Daniel 6:1–28

  • Perští úředníci se spikli proti Danielovi (1–9)

  • Daniel se dál modlí (10–15)

  • Daniel hozen do lví jámy (16–24)

  • Král Dareios vzdává poctu Danielovu Bohu (25–28)

6  Dareios považoval za dobré dosadit nad celým královstvím+ 120 satrapů.  Nad nimi byli tři vysocí úředníci a jedním z nich byl Daniel.+ Satrapové+ jim podávali hlášení, aby král neutrpěl ztrátu.  Daniel vynikal nad ostatními vysokými úředníky a satrapy, protože měl výjimečného ducha,+ a král měl v úmyslu ustanovit ho nad celým královstvím.  Tehdy se vysocí úředníci a satrapové snažili na tom, jak Daniel vede státní záležitosti,* najít něco, z čeho by ho mohli obvinit. Nemohli ale najít nic, z čeho by ho obvinili, ani nic nepoctivého, protože byl důvěryhodný a žádná nedbalost ani nepoctivost se na něm najít nedala.  Ti muži si pak řekli: „Na tom Danielovi nenajdeme vůbec nic, z čeho bychom ho obvinili. Musíme proti němu najít něco, co souvisí se zákonem jeho Boha.“+  Tito vysocí úředníci a satrapové tedy společně vešli ke králi a řekli mu: „Králi Dareie, ať žiješ navěky.  Všichni královští úředníci, prefekti, satrapové, královští rádci a místodržitelé se usnesli, že vydají královský výnos a prosadí zákaz, že kdokoli by během 30 dnů vznesl prosbu k nějakému bohu nebo člověku kromě k tobě, králi, má být hozen do lví jámy.+  Kéž teď, králi, vydáš ten výnos a podepíšeš ho,+ aby podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn.“+  Král Dareios tedy ten výnos a zákaz podepsal. 10  Jakmile se ale Daniel dozvěděl, že byl podepsán takový výnos, šel do svého domu, kde měl ve střešní místnosti otevřená okna směrem k Jeruzalému.+ Tam třikrát denně klekal na kolena a modlil se a předkládal chválu svému Bohu, jako to dělával předtím. 11  Tehdy vtrhli dovnitř ti muži a našli Daniela, jak vznáší prosby ke svému Bohu a žádá ho o přízeň. 12  Potom přišli ke králi a připomněli mu ten královský zákaz: „Nepodepsal jsi snad zákaz, který říká, že kdokoli během 30 dnů vznese prosbu k nějakému bohu nebo člověku kromě k tobě, králi, bude hozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „Podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů ten výnos platí.“+ 13  Okamžitě mu řekli: „Daniel, ten judský vyhnanec,+ nebere vážně tebe, králi, ani zákaz, který jsi podepsal, a třikrát denně se modlí.“+ 14  Když to král slyšel, velmi ho to rozrušilo a snažil se vymyslet, jak Daniela zachránit. Až do západu slunce dělal, co mohl, aby ho osvobodil. 15  Nakonec ti muži společně vešli ke králi a řekli mu: „Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů se žádný zákaz nebo výnos, které stanoví král, nesmí měnit.“+ 16  Král tedy dal příkaz a přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy.+ Řekl Danielovi: „Tvůj Bůh, kterému vytrvale sloužíš, tě zachrání.“ 17  Pak přinesli kámen, položili ho na otvor* jámy a král ho zapečetil svým pečetním prstenem a pečetním prstenem svých šlechticů, aby se vzhledem k Danielovi nedalo nic změnit. 18  Král pak šel do svého paláce, celou noc držel půst, odmítl veškerou zábavu* a nemohl spát.* 19  Jakmile začalo svítat, vstal a pospíchal ke lví jámě. 20  Když k ní přišel, smutným hlasem zavolal na Daniela: „Danieli, sluho živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, kterému vytrvale sloužíš, zachránit před lvy?“ 21  Daniel hned králi řekl: „Ať žiješ navěky, králi. 22  Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy,+ takže mi neublížili.+ Jsem totiž v jeho očích nevinný a ani tobě, králi, jsem neudělal nic špatného.“ 23  Král měl obrovskou radost a přikázal, aby Daniela vytáhli z jámy. Když ho vytáhli, neměl žádné zranění, protože důvěřoval svému Bohu.+ 24  Král dal potom příkaz a přivedli ty muže, kteří obvinili* Daniela, a hodili do lví jámy je i s jejich syny a manželkami. Ještě ani nedopadli na dno, když se na ně lvi vrhli a rozdrtili jim všechny kosti.+ 25  Potom král Dareios napsal lidem všech národů a jazyků, kteří bydlí na celé zemi:+ „Kéž máte hojný pokoj! 26  Vydávám nařízení, že se v každé oblasti mého království mají lidé třást strachem před Danielovým Bohem,+ protože je to živý Bůh a existuje věčně. Jeho království nebude nikdy zničeno a jeho vláda* potrvá navždy.+ 27  Osvobozuje, zachraňuje+ a provádí znamení a zázraky v nebesích i na zemi.+ Zachránil Daniela ze lvích tlap.“ 28  A tak se Danielovi v Dareiově království+ a v království Kýra Perského+ dobře dařilo.

Poznámky

Dosl. „království“.
Nebo „vchod“.
Nebo možná „nepřivedli mu žádné hudebníky“.
Dosl. „spánek od něj prchl“.
Nebo „pomluvili“.
Nebo „svrchovanost“.