Ezra 2:1–70

  • Seznam těch, kdo se vrátili z vyhnanství (1–67)

    • Chrámoví sluhové (43–54)

    • Synové Šalomounových sluhů (55–57)

  • Dobrovolné dary pro chrám (68–70)

2  A toto byli obyvatelé provincie,* kteří pocházeli z řad zajatců,+ z těch, které babylonský král Nebukadnecar odvedl do vyhnanství v Babyloně+ a kteří se později vrátili do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.+  Přišli se Zerubbabelem,+ Ješuou,+ Nehemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordekaiem, Bilšanem, Misparem, Bigvaiem, Rechumem a Baanahem. Toto byly počty izraelských mužů:+  synové Paroše, 2 172,  synové Šefatjáše, 372,  synové Aracha,+ 775,  synové Pachat-moaba+ ze synů Ješuy a Joaba, 2 812,  synové Elama,+ 1 254,  synové Zattua,+ 945,  synové Zakkaie, 760, 10  synové Baniho, 642, 11  synové Bebaie, 623, 12  synové Azgada, 1 222, 13  synové Adonikama, 666, 14  synové Bigvaie, 2 056, 15  synové Adina, 454, 16  synové Atera z Ezekjáše, 98, 17  synové Becaie, 323, 18  synové Jory, 112, 19  synové Chašuma,+ 223, 20  synové Gibbara, 95, 21  synové Betléma, 123, 22  muži z Netofy, 56, 23  muži z Anatotu,+ 128, 24  synové Azmavetu, 42, 25  synové Kirjat-jearimu, Kefiry a Beerotu, 743, 26  synové Ramy+ a Geby,+ 621, 27  muži z Mikmaše, 122, 28  muži z Betelu a Aje,+ 223, 29  synové Neba,+ 52, 30  synové Magbiše, 156, 31  synové druhého Elama, 1 254, 32  synové Charima, 320, 33  synové Lodu, Chadidu a Ona, 725, 34  synové Jericha, 345, 35  synové Senay, 3 630. 36  Kněží:+ synové Jedajáše+ z domu Ješuy,+ 973, 37  synové Immera,+ 1 052, 38  synové Pašchura,+ 1 247, 39  synové Charima,+ 1 017. 40  Levité:+ synové Ješuy a Kadmiela+ ze synů Hodavjáše, 74. 41  Zpěváci:+ synové Asafa,+ 128. 42  Synové strážců bran:+ synové Šalluma, synové Atera, synové Talmona,+ synové Akkuba,+ synové Chatity, synové Šobaie, celkem 139. 43  Chrámoví sluhové:*+ synové Cichy, synové Chasufy, synové Tabbaota, 44  synové Kerose, synové Siahy, synové Padona, 45  synové Lebany, synové Chagaby, synové Akkuba, 46  synové Chagaba, synové Salmaie, synové Chanana, 47  synové Giddela, synové Gachara, synové Reajáše, 48  synové Recina, synové Nekody, synové Gazzama, 49  synové Uzzy, synové Paseacha, synové Besaie, 50  synové Asny, synové Meunitů,* synové Nefusima,* 51  synové Bakbuka, synové Chakufy, synové Charchura, 52  synové Bacluta, synové Mechidy, synové Charši, 53  synové Barkose, synové Sisery, synové Temacha, 54  synové Neciacha, synové Chatify. 55  Synové Šalomounových sluhů: synové Sotaie, synové Sofereta, synové Perudy,+ 56  synové Jaalaha, synové Darkona, synové Giddela, 57  synové Šefatjáše, synové Chattila, synové Pokeret-haccebajima, synové Amiho. 58  Chrámových sluhů* a synů Šalomounových sluhů bylo celkem 392. 59  A tito vyšli z Tel-melachu, Tel-charši, Kerubu, Addonu a Immeru, ale nebyli schopní doložit, z jakého rodu* pochází a že jsou původem Izraelité:+ 60  synové Delajáše, synové Tobiáše, synové Nekody, 652. 61  A ze synů kněží: synové Chabajáše, synové Hakkoce+ a synové Barzillaie, který si vzal za manželku jednu z dcer Gileaďana Barzillaie+ a přijal jeho jméno. 62  Ti hledali ve veřejných záznamech svůj rodokmen, ale nenašli ho, takže nebyli způsobilí sloužit jako kněží.*+ 63  Místodržitel* jim řekl, že nemůžou jíst z nejsvětějších věcí,+ dokud tu nebude kněz, který by to rozhodl pomocí urim a tumim.+ 64  Jejich celkový počet byl 42 360.+ 65  Měli také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. 66  Měli 736 koní, 245 mul, 67  435 velbloudů a 6 720 oslů. 68  Když přišli do Jeruzaléma na místo, kde stával Jehovův dům, někteří vůdci rodů dali dobrovolné dary+ pro dům pravého Boha, aby mohl být znovu postavený na původním místě.+ 69  Podle svých možností věnovali do pokladnice na toto dílo 61 000 zlatých drachem,* 5 000 min* stříbra+ a 100 kněžských rouch. 70  A kněží, Levité, někteří z lidu, zpěváci, strážci bran a chrámoví sluhové* se usadili ve svých městech. I všichni ostatní Izraelité* se usadili ve svých městech.+

Poznámky

Nebo „soudní oblasti“.
Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Nebo možná „Meunima“.
Nebo možná „Nefusejců“.
Nebo „Netinim“, dosl. „těch daných“.
Dosl. „otcovského domu“.
Nebo „byli jako nečistí vyloučeni z kněžství“.
Nebo „tiršata“, což byl perský titul místodržitele provincie.
Drachma se obvykle ztotožňuje s perským zlatým dareikem, který vážil 8,4 g. Nezaměňovat s drachmou v Řeckých písmech. Viz příloha B14.
Mina v Hebr. písmech odpovídala 570 g. Viz příloha B14.
Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Dosl. „celý Izrael“.