Ezekiel 31:1–18

  • Pád Egypta, vysokého cedru (1–18)

31  V 11. roce, první den třetího měsíce, mi Jehova řekl:  „Synu člověka, řekni faraonovi, egyptskému králi, a jeho hordám:*+ ‚Komu se podobáš svou velikostí?   Byl jeden Asyřan, libanonský cedrs krásnými větvemi a hustou, stinnou korunou. Vypínal se do výšky a jeho vrcholek sahal až do oblak.   Vody mu dodaly velikost, díky hlubokým pramenům vyrostl do výšky. Proudy obtékaly místo, kde byl zasazený,a jejich voda zavlažovala všechny stromy.   Proto vyrostl víc než ostatní stromy. Stále se rozvětvoval a jeho větve rostly do délky,protože v jeho tocích bylo mnoho vody.   V jeho koruně hnízdili všichni nebeští ptáci,pod jeho větvemi rodila všechna divoká zvířataa v jeho stínu bydlely všechny lidnaté národy.   Byl majestátní svou krásou a délkou svých větví. Jeho kořeny totiž sahaly k ohromným vodám.   Žádné jiné cedry v Boží zahradě+ se mu nevyrovnaly. Žádné jalovce neměly větve jako ona větve žádného platanu nebyly jako ty jeho. Ani jeden strom v Boží zahradě se mu nevyrovnal krásou.   Ozdobil jsem ho hustou korunou. Všechny ostatní stromy v Edenu, v zahradě pravého Boha, mu záviděly.‘ 10  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Protože vyrostl* do takové výšky, že jeho vrcholek sahá až do oblak, a jeho srdce kvůli jeho výšce zpychlo, 11  vydám ho do rukou mocného vládce národů.+ Ten ho potrestá a já ho zavrhnu za jeho špatnost. 12  Cizinci, nejkrutější z národů, ho podetnou a nechají ho na horách. Jeho větve popadají do všech údolí a budou ležet polámané ve všech potocích na zemi.+ Všechny národy na zemi odejdou z jeho stínu a opustí ho. 13  Na jeho padlém kmeni se usídlí všichni nebeští ptáci a mezi jeho větvemi všechna divoká zvířata.+ 14  To proto, aby už žádný strom rostoucí u vody nevyrostl tak vysoko a aby jeho vrcholek nesahal až do oblak – aby se žádný dobře zavlažovaný strom nepokoušel dosáhnout k oblakům. Všechny totiž budou vydány smrti, půjdou do hlubin země spolu s lidskými syny, kteří sestupují do jámy.‘* 15  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚V den, kdy sestoupí do hrobu,* způsobím, že se nad ním bude truchlit. Zadržím hluboké vody, přehradím jejich proudy a ty ohromné vody se zastaví. Kvůli němu zahalím Libanon do smutku a všechny stromy uschnou. 16  Až ho svrhnu do hrobu* spolu s těmi, kdo sestupují do jámy,* způsobím, že rachot jeho pádu otřese národy. A v hlubinách země to přinese útěchu všem stromům z Edenu,+ těm nejvybranějším a nejlepším z Libanonu, všem dobře zavlažovaným stromům. 17  Sestoupily stejně jako on do hrobu* k těm, kdo byli pobiti mečem,+ spolu s těmi, kdo ho podporovali* a kdo mezi národy žili v jeho stínu.‘+ 18  ‚Který ze stromů v Edenu byl tak slavný a velký jako ty?+ Přesto budeš s edenskými stromy svržen do hlubin země. Budeš ležet mezi neobřezanými, mezi těmi, kdo byli pobiti mečem. Tak dopadne faraon a všechny jeho hordy,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“

Poznámky

Nebo „zástupům“.
Dosl. „jsi vyrostl“.
Nebo „hrobu“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „hrobu“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „s paží“.