Zjevení Janovi 18:1–24

  • Pád Velkého Babylonu (1–8)

    • „Vyjděte z něho, můj lide“ (4)

  • Truchlení nad pádem Babylonu (9–19)

  • V nebi se z pádu Babylonu radují (20)

  • Babylon bude svržen do moře jako kámen (21–24)

18  Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe. Měl velkou moc a jeho sláva ozářila zemi.  Zvolal silným hlasem: „Padl! Velký Babylon padl+ a stal se sídlem démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý duch* a každý nečistý a nenáviděný pták!+  Všechny národy se staly obětí jeho vína touhy* po sexuální nemravnosti.*+ Králové země se s ním dopouštěli nemravnosti+ a obchodníci* země zbohatli díky jeho nestoudnému přepychu.“  Pak jsem slyšel jiný hlas z nebe, který volal: „Vyjděte z něho, můj lide,+ abyste neměli podíl na jeho hříších a nedostali část z jeho ran!+  Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe+ a Bůh si připomněl jeho ničemné skutky.*+  Udělejte mu to, co on dělal jiným,+ a za jeho jednání mu odplaťte dvojnásobně.+ Do poháru,+ ve kterém míchal nápoj, mu namíchejte dvojnásobné množství.+  Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si v srdci říká: ‚Vládnu jako královna, nejsem vdova a nikdy nebudu truchlit.‘+  Proto na něj v jediném dni dopadnou jeho rány – smrt, truchlení a hlad. Bude spálen ohněm,+ protože Bůh Jehova,* který ho soudil, je silný.+  Až králové země, kteří se s ním dopouštěli sexuální nemravnosti* a žili s ním v nestoudném přepychu, uvidí dým z jeho požáru, budou nad ním plakat a bít se do prsou. 10  Ze strachu z jeho trýzně budou stát opodál a naříkat: ‚Běda, běda, Babylone, ty velké a mocné město!+ V jediné hodině byl nad tebou vykonán rozsudek.‘ 11  Budou nad ním plakat a truchlit také obchodníci země, protože už nikdo nebude kupovat všechno jejich zboží: 12  všechno to zlato, stříbro, drahokamy, perly, jemné plátno, purpur, hedvábí a šarlat, všechno zboží z vonného dřeva a nejrůznější předměty ze slonoviny, vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru 13  ani skořici, indické koření, kadidlo, vonný olej, kadidlovou pryskyřici, víno, olivový olej, jemnou mouku, pšenici, dobytek, ovce, koně, vozy, otroky a lidské životy. 14  Přišlo jsi o dobré věci,* po kterých jsi toužilo. Všechny tvé lahůdky a nádherné věci zmizely – jsou navždy pryč. 15  Obchodníci, kteří tyto věci prodávali a kteří díky němu zbohatli, budou ze strachu z jeho trýzně stát opodál a budou plakat, truchlit 16  a naříkat: ‚Běda, běda, velké město, oblečené do jemného plátna, purpuru a šarlatu a bohatě zkrášlené zlatými ozdobami, drahokamy a perlami,+ 17  protože v jediné hodině bylo zničeno tak velké bohatství!‘ A každý kapitán lodi, každý mořeplavec, námořníci a všichni, které živí moře, budou stát opodál, 18  a až uvidí dým z jeho požáru, budou křičet: ‚Které město se podobá tomu velkému městu?‘ 19  Budou si na hlavu sypat prach, křičet, plakat a truchlit. Budou naříkat: ‚Běda, běda, velké město, ve kterém všichni majitelé lodí zbohatli díky jeho blahobytu! Vždyť bylo zničeno v jediné hodině.‘+ 20  Raduj se nad ním, nebe,+ a také vy, svatí,+ apoštolové a proroci, protože Bůh nad ním za vás vykonal rozsudek!“+ 21  Vtom jeden mocný anděl zvedl kámen podobný velkému mlýnskému kameni, hodil ho do moře a zvolal: „Tak rychle bude svržen Babylon, to velké město, a už se nikdy neobjeví.+ 22  Už nikdy v tobě nebudou slyšet zpěváci hrající na harfu ani hudebníci, flétnisté a trubači. Už se v tobě nenajde žádný řemeslník a už v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene. 23  Už v tobě nikdy nebude zářit světlo lampy a už v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci totiž patřili k nejvlivnějším lidem na zemi a tvými spiritistickými zvyky+ byly sváděny všechny národy. 24  Našla se v něm krev proroků, svatých+ a všech, kdo byli pobiti na zemi.“+

Poznámky

Nebo možná „dech, výpar, inspirovaný výrok“.
Nebo „hněvu“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „cestující kupci“.
Nebo „jeho zločiny“.
Dosl. „dobré ovoce“.