Daniel 11:1–45

 • Králové Persie a Řecka (1–4)

 • Králové jihu a severu (5–45)

  • Projde vymahatel (20)

  • Vůdce smlouvy zlomen (22)

  • Bůh pevností oslavován (38)

  • Král jihu a král severu se strkají (40)

  • Rozrušující zprávy z východu a ze severu (44)

11  Já jsem ho v prvním roce vlády Dareia+ Médského přišel posílit a upevnit.*  To, co ti teď řeknu, je pravda: V Persii povstanou* ještě tři králové a čtvrtý nahromadí větší bohatství než všichni ostatní. Až díky svému bohatství zesílí, vyburcuje všechno proti království Řecka.+  A povstane silný král, který bude vládnout s velkou mocí*+ a bude si dělat, co se mu zlíbí.  Ale až získá velkou moc, jeho království se rozpadne a bude rozděleno směrem ke čtyřem nebeským větrům,+ ale nepřipadne jeho potomkům* a nebude už tak mocné, jako* bylo za něj. Jeho království bude totiž vykořeněno a přejde na jiné.  A zesílí král jihu, tedy jeden z jeho knížat. Ale někdo jiný nad ním získá převahu a bude vládnout s velkou mocí, s větší vladařskou mocí než on.  Za několik let uzavřou spojenectví a dcera krále jihu přijde ke králi severu, aby vzniklo vyrovnané uspořádání.* Ona si však neuchová sílu své paže a on neobstojí, ani jeho paže. A bude vydána, ona a ti, kdo ji přivedli, a ten, kdo způsobil její narození, a ten, kdo ji v té době posiloval.  A jeden z výhonků jejích kořenů zaujme jeho* místo a přitáhne k vojsku, přijde proti pevnosti krále severu, zaútočí na ně a získá převahu.  Také přijde do Egypta s jejich bohy, s jejich kovovými* sochami, s jejich vzácnými předměty ze stříbra a zlata a se zajatci. Několik let si bude udržovat odstup od krále severu.  Ten přitáhne proti království krále jihu, ale vrátí se do své země. 10  Jeho* synové se připraví k válce a shromáždí velké, obrovské vojsko. Jeden z nich* bude postupovat vpřed a prožene se jako záplava. Ale vrátí se a celou cestu ke své pevnosti povede válku. 11  A král jihu se rozhořčí a vytáhne a bude s ním, s králem severu, bojovat. Ten sebere velký zástup, který ale bude vydán do rukou onoho. 12  A zástup bude odveden. Jeho srdce se vyvýší a on způsobí, že padnou desítky tisíc. Své silné postavení ale nevyužije. 13  A král severu se vrátí a sebere zástup větší než ten první. Na konci časů, po několika letech, přitáhne s velkým a dobře vyzbrojeným vojskem. 14  V té době mnozí povstanou proti králi jihu. A násilníci* z tvého lidu se nechají ovlivnit, aby se pokusili uskutečnit vidění. Ale padnou. 15  A král severu přitáhne, navrší obléhací násep a dobude opevněné město. Vojska* jihu neobstojí, ani jeho nejlepší muži, a nebudou mít sílu odporovat. 16  Ten, kdo proti němu* přitáhne, si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Postaví se v zemi Okrasy*+ a jeho ruka bude mít moc ničit. 17  Rozhodne se,* že přitáhne s celou silou svého království, a uzavře s ním dohodu. Bude jednat účinně a bude mu dopřáno, aby zničil dceru žen. Ona neobstojí a nebude trvale jeho. 18  On se obrátí zpátky k pobřežním zemím a mnohé z nich dobude. Ale jeden velitel to ponižování od něho zastaví. Ukončí ho a ponižování mu oplatí. 19  Pak se obrátí zpátky k pevnostem své země, ale klopýtne, padne a už nebude. 20  A jeho místo zaujme ten, kdo způsobí, že vymahatel* projde nádherným královstvím. Ale v několika dnech bude zlomen, i když ne v hněvu ani ve válce. 21  A jeho místo zaujme někdo opovrhovaný.* Nedají mu královskou důstojnost, ale přijde v období bezpečí* a zmocní se království pomocí lsti.* 22  A vojska* podobná záplavě budou kvůli němu smetena a budou zlomena. Zlomen bude i Vůdce+ smlouvy.+ 23  A protože s ním budou ve spojenectví, on se uchýlí k podvodu a povstane a prostřednictvím malého národa se stane mocným. 24  V období bezpečí* přijde do nejbohatších částí* provincie* a bude dělat to, co nedělali jeho otcové ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi ně vydrancované věci, kořist a majetek. A bude vymýšlet plány proti opevněným místům, ale bude to jen na čas. 25  A sebere sílu a odvahu,* aby s obrovským vojskem vytáhl proti králi jihu. Král jihu shromáždí mimořádně velké a mocné vojsko a připraví se k válce a on neobstojí, protože proti němu budou vymyšleny plány. 26  A ti, kdo jedí jeho pochoutky, způsobí jeho pád. Jeho vojsko bude smeteno* a mnozí padnou zabití. 27  Srdce těch dvou králů bude mít sklon dělat to, co je špatné, a budou sedět u jednoho stolu a vzájemně si lhát. Ale nic se jim nepodaří, protože konec přijde až ve stanovený čas.+ 28  A vrátí se do své země s velkým bohatstvím a jeho srdce bude proti svaté smlouvě. Bude jednat účinně a vrátí se do své země. 29  Ve stanoveném čase se vrátí a přitáhne proti jihu. Ale tentokrát to nebude jako předtím, 30  protože proti němu přijedou lodě z Kittim+ a bude pokořen. Vrátí se a bude vrhat veřejná odsouzení* proti svaté smlouvě+ a jednat účinně. Vrátí se a bude věnovat pozornost těm, kdo opouští svatou smlouvu. 31  A povstanou jeho vojska* a znesvětí svatyni,+ pevnost, a odstraní stálý rys.*+ A dají na místo ohavnost působící zpustošení.+ 32  Ty, kdo ničemně porušují smlouvu, přivede lstivými slovy* k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, získá převahu a bude jednat účinně. 33  A ti z lidu, kdo mají pochopení,+ budou mnohým předávat porozumění. Několik dnů budou padat mečem a plamenem, zajetím a drancováním. 34  Až budou padat, dostane se jim trochu pomoci. Ale mnozí se k nim připojí lstivými slovy.* 35  A někteří z těch, kdo mají pochopení, budou přivedeni k pádu, aby v souvislosti s nimi probíhalo přečišťovací dílo a aby se čistilo a bělilo+ až do času konce, protože přijde až ve stanovený čas. 36  Ten král si bude dělat, co se mu zlíbí, a vyvýší se a pozvedne se nad každého boha a bude mluvit hrozné věci proti Bohu bohů.+ A ve všem bude úspěšný, dokud neskončí veřejné odsouzení. Musí se totiž stát to, o čem je rozhodnuto. 37  Nebude brát v úvahu Boha svých otců ani touhu žen ani žádného jiného boha, ale pozvedne se nad všechny. 38  Místo toho* bude vzdávat slávu bohu pevností. Bohu, kterého neznali jeho otcové, bude vzdávat slávu zlatem, stříbrem, drahokamy a vzácnými věcmi. 39  S* cizím bohem bude jednat účinně proti nejlíp opevněným pevnostem. Ty, kdo ho budou uznávat,* zahrne slávou a dá jim vládu nad mnohými. A bude rozdělovat půdu za cenu. 40  V čase konce se s ním bude král jihu strkat* a král severu proti němu zaútočí s válečnými vozy, jezdci na koních a mnoha loděmi. A vstoupí do zemí a prožene se jimi jako záplava. 41  Vstoupí také do země Okrasy*+ a mnoho zemí padne. Ale tihle z jeho rukou uniknou: Edom, Moab a hlavní část Ammonitů. 42  Bude napřahovat ruku proti zemím a neunikne ani egyptská země. 43  Bude vládnout nad skrytými poklady zlata a stříbra a nad všemi vzácnými věcmi Egypta. Libyjci a Etiopané půjdou v jeho stopách.* 44  Ale rozruší ho zprávy z východu a ze severu a vytáhne ve velkém vzteku, aby vyhladil a zničil* mnohé. 45  Postaví své královské* stany mezi velkým mořem a svatou horou Okrasy.*+ A přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže.

Poznámky

Nebo „a jako pevnost pro něho“.
Nebo „objeví se“.
Nebo „vládnout rozsáhlé říši“.
Nebo „pokolení“.
Nebo „nebude to už říše, jaká“.
Nebo „byla uzavřena dohoda“.
Zjevně se vztahuje na krále jihu.
Nebo „litými“.
Zjevně se vztahuje na krále severu.
Dosl. „on“.
Nebo „synové lupičů“.
Dosl. „paže“.
Zjevně se vztahuje na krále jihu.
Nebo „Krásy“.
Dosl. „zaměří svůj obličej“.
Možná vymahatel daní. Nebo „zadavatel úkolů“.
Nebo „opovrženíhodný“.
Nebo možná „bez varování“.
Nebo „intrik“.
Dosl. „paže“.
Nebo „soudní oblasti“.
Dosl. „do tučnosti“.
Nebo možná „bez varování“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „odplaveno“.
Nebo „zuřit“.
Dosl. „paže“.
Nebo „nepřetržitou oběť“.
Nebo „lichocením, neupřímností“.
Nebo „lichocením, neupřímností“.
Nebo „na svém místě“.
Nebo „s pomocí“.
Nebo možná „kohokoli uzná“.
Nebo „trkat“.
Nebo „Krásy“.
Nebo „ho budou následovat“.
Nebo „a zasvětil zničení“. Viz heslo Zasvětit zničení ve Slovníčku pojmů.
Nebo „palácové“.
Nebo „Krásy“.