Ezra 10:1–44

  • Smlouva o propuštění cizozemských manželek (1–14)

  • Cizozemské manželky jsou poslány pryč (15–44)

10  Zatímco Ezra ležel tváří k zemi před domem pravého Boha, modlil se+ a s pláčem vyznával hříchy svého lidu, shromáždilo se k němu velké množství Izraelitů, mužů, žen i dětí, a všichni usedavě plakali.  Pak Šekanjáš, syn Jechiela,+ ze synů Elama,+ řekl Ezrovi: „Tím, že jsme se oženili* s cizinkami z okolních národů,+ jsme zradili našeho Boha. Přesto je pro Izrael ještě naděje.  Pojďme teď uzavřít smlouvu s naším Bohem+ a zavažme se, že pošleme pryč všechny manželky a jejich děti v souladu s příkazem Jehovy i těch, kdo mají v úctě* přikázání našeho Boha.+ Řiďme se Zákonem.  A teď vstaň, je to na tobě. My tě podpoříme. Buď silný a jednej.“  Nato Ezra vstal a nechal přední kněze, Levity a celý Izrael přísahat, že udělají, co bylo řečeno.+ A tak přísahali.  Ezra pak z prostranství před domem pravého Boha odešel do místnosti* Jehochanana, syna Eljašiba. Šel tam, ale nejedl chléb ani nepil vodu, protože truchlil nad nevěrností těch, kdo se vrátili z vyhnanství.+  Potom dali po celém Judsku a Jeruzalémě vyhlásit, aby se všichni bývalí vyhnanci shromáždili v Jeruzalémě.  Knížata a starší rozhodli, že kdo do tří dnů nepřijde, bude mu zabaven* všechen majetek a bude vyloučen ze středu těch, kdo se vrátili z vyhnanství.+  A tak se během tří dnů všichni muži z Judy a Benjamína shromáždili v Jeruzalémě. Bylo to 20. den devátého měsíce. Všichni seděli na nádvoří domu pravého Boha a chvěli se kvůli té záležitosti i kvůli silnému dešti. 10  Potom kněz Ezra vstal a řekl jim: „Jednali jste nevěrně, když jste se ženili s cizinkami,+ a tak jste k proviněním Izraele přidali další. 11  Teď vyznejte své hříchy Jehovovi, Bohu svých praotců, a jednejte, jak si přeje. Oddělte se od okolních národů a od svých cizozemských manželek.“+ 12  Celé shromáždění silným hlasem odpovědělo: „Je naší povinností udělat to přesně tak, jak říkáš. 13  Je tu však hodně lidí a je období dešťů. Nemůžeme stát venku a ta záležitost se nevyřídí za den ani za dva, protože jsme v té věci hodně zhřešili. 14  Prosíme tedy, ať tu za celé shromáždění zůstanou jen naše knížata.+ A ať všichni z našich měst, kdo se oženili s cizinkami, přijdou v určenou dobu spolu se staršími a soudci příslušného města. Tak od sebe odvrátíme hněv našeho Boha, který proti nám vzplanul kvůli této záležitosti.“ 15  Jonatan, syn Asahela, a Jachzejáš, syn Tikvy, se proti tomu postavili a Levité Mešullam a Šabbetai+ je podporovali. 16  Ale bývalí vyhnanci jednali podle toho, co bylo dohodnuto. První den desátého měsíce se kněz Ezra sešel s vůdci rodů,* všemi jmenovitě určenými, a začali se tou věcí zabývat. 17  Případy všech mužů, kteří se oženili s cizinkami, dořešili první den prvního měsíce. 18  A zjistilo se, že se s cizinkami oženili někteří ze synů kněží:+ Ze synů Ješuy,+ syna Jehocadaka, a z jeho bratrů to byli Maasejáš, Eliezer, Jarib a Gedaljáš. 19  Ale slíbili,* že své manželky pošlou pryč, a protože se provinili, přinesou jako oběť za svou vinu berana ze svého stáda.+ 20  Z Immerových+ synů to byli Chanani a Zebadjáš, 21  z Charimových+ synů Maasejáš, Elijáš, Šemajáš, Jechiel a Uzzijáš, 22  z Pašchurových+ synů Eljoenai, Maasejáš, Išmael, Netanel, Jozabad a Eleasa. 23  Z Levitů to byli Jozabad, Šimei, Kelajáš (neboli Kelita), Petachjáš, Juda a Eliezer, 24  ze zpěváků Eljašib, ze strážců bran Šallum, Telem a Uri. 25  Z ostatních Izraelitů: Ze synů Paroše+ to byli Ramjáš, Jizzijáš, Malkijáš, Mijamin, Eleazar, Malkijáš a Benajáš, 26  ze synů Elama+ Mattanjáš, Zecharjáš, Jechiel,+ Abdi, Jeremot a Elijáš, 27  ze synů Zattua+ Eljoenai, Eljašib, Mattanjáš, Jeremot, Zabad a Aziza, 28  ze synů Bebaie+ Jehochanan, Chananjáš, Zabbai a Atlai, 29  ze synů Baniho Mešullam, Malluk, Adajáš, Jašub, Šeal a Jeremot, 30  ze synů Pachat-moaba+ Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mattanjáš, Becalel, Binnuj a Manasse, 31  ze synů Charima+ Eliezer, Jiššija, Malkijáš,+ Šemajáš, Šimeon, 32  Benjamín, Malluk a Šemarjáš, 33  ze synů Chašuma+ Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse a Šimei, 34  ze synů Baniho Maadai, Amram, Uel, 35  Benajáš, Bedejáš, Keluhi, 36  Vanjáš, Meremot, Eljašib, 37  Mattanjáš, Mattenai a Jaasu, 38  ze synů Binnuje Šimei, 39  Šelemjáš, Natan, Adajáš, 40  Maknadebai, Šašai, Šarai, 41  Azarel, Šelemjáš, Šemarjáš, 42  Šallum, Amarjáš a Josef, 43  ze synů Neba Jeiel, Mattitjáš, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel a Benajáš. 44  Ti všichni si vzali cizozemské manželky+ a poslali je pryč i s dětmi.+

Poznámky

Nebo „brali si domů“.
Dosl. „kdo se chvějí kvůli“.
Nebo „jídelny“.
Nebo „dán do klatby“.
Dosl. „otcovských domů“.
Dosl. „dali ruku“.