Amos 1:1–15

1  Slova Amose,* který byl jedním z chovatelů ovcí v Tekoi.+ Za dnů judského krále Uzzijáše+ a za dnů izraelského krále Jeroboama,+ syna Joaše,+ dva roky před zemětřesením,+ mu byla tato slova předána ve vidění o Izraeli.  Řekl: „Jehova zařve ze Sionu,bude křičet z Jeruzaléma. Pastviny budou truchlita vrchol Karmelu uschne.“+   „Toto říká Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením* Damašku, kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože drtili Gilead železnými mláticími saněmi.+   Sešlu oheň na Chazaelův dům+a pohltí Ben-hadadovy opevněné věže.+   Zlámu závory Damašku,+vyhladím obyvatele Bikat-avenui toho, kdo vládne* z Bet-edenu. A lidé ze Sýrie půjdou do Kiru jako vyhnanci,“+ říká Jehova.‘   Toto říká Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením Gazy,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože všechny odvedli do zajetí+ a vydali je Edomu.   Sešlu oheň na hradby Gazy+a pohltí její opevněné věže.   Vyhladím obyvatele Ašdodu+i toho, kdo vládne* z Aškalonu.+ Napřáhnu ruku proti Ekronu+a zbytek Filištínů zahyne,“+ říká Svrchovaný pán Jehova.‘   Toto říká Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Tyru,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože všechny zajatce vydali Edomua nepamatovali na bratrskou smlouvu.+ 10  Sešlu oheň na hradby Tyrua pohltí jeho opevněné věže.‘+ 11  Toto říká Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Edomu,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože pronásledoval svého vlastního bratra s mečem+a odmítl se nad ním slitovat. Ve svém hněvu ho neúnavně trháa nepřestává na něj zuřit.+ 12  Sešlu oheň na Teman+ a pohltí opevněné věže Bocry.‘+ 13  Toto říká Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením Ammonitů,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože párali těhotné ženy z Gileadu, aby rozšířili své území.+ 14  Podpálím hradby Rabby+a oheň pohltí její opevněné věžeza válečného pokřiku v den bitvy,za bouře v den vichřice. 15  Jejich král půjde do vyhnanství a s ním i jeho knížata,“+ říká Jehova.‘

Poznámky

Znamená „je nákladem“ nebo „nesoucí náklad“.
Nebo „zločinům“.
Dosl. „drží žezlo“.
Dosl. „drží žezlo“.