců.+ V knize záznamů zjistíš, že toto město je vzpurné, působí škodu králům a provinciím* a odedávna v něm žili buřiči. Proto bylo zničeno.+ 16  Dáváme králi na vědomí, že pokud to město bude znovu postaveno a jeho hradby dokončeny, oblast Za Řekou+ ztratíš.“ 17  Král pak poslal hlavnímu vládnímu úředníkovi Rechumovi a písaři Šimšaiovi a ostatním jejich spolupracovníkům, kteří bydleli v Samaří, a ostatním z oblasti Za Řekou tuto odpověď: „Pokoj vám! 18  Úřední dopis, který jste nám poslali, mi pečlivě přečetli.* 19  Přikázal jsem tu věc prozkoumat a zjistilo se, že to město se odedávna bouřilo proti králům a docházelo v něm ke vzpourám a povstáním.+ 20  V Jeruzalémě sídlili mocní králové, kteří vládli nad celou oblastí Za Řekou, a odváděly se jim daně, poplatky a mýtné. 21  Teď vydejte nařízení, aby ti muži přestali stavět. Výstavba města se nesmí obnovit, dokud nerozhodnu jinak. 22  Nic v tomto ohledu nezanedbejte, aby králi nevznikla další škoda.“+ 23  Jakmile obsah úředního dopisu od krále Artaxerxa přečetli Rechumovi, písaři Šimšaiovi a jejich spolupracovníkům, ti se rychle vydali do Jeruzaléma a silou donutili Židy, aby se stavbou přestali. 24  Tehdy se práce na Božím domě v Jeruzalémě zastavily a tak to zůstalo až do druhého roku vlády perského krále Dareia.+

Poznámky

Dosl. „hledáme“.
Dosl. „oslabovali ruce“.
Tj. Dareia I. (Dareia Velikého).
Možná šlo o Kambýsa II.
Nebo možná „který byl napsaný aramejsky a potom přeložený“.
Ezr 4:8 až 6:18 byl původně napsán aramejsky.
Nebo „Ašurbanipal“.
Nebo „Za Eufratem“.
Dosl. „jíme sůl paláce“.
Nebo „soudním oblastem“.
Nebo možná „mi přeložili a přečetli“.