Daniel 9:1–27

 • Daniel v modlitbě vyznává hříchy (1–19)

  • 70 let zpustošení (2)

 • K Danielovi přichází Gabriel (20–23)

 • Předpovězeno 70 prorockých týdnů (24–27)

  • Po 69 týdnech se má objevit Mesiáš (25)

  • Mesiáš bude usmrcen (26)

  • Město a svaté místo budou zničeny (26)

9  V prvním roce Ahasverova syna Dareia+ – potomka Médů, který byl ustanoven králem nad královstvím Chaldejců+ –  v prvním roce jeho vlády jsem já, Daniel, z knih* rozpoznal, kolik let bude Jeruzalém zpustošený.+ Podle Jehovova slova k proroku Jeremjášovi to mělo trvat 70 let.+  A tak jsem se obrátil k Jehovovi, pravému Bohu, a úpěnlivě jsem ho prosil v modlitbě a postil se+ v pytlovině a popelu.  Modlil jsem se k Jehovovi, svému Bohu, vyznával se a říkal: „Ach Jehovo, pravý Bože, ty velký a bázeň vzbuzující! Dodržuješ svou smlouvu a projevuješ věrnou lásku+ těm, kdo tě milují a poslouchají tvá přikázání.+  Hřešili jsme, jednali jsme špatně a zkaženě, bouřili se+ a odvrátili se od tvých přikázání a soudcovských rozhodnutí.  Neposlouchali jsme tvé proroky,+ kteří v tvém jménu mluvili k našim králům, knížatům a předkům a ke všemu lidu naší země.  Ty, Jehovo, jednáš správně, ale nám dnes patří hanba,* nám mužům z Judska, obyvatelům Jeruzaléma a celému Izraeli, těm blízko i těm daleko, ve všech zemích, do kterých jsi je rozehnal za to, že ti byli nevěrní.+  Jehovo, nám patří hanba,* našim králům, knížatům a předkům, protože jsme hřešili proti tobě.  Jehova, náš Bůh, je milosrdný a odpouští,+ ale my jsme se proti němu vzbouřili.+ 10  Neposlouchali jsme Jehovu, našeho Boha – neřídili jsme se jeho zákony, které nám předal prostřednictvím svých proroků.+ 11  Celý Izrael překračoval tvůj zákon, odvracel se od tebe a neposlouchal tě, takže jsi na nás vylil kletbu, která byla odpřisáhnuta a zapsána v zákoně Mojžíše, služebníka pravého Boha,+ protože jsme proti tobě hřešili. 12  Vykonal jsi to, před čím jsi varoval nás+ a naše vládce, kteří nám vládli,* a přivedl jsi na nás velké neštěstí. To, co se stalo v Jeruzalémě,+ se pod celými nebesy ještě nikdy nestalo. 13  Všechno to neštěstí na nás přišlo, přesně jak se píše v Mojžíšově zákoně,+ a přesto jsme Jehovu, našeho Boha, neprosili o přízeň.* Neodvrátili jsme se od svého provinění+ a nepochopili jsme* tvou pravdu.* 14  Jehova pamatoval na to neštěstí a přivedl ho na nás. Jehova, náš Bůh, totiž jedná vždycky správně, ale my jsme ho neposlouchali.+ 15  Jehovo, náš Bože, ty, který jsi vyvedl svůj lid z Egypta silnou rukou+ a udělal sis jméno, které máš až dodnes,+ hřešili jsme a jednali jsme špatně. 16  Jehovo, tvé skutky byly vždycky správné,+ a tak tě prosím, odvrať svůj hněv a vztek od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům a proviněním našich předků se Jeruzalému a tvému lidu vysmívají všichni kolem nás.+ 17  Náš Bože, naslouchej teď modlitbě svého sluhy a jeho úpěnlivým prosbám a kvůli sobě samému, Jehovo, pohlédni s rozzářenou tváří na svou svatyni,+ která je zpustlá.+ 18  Nakloň své ucho, můj Bože, a naslouchej! Otevři své oči a podívej se na to, jak jsme zpustošení, a na město, které je nazýváno tvým jménem. Vždyť tě neprosíme proto, že bychom jednali správně, ale proto, že jsi velmi milosrdný.+ 19  Jehovo, slyš! Jehovo, odpusť!+ Jehovo, věnuj nám přece pozornost a jednej! Neotálej sám kvůli sobě, můj Bože, vždyť nad tvým městem a nad tvým lidem se vzývá tvé jméno.“+ 20  A tak jsem mluvil, modlil se a vyznával svůj hřích a hřích svého lidu Izraele a žádal jsem Jehovu, svého Boha, aby projevil přízeň své svaté hoře.+ 21  Když jsem se ještě modlil, přišel ke mně muž Gabriel,+ kterého jsem předtím viděl ve vidění.+ Bylo to v době večerní oběti a byl jsem úplně vyčerpaný. 22  A dal mi porozumění. Řekl: „Danieli, přišel jsem, abych ti dal pochopení a porozumění. 23  Když jsi začal úpěnlivě prosit, bylo vysláno slovo a přišel jsem ti ho předat, protože jsi velmi vzácný* člověk.+ Přemýšlej tedy o té věci a porozuměj vidění. 24  Je 70 týdnů,* které byly určeny tvému lidu a svatému městu,+ aby byl ukončen přestupek, skoncovalo se s hříchem,+ bylo vykonáno smíření za provinění,+ bylo uvedeno věčné schválení,*+ bylo zpečetěno vidění a proroctví*+ a byla pomazána Svatá svatých.* 25  Měl bys vědět a pochopit, že od vydání příkazu, aby byl obnoven a znovu postaven Jeruzalém,+ do Mesiáše,*+ Vůdce,+ bude 7 týdnů a 62 týdnů.+ Bude obnoven a znovu postaven s náměstím a příkopem, ale v tísnivé době. 26  Po těch 62 týdnech bude Mesiáš usmrcen*+ a nic mu nezůstane.+ Lid vůdce, který přichází, zničí město a svaté místo.+ Jeho* konec bude způsobený záplavou. A až do konce bude válka. Je rozhodnuto o zpustošení.+ 27  Pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden. A v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar.+ A ten, kdo pustoší, bude na křídle ohavností.+ To, o čem je rozhodnuto, se bude vylévat na zpustošeného až do záhuby.“

Poznámky

Tj. posvátných knih.
Dosl. „hanba obličeje“.
Dosl. „hanba obličeje“.
Dosl. „soudce, kteří nás soudili“.
Nebo „neobměkčovali obličej“.
Nebo „neukázali jsme, že chápeme“.
Nebo „věrnost“.
Nebo „velmi drahocenný, vážený“.
Nebo „věčná spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „Nejsvětější“.
Dosl. „prorok“.
Tj. týdnů let.
Nebo „Pomazaného“.
Dosl. „odříznut“.
Pravděpodobně se vztahuje na svaté místo.