Ezekiel 26:1–21

  • Proroctví proti Tyru (1–21)

    • Místo k sušení vlečných sítí (5, 14)

    • Kameny a sutiny budou naházeny do moře (12)

26  V 11. roce, první den měsíce, mi Jehova řekl:  „Synu člověka, Tyros řekl o Jeruzalémě:+ ‚Patří mu to! Brána národů je zničená!+ Teď, když je zpustošený, všechno získám já a zbohatnu.‘  Proto Svrchovaný pán Jehova říká: ‚Jsem proti tobě, Tyre! Přiženu proti tobě mnoho národů, stejně jako moře žene své vlny.  Zničí hradby Tyru a strhnou jeho věže.+ Seškrábnu jeho sutiny a zůstane z něj jen holá skála.  Stane se uprostřed moře místem k sušení vlečných sítí.‘+ ‚Vždyť já jsem promluvil,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Stane se kořistí pro národy.  Obyvatelé jeho městeček,* která jsou na pevnině, padnou mečem a lidé poznají, že já jsem Jehova.‘  Svrchovaný pán Jehova totiž říká: ‚Od severu přivádím proti Tyru babylonského krále Nebukadnecara,*+ krále králů,+ s koňmi,+ válečnými vozy+ a jezdci – s velmi početným vojskem.*  Tvá městečka na pevnině vybije mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší proti tobě obléhací násep a nastaví proti tobě velký štít.  Beranidlem* bude vrážet do tvých hradeb a sekerami* zboří tvé věže. 10  Pokryje tě prach zvířený spoustou jeho koní. Tvé hradby se budou třást hlukem jezdců a kol válečných vozů, až vstoupí do tvých bran, jako když se muži valí do města po prolomení hradeb. 11  Kopyta jeho koní pošlapou všechny tvé ulice.+ Pobije tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zřítí k zemi. 12  Seberou ti majetek, zmocní se tvého zboží,+ strhnou tvé hradby a zboří tvé krásné domy. Tvé kameny, tvé trámy a tvé sutiny pak naházejí do moře.‘ 13  ‚Způsobím, že utichnou tvé hlučné písně, a už nebude slyšet zvuk tvých harf.+ 14  Udělám z tebe holou skálu a staneš se místem k sušení vlečných sítí.+ Už nikdy nebudeš znovu postaven. Vždyť já, Jehova, jsem promluvil,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 15  Svrchovaný pán Jehova říká Tyru: ‚Nebudou se ostrovy třást při rachotu tvého pádu, až budou sténat umírající,* až se bude ve tvém středu zabíjet?+ 16  Všechna knížata* moře sestoupí ze svých trůnů, odloží svá roucha,* svléknou si své vyšívané oděvy a zmocní se jich* chvění. Sednou si na zem a budou se neustále třást a ohromeně na tebe zírat.+ 17  Budou nad tebou zpívat tento žalozpěv:*+ „Jak jen jsi zaniklo,+ město obývané námořníky, vychvalované město! Ty a tvoji obyvatelé jste bývali silní na moři+a budili jste hrůzu ve všech obyvatelích země. 18  V den tvého pádu se zachvějí ostrovy,mořské ostrovy znepokojí tvůj zánik.“‘+ 19  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Až z tebe udělám zpustošené město, jako jsou města, kde nikdo nebydlí, až tě zaplavím valícími se vodami a až tě přívaly ohromných vod přikryjí,+ 20  pak tebe i ty, kdo s tebou sestupují do jámy,* uvrhnu k lidem, kteří už dávno zemřeli. Způsobím, že spolu s těmi, kdo sestupují do jámy, budeš bydlet v tom nejhlubším místě+ a připojíš se k dávno zpustošeným městům. Už nebudeš obýván. Tehdy oslavím* zemi živých. 21  Postihnu tě náhlým zděšením a zanikneš.+ Budou tě hledat, ale už tě nikdy nenajdou,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“

Poznámky

Nebo „závislých městeček“, dosl. „dcer“.
Dosl. „Nebukadrecara“, což je jiná podoba jeho jména.
Dosl. „lidem“.
Nebo „obléhacím strojem“.
Nebo „meči“.
Dosl. „pobití“.
Nebo „náčelníci“.
Nebo „pláště bez rukávů“.
Dosl. „obléknou si“.
Nebo „smuteční píseň“.
Nebo „hrobu“.
Nebo „ozdobím“.