Daniel 5:1–31

  • Král Belšacar pořádá hostinu (1–4)

  • Ruka píše na stěnu (5–12)

  • Daniel požádán, aby řekl, co nápis znamená (13–25)

  • Výklad: Babylon padne (26–31)

5  Král Belšacar+ uspořádal velkou hostinu pro 1 000 svých šlechticů a pil před nimi víno.+  Když byl podnapilý, dal přinést zlaté a stříbrné nádoby, které vzal jeho otec Nebukadnecar z chrámu v Jeruzalémě.+ Belšacar z nich chtěl se svými šlechtici, vedlejšími manželkami a konkubínami pít.  A tak přinesli zlaté nádoby, které byly odneseny z chrámu Božího domu v Jeruzalémě, a král a jeho šlechtici, vedlejší manželky a konkubíny z nich pili.  Pili víno a chválili bohy ze zlata, stříbra, mědi, železa, dřeva a kamene.  Vtom se objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku stěny králova paláce, u které byl svícen. Když král viděl ruku, jak píše,  zbledl,* vyděsil se, roztřásla se mu kolena a sotva se držel na nohou.+  Král zakřičel, ať svolají zaklínače, Chaldejce* a astrology.+ Pak babylonským moudrým mužům řekl: „Kdo ten nápis přečte a řekne mi, co znamená, bude oblečen do purpuru, na krk mu dají zlatý náhrdelník+ a bude vládnout jako třetí v království.“+  Všichni královi moudří muži tedy přišli, ale nedokázali nápis přečíst ani králi říct, co znamená.+  To krále Belšacara vyděsilo ještě víc a v obličeji byl bledý. A mezi jeho šlechtici zavládl zmatek.+ 10  Když královna* slyšela slova krále a šlechticů, vstoupila do hodovního sálu a řekla: „Ať žiješ navěky, králi. Nemusíš se děsit a blednout. 11  V tvém království je muž,* ve kterém je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce se ukázalo, že je osvícený a má pochopení a moudrost podobnou moudrosti bohů.+ Tvůj otec, král Nebukadnecar, ho jmenoval nejvyšším z kněží zabývajících se magií, zaklínačů, Chaldejců a astrologů+ – ano, tvůj otec, králi. 12  Daniel, kterému dal král jméno Beltšacar,+ měl totiž výjimečného ducha a poznání a pochopení, takže uměl vykládat sny, vysvětlovat záhady a řešit spletité problémy.*+ Ať teď Daniela zavolají a on ti řekne, co to znamená.“ 13  A tak uvedli Daniela ke králi. Král se ho zeptal: „Ty jsi ten Daniel z judských vyhnanců,+ které můj otec, král, přivedl z Judska?+ 14  Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů+ a jsi osvícený a máš pochopení a výjimečnou moudrost.+ 15  Teď ke mně přivedli moudré muže a zaklínače, aby přečetli tenhle nápis a řekli mi, co znamená, ale nedokázali mi význam toho poselství sdělit.+ 16  O tobě jsem ale slyšel, že umíš vykládat tajemství+ a řešit spletité problémy.* Pokud teď dokážeš ten nápis přečíst a říct mi, co znamená, budeš oblečen do purpuru, na krk ti dají zlatý náhrdelník a budeš vládnout jako třetí v království.“+ 17  Daniel králi odpověděl: „Dary si můžeš nechat a své dárky dej jiným. Ale nápis králi přečtu a řeknu mu, co znamená. 18  Králi, Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nebukadnecarovi království, velikost, slávu a majestát.+ 19  Kvůli velikosti, kterou mu dal, se před ním třásli strachem lidé všech národů a jazyků.+ Koho chtěl, toho zabil, a koho chtěl, toho nechal naživu.+ Koho chtěl, toho povýšil, a koho chtěl, toho pokořil. 20  Ale když jeho srdce zpychlo a on se zatvrdil a jednal troufale,+ byl svržen z trůnu svého království a byl zbaven své důstojnosti. 21  Vyhnali ho od lidí a jeho srdce bylo podobné zvířecímu a žil s divokými osly. Žral trávu jako býk a jeho tělo smáčela nebeská rosa, dokud nepoznal, že vládcem v království lidstva je Nejvyšší Bůh a že nad ním dosazuje, koho chce.+ 22  Ale ty, jeho synu Belšacare, jsi své srdce nepokořil, i když jsi to všechno věděl. 23  Místo toho ses vyvyšoval nad Pána nebes+ a dal sis přinést nádoby z jeho domu.+ Pak jsi z nich se svými šlechtici, vedlejšími manželkami a konkubínami pil víno a chválil jsi bohy ze stříbra a zlata, z mědi, železa, dřeva a kamene, bohy, kteří nic nevidí, nic neslyší a nic nevědí.+ Ale Boha, v jehož ruce je tvůj dech+ a všechny tvé cesty, jsi neoslavil. 24  Proto poslal tu ruku a byl napsán tento nápis.+ 25  Ten nápis zní: MENE, MENE, TEKEL a PARSIN. 26  Ta slova znamenají toto: MENE – Bůh sečetl dny tvého kralování a ukončil je.+ 27  TEKEL – byl jsi zvážen na vahách a shledán nedostatečným. 28  PERES – tvé království bylo rozděleno a dáno Médům a Peršanům.“+ 29  Belšacar pak vydal příkaz a oblékli Daniela do purpuru a na krk mu dali zlatý náhrdelník. A ohlásili, že se má stát třetím vládcem v království.+ 30  Ještě tu noc byl chaldejský král Belšacar zabit.+ 31  A království přijal Dareios+ Médský, kterému bylo asi 62 let.

Poznámky

Nebo „jeho vzhled se změnil“.
Tj. skupinu lidí, kteří se vyznali ve věštění a astrologii.
Zjevně královna matka.
Nebo „schopný muž“.
Dosl. „rozvazovat uzly“.
Dosl. „rozvazovat uzly“.