Daniel 1:1–21

  • Jeruzalém obležen Babyloňany (1, 2)

  • Zvláštní školení pro mladé zajatce urozeného původu (3–5)

  • Čtyři Hebrejci ve zkoušce věrnosti (6–21)

1  Ve třetím roce vlády judského krále Jehojakima+ přitáhl babylonský král Nebukadnecar k Jeruzalému a oblehl ho.+  A Jehova mu vydal judského krále Jehojakima do rukou+ spolu s náčiním domu* pravého Boha. Nebukadnecar náčiní odnesl do země Šinar*+ do domu* svého boha a uložil ho v pokladnici svého boha.+  Potom král přikázal svému vrchnímu dvornímu úředníku Ašpenazovi, aby přivedl nějaké Izraelity,* zvlášť ty, kdo mají královský nebo urozený původ.+  Měli to být mladí lidé* bez jakékoli vady, kteří hezky vypadají, jsou moudří, vzdělaní a mají dobrý úsudek+ a budou schopni sloužit v králově paláci. Měl je naučit písmo a jazyk Chaldejců.  Král také nařídil, aby denně dostávali příděl z králových pochoutek a z vína, které pije. Měli se tři roky školit* a potom vstoupit do královských služeb.  Byli mezi nimi někteří z kmene* Juda: Daniel,*+ Chananjáš,* Mišael* a Azarjáš.*+  A hlavní dvorní úředník jim určil jména:* Danielovi dal jméno Beltšacar,+ Chananjášovi Šadrak, Mišaelovi Mešak a Azarjášovi Abednego.+  Daniel se ale v srdci rozhodl, že se neznečistí královými pochoutkami ani jeho vínem. A tak žádal hlavního dvorního úředníka, aby se tím nemusel znečistit.  A pravý Bůh způsobil, že hlavní dvorní úředník se k Danielovi zachoval laskavě* a byl k němu milosrdný.+ 10  Řekl ale Danielovi: „Bojím se svého pána, krále, který vám určil, co budete jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než ostatní mladí* ve vašem věku? Kvůli vám budu* před králem vinen.“ 11  Ale Daniel řekl muži, kterému hlavní dvorní úředník svěřil do péče Daniela, Chananjáše, Mišaela a Azarjáše: 12  „Zkus to prosím se svými sluhy deset dnů. Ať nám dají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu 13  a potom porovnej, jak vypadáme my a jak mladí,* kteří jedí královy pochoutky. A podle toho, co uvidíš, se rozhodni, co budeš se svými sluhy dělat dál.“ 14  Ten s jejich návrhem souhlasil a na deset dnů to s nimi zkusil. 15  Po deseti dnech vypadali lépe a zdravěji* než všichni mladí lidé,* kteří jedli královy pochoutky. 16  Odnášel tedy jejich pochoutky a víno a dával jim zeleninu. 17  A pravý Bůh dal těm čtyřem mladým lidem* poznání, pochopení každého druhu psaného textu* a moudrost. Daniel dostal také schopnost porozumět nejrůznějším viděním a snům.+ 18  Když uplynula doba, kterou stanovil král,+ hlavní dvorní úředník je přivedl před Nebukadnecara. 19  Když s nimi král mluvil, v celé té skupině se nenašel nikdo jako Daniel, Chananjáš, Mišael a Azarjáš.+ A tak začali sloužit králi. 20  Kdykoli se jich král ptal na nějakou záležitost, která vyžadovala moudrost a porozumění, zjistil, že jsou desetkrát lepší než všichni kněží zabývající se magií a zaklínači+ v celé jeho říši. 21  A Daniel tam zůstal až do prvního roku krále Kýra.+

Poznámky

Nebo „chrámu“.
Tj. do Babylonie.
Nebo „chrámu“.
Dosl. „syny Izraele“.
Dosl. „děti“.
Nebo možná „být živeni“.
Možná znamená „kdo je jako Bůh?“.
Znamená „Jehova pomohl“.
Znamená „Jehova projevil přízeň“.
Dosl. „ze synů“.
Znamená „můj soudce je Bůh“.
Tj. babylonská jména.
Nebo „projevil mu přízeň“.
Dosl. „moje hlava bude“.
Dosl. „děti“.
Dosl. „děti“.
Dosl. „tuční masem“.
Dosl. „děti“.
Dosl. „dětem“.
Nebo „způsobu psaní“.