Nehemjáš 12:1–47

12  Toto byli kněží a Levité, kteří se vrátili se Zerubbabelem,+ synem Šealtiela,+ a Ješuou:+ Serajáš, Jeremjáš, Ezra,  Amarjáš, Malluk, Chattuš,  Šekanjáš, Rechum, Meremot,  Iddo, Ginnetoj, Abijáš,  Mijamin, Maadjáš, Bilga,  Šemajáš, Jojarib, Jedajáš,  Sallu, Amok, Chilkijáš a Jedajáš. Ti byli předními muži mezi kněžími a jejich bratry za Ješuových dnů.  Z Levitů to byli Ješua, Binnuj, Kadmiel,+ Šerebjáš, Juda a Mattanjáš,+ který se svými bratry vedl zpěv při vzdávání díků.  A jejich bratři Bakbukjáš a Unni stáli naproti nim a drželi stráž.* 10  Ješua se stal otcem Jojakima, Jojakim se stal otcem Eljašiba+ a Eljašib otcem Jojady.+ 11  A Jojada se stal otcem Jonatana a Jonatan se stal otcem Jadduy. 12  Toto byli kněží, vůdci rodů, za Jojakimových dnů: za Serajášův+ rod Merajáš, za Jeremjášův rod Chananjáš, 13  za Ezrův+ rod Mešullam, za Amarjášův rod Jehochanan, 14  za Mallukiho rod Jonatan, za Šebanjášův rod Josef, 15  za Charimův+ rod Adna, za Merajotův rod Chelkai, 16  za Iddův rod Zecharjáš, za Ginnetonův rod Mešullam, 18  za Bilgův+ rod Šammua, za Šemajášův rod Jehonatan, 19  za Jojaribův rod Mattenai, za Jedajášův+ rod Uzzi, 20  za Sallaiův rod Kallai, za Amokův rod Eber, 21  za Chilkijášův rod Chašabjáš, za Jedajášův rod Netanel. 22  Vůdci levitských a kněžských rodů byli zaznamenáváni za dnů Eljašiba, Jojady, Jochanana i Jadduy,+ tedy až do kralování Peršana Dareia. 23  Levité, kteří byli vůdci rodů, byli zaznamenáváni v kronice té doby, a to až do dnů Jochanana, syna Eljašiba. 24  Vůdci levitských rodů byli Chašabjáš, Šerebjáš a Ješua,+ syn Kadmiela,+ a jejich bratři stáli naproti nim, strážní oddíl vedle strážního oddílu, a vzdávali chválu a díky podle pokynů Davida,+ muže pravého Boha. 25  Mattanjáš,+ Bakbukjáš, Obadjáš, Mešullam, Talmon a Akkub+ byli strážci bran+ a střežili zásobárny u bran. 26  Ti všichni sloužili za dnů Jojakima, syna Ješuy,+ syna Jocadaka, a za dnů místodržitele Nehemjáše a kněze a opisovače* Ezry.+ 27  Když se chystalo zasvěcení jeruzalémských hradeb, vyhledali Levity a přivedli je do Jeruzaléma ze všech míst, kde bydleli, aby radostně oslavovali zasvěcení děkovnými písněmi+ a hrou na činely, lyry a harfy. 28  A školení zpěváci* se shromáždili z blízkého kraje,* z celého okolí Jeruzaléma, z vesnic Netofanů,+ 29  z Bet-gilgalu+ a z okolí Geby+ a Azmavetu.+ Zpěváci si totiž postavili vesnice všude kolem Jeruzaléma. 30  A kněží a Levité očistili sebe i lid+ a očistili také brány+ a hradby.+ 31  Potom jsem vzal judská knížata nahoru na hradby a zorganizoval jsem zpěváky do dvou velkých sborů, které vzdávaly díky, a lidi do dvou průvodů, které šly za nimi. Jeden sbor se vydal po hradbách doprava, směrem k bráně Hromad popela.+ 32  Za ním kráčeli Hošajáš a polovina judských knížat 33  spolu s Azarjášem, Ezrou, Mešullamem, 34  Judou, Benjamínem, Šemajášem a Jeremjášem. 35  Za nimi šli někteří kněží* s trubkami.+ Byl mezi nimi Zecharjáš, syn Jonatana, syna Šemajáše, syna Mattanjáše, syna Mikajáše, syna Zakkura, syna Asafa,+ 36  a jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida,+ muže pravého Boha. A před nimi šel opisovač Ezra.+ 37  U Pramenné brány+ přešli přes Schodiště+ Města Davidova+ a stoupali po hradbách k místu nad Davidovým domem a dál až k Vodní bráně+ na východě. 38  Druhý sbor, který vzdával díky, kráčel opačným směrem* a já jsem šel za ním s druhou polovinou lidu. Šli jsme po hradbách nahoru přes věž Pecí,+ dál k Široké zdi,+ 39  nahoru přes Efrajimovu bránu+ k Staroměstské bráně,+ Rybné bráně,+ Chananelově věži,+ věži Mea a dál k Ovčí bráně.+ A zastavili jsme se u Strážní brány. 40  Nakonec se oba sbory postavily před domem pravého Boha. Totéž jsem udělal i já a polovina zastupujících vládců, 41  kněží Eljakim, Maasejáš, Minjamin, Mikajáš, Eljoenai, Zecharjáš a Chananjáš s trubkami 42  a Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkijáš, Elam a Ezer. A zpěváci pod vedením Jizrachjáše hlasitě zpívali. 43  Ten den lidé předložili velké množství obětí a radovali se,+ protože pravý Bůh způsobil, že zavládla velká radost. Radovaly se i ženy a děti,+ takže to, jak se Jeruzalém raduje, bylo slyšet do daleka.+ 44  Ten den byli určeni muži nad zásobárnami+ na příspěvky,+ první plody+ a desátky.+ Měli do nich z polí patřících městům shromažďovat podíly vyžadované Zákonem+ pro kněze a Levity.+ Judejci se totiž radovali z toho, že kněží a Levité jsou na svých místech. 45  Ti začali plnit své úkoly spojené se službou Bohu a dbali na očišťování, stejně jako zpěváci a strážci bran. Řídili se při tom pokyny Davida a jeho syna Šalomouna. 46  V minulosti, za dnů Davida a Asafa, byli totiž určeni dirigenti* zpěváků a zpívaly se písně chvály a díků Bohu.+ 47  A za dnů Zerubbabela+ a za dnů Nehemjáše dával celý Izrael podíly zpěvákům+ a strážcům bran,+ aby měli každý den, co potřebují. Také dávali stranou podíly pro Levity+ a Levité zase dávali stranou podíly pro Áronovy potomky.

Poznámky

Nebo možná „stáli během služby naproti nim“.
Nebo „písaře“.
Dosl. „a synové zpěváků“.
Tj. z kraje okolo Jordánu.
Dosl. „ze synů kněží“.
Nebo „vpředu“.
Dosl. „hlavy“.