Ezekiel 39:1–29

  • Zničení Goga a jeho vojsk (1–10)

  • Pohřební místo v údolí Hamon-Gog (11–20)

  • Obnova Izraele (21–29)

    • Bůh na Izrael vylije svého ducha (29)

39  Synu člověka, prorokuj proti Gogovi+ a pověz mu: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku* Mešeku a Tubalu.+  Obrátím tě a odvleču. Odvedu tě z nejodlehlejších severních končin+ a přivedu tě na izraelské hory.  Z levé ruky ti vyrazím luk a z pravé ti nechám vypadnout šípy.  Padneš na izraelských horách,+ ty i všechna tvá vojska a národy, které budou s tebou. Nechám tě sežrat nejrůznějšími dravými ptáky a divokými zvířaty.“‘+  ‚Padneš na širém poli,+ protože já sám jsem promluvil,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.  ‚Sešlu oheň na Magog a na ty, kdo žijí v bezpečí na ostrovech.+ A poznají, že já jsem Jehova.  Své svaté jméno proslavím mezi svým lidem Izraelem a už nedovolím, aby bylo znesvěcováno. A národy poznají, že já jsem Jehova,+ Svatý v Izraeli.‘+  ‚Už to přichází, stane se to,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚To je ten den, o kterém jsem mluvil.  Obyvatelé izraelských měst vyjdou a budou pálit zbraně – malé štíty* i velké štíty, luky a šípy, kyje* a kopí. Budou jimi rozdělávat oheň+ sedm let. 10  Nebudou muset sbírat dřevo na poli ani pro něj chodit do lesa, protože budou oheň rozdělávat zbraněmi.‘ ‚Oberou ty, kdo je obírali, a vydrancují ty, kdo je drancovali,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 11  ‚Ten den dám Gogovi+ pohřební místo v Izraeli, v údolí, kterým prochází ti, kdo cestují východně od moře. Teď jim ale bude* v cestě bránit. Tam pohřbí Goga a všechny jeho hordy* a nazvou ho údolí Hamon-Gog.*+ 12  Izraelský dům je bude pohřbívat sedm měsíců, aby očistil zemi.+ 13  Budou je pohřbívat všichni obyvatelé té země a přinese jim to slávu v den, kdy se oslavím,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 14  ‚Určení muži budou stále procházet zemí a pohřbívat těla, která zůstala na povrchu země, aby ji očistili. Budou ji prohledávat sedm měsíců. 15  Když ti, kdo budou procházet zemí, uvidí lidskou kost, postaví vedle ní značku. Potom ti, kdo budou mít za úkol pohřbívat, pohřbí tu kost v údolí Hamon-Gog.+ 16  Bude tam i město jménem Hamona.* A země bude očištěna.‘+ 17  Synu člověka, toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Pověz všem ptákům a všem divokým zvířatům: „Shromážděte se a přijďte. Shromážděte se kolem mé oběti, kterou pro vás chystám, k velké obětní hostině na izraelských horách.+ Budete žrát maso a pít krev.+ 18  Budete žrát maso silných válečníků a pít krev náčelníků země – beranů, jehňat, kozlů a býků, samých vykrmených zvířat z Bašanu. 19  Při obětní hostině, kterou pro vás chystám, se dosyta nažerete tuku a opijete se krví.“‘ 20  ‚U mého stolu se nasytíte koňmi a jezdci, silnými muži a všemi válečníky,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 21  ‚Ukážu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám rozsudek, a pocítí na sobě mou moc.*+ 22  Od toho dne bude izraelský dům vědět, že já jsem Jehova, jejich Bůh. 23  A národy poznají, že izraelský dům odešel do vyhnanství kvůli svému provinění – kvůli tomu, že mi byli nevěrní.+ Proto jsem před nimi skryl svou tvář,+ vydal jsem je do rukou jejich nepřátel+ a všichni padli mečem. 24  Naložil jsem s nimi podle jejich nečistoty a podle jejich provinění a skryl jsem před nimi svou tvář.‘ 25  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Ty z Jákoba, kteří byli ve vyhnanství, přivedu zpátky+ a slituji se nad celým izraelským domem.+ Budu horlivě bránit* své svaté jméno.+ 26  Potom co byli pokořeni za všechnu svou nevěrnost vůči mně,+ budou žít v bezpečí ve své zemi a nikdo jim nebude nahánět strach.+ 27  Až je přivedu zpátky z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel,+ před očima mnoha národů na nich ukážu, že jsem svatý.‘+ 28  ‚Z toho, že jsem je poslal do vyhnanství mezi národy a že je pak shromáždím zpátky do jejich země a nikoho z nich tam nenechám,+ poznají, že já jsem Jehova, jejich Bůh. 29  Už před nimi nebudu skrývat svou tvář,+ protože na izraelský dům vyliji svého ducha,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“

Poznámky

Nebo „hlavní kníže“.
Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Nebo možná „hole“, tedy hole se špičatým hrotem používané jako zbraně.
Tj. údolí.
Nebo „zástupy“.
Nebo „údolí Gogových hord“.
Znamená „hordy“.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „projevím výlučnou oddanost pro“.