Nehemjáš 7:1–73

  • Městské brány a jejich strážci (1–4)

  • Seznam těch, kdo se vrátili z vyhnanství (5–69)

    • Chrámoví sluhové (46–56)

    • Synové Šalomounových sluhů (57–60)

  • Příspěvky na obnovu chrámu (70–73)

7  Jakmile byly hradby obnoveny,+ zasadil jsem vrata.+ Také jsem ustanovil strážce bran,+ zpěváky+ a Levity.+  Pak jsem pověřil správou Jeruzaléma svého bratra Chananiho+ a spolu s ním Chananjáše, velitele Pevnosti,+ protože to byl velmi důvěryhodný muž a bál se pravého Boha+ víc než mnozí jiní.  A řekl jsem jim: „Brány Jeruzaléma by se neměly otevírat, dokud nezačne hřát slunce. Strážci bran by měli stát na svých místech a na noc by vždy měli zavřít vrata a zasunout zástrčky. A ustanovte stráže z obyvatel Jeruzaléma – některým přidělte stanoviště a jiní ať hlídají před svým domem.“  Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidí v něm bylo málo+ a domy ještě nebyly opravené.  Pak mě můj Bůh přivedl na myšlenku* shromáždit urozené muže, zastupující vládce a lid, aby byly pořízeny jejich rodopisné záznamy.+ Tehdy jsem našel knihu s rodopisnými záznamy těch, kdo se vrátili jako první. V té stálo:  „A toto byli obyvatelé provincie,* kteří pocházeli z řad zajatců, z těch, které babylonský král Nebukadnecar+ odvedl do vyhnanství+ a kteří se později vrátili do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.+  Přišli se Zerubbabelem,+ Ješuou,+ Nehemjášem, Azarjášem, Raamjášem, Nachamanim, Mordekaiem, Bilšanem, Misperetem, Bigvaiem, Nechumem a Baanahem. Toto byly počty izraelských mužů:+  synové Paroše, 2 172,  synové Šefatjáše, 372, 10  synové Aracha,+ 652, 11  synové Pachat-moaba+ ze synů Ješuy a Joaba,+ 2 818, 12  synové Elama,+ 1 254, 13  synové Zattua, 845, 14  synové Zakkaie, 760, 15  synové Binnuje, 648, 16  synové Bebaie, 628, 17  synové Azgada, 2 322, 18  synové Adonikama, 667, 19  synové Bigvaie, 2 067, 20  synové Adina, 655, 21  synové Atera z Ezekjáše, 98, 22  synové Chašuma, 328, 23  synové Becaie, 324, 24  synové Charifa, 112, 25  synové Gibeonu,+ 95, 26  muži z Betléma a Netofy, 188, 27  muži z Anatotu,+ 128, 28  muži z Bet-azmavetu, 42, 29  muži z Kirjat-jearimu,+ Kefiry a Beerotu,+ 743, 30  muži z Ramy a Geby,+ 621, 31  muži z Mikmaše,+ 122, 32  muži z Betelu+ a Aje,+ 123, 33  muži z druhého Neba, 52, 34  synové druhého Elama, 1 254, 35  synové Charima, 320, 36  synové Jericha, 345, 37  synové Lodu, Chadidu a Ona,+ 721, 38  synové Senay, 3 930. 39  Kněží:+ synové Jedajáše z domu Ješuy, 973, 40  synové Immera, 1 052, 41  synové Pašchura,+ 1 247, 42  synové Charima,+ 1 017. 43  Levité:+ synové Ješuy z Kadmiela+ ze synů Hodevy, 74. 44  Zpěváci:+ synové Asafa,+ 148. 45  Strážci bran:+ synové Šalluma, synové Atera, synové Talmona, synové Akkuba,+ synové Chatity, synové Šobaie, 138. 46  Chrámoví sluhové:*+ synové Cichy, synové Chasufy, synové Tabbaota, 47  synové Kerose, synové Siy, synové Padona, 48  synové Lebany, synové Chagaby, synové Salmaie, 49  synové Chanana, synové Giddela, synové Gachara, 50  synové Reajáše, synové Recina, synové Nekody, 51  synové Gazzama, synové Uzzy, synové Paseacha, 52  synové Besaie, synové Meunitů,* synové Nefušesima,* 53  synové Bakbuka, synové Chakufy, synové Charchura, 54  synové Baclita, synové Mechidy, synové Charši, 55  synové Barkose, synové Sisery, synové Temacha, 56  synové Neciacha, synové Chatify. 57  Synové Šalomounových sluhů:+ synové Sotaie, synové Sofereta, synové Peridy, 58  synové Jaaly, synové Darkona, synové Giddela, 59  synové Šefatjáše, synové Chattila, synové Pokeret-haccebajima, synové Amona. 60  Chrámových sluhů*+ a synů Šalomounových sluhů bylo celkem 392. 61  A tito vyšli z Tel-melachu, Tel-charši, Kerubu, Addonu a Immeru, ale nebyli schopní doložit, z jakého rodu* pochází a že jsou původem Izraelité:+ 62  synové Delajáše, synové Tobiáše, synové Nekody, 642. 63  A z kněží: synové Chabajáše, synové Hakkoce+ a synové Barzillaie, který si vzal za manželku jednu z dcer Gileaďana Barzillaie+ a přijal jeho jméno. 64  Ti hledali ve veřejných záznamech svůj rodokmen, ale nenašli ho, takže nebyli způsobilí sloužit jako kněží.*+ 65  Místodržitel*+ jim řekl, že by neměli jíst z nejsvětějších věcí,+ dokud tu nebude kněz, který by to rozhodl pomocí urim a tumim.+ 66  Jejich celkový počet byl 42 360.+ 67  Měli také 7 337 otroků a otrokyň+ a 245 zpěváků a zpěvaček.+ 68  Měli 736 koní, 245 mul, 69  435 velbloudů a 6 720 oslů. 70  Někteří vůdci rodů dali příspěvek na vykonání díla.*+ Místodržitel* daroval do pokladnice 1 000 zlatých drachem,* 50 misek a 530 kněžských rouch.+ 71  Vůdci rodů dali do pokladnice na toto dílo 20 000 zlatých drachem a 2 200 min* stříbra. 72  A ostatní lidé dali 20 000 zlatých drachem, 2 000 min stříbra a 67 kněžských rouch. 73  A kněží, Levité, strážci bran, zpěváci,+ někteří z lidu, chrámoví sluhové* a všichni ostatní Izraelité* se usadili ve svých městech.+ Když přišel sedmý měsíc,+ Izraelité už bydleli ve svých městech.“+

Poznámky

Dosl. „dal do srdce“.
Nebo „soudní oblasti“.
Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Nebo možná „Meunima“.
Nebo možná „Nefušesijců“.
Nebo „Netinim“, dosl. „těch daných“.
Dosl. „otcovského domu“.
Nebo „byli jako nečistí vyloučeni z kněžství“.
Nebo „tiršata“, což byl perský titul místodržitele provincie.
Tj. na obnovu chrámu.
Nebo „tiršata“, což byl perský titul místodržitele provincie.
Drachma se obvykle ztotožňuje s perským zlatým dareikem, který vážil 8,4 g. Nezaměňovat s drachmou v Řeckých písmech. Viz příloha B14.
Mina v Hebr. písmech odpovídala 570 g. Viz příloha B14.
Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Dosl. „celý Izrael“.