Nehemjáš 1:1–11

  • Zprávy z Jeruzaléma (1–3)

  • Nehemjášova modlitba (4–11)

1  Slova Nehemjáše,*+ syna Chakaljáše: V měsíci kislevu,* ve 20. roce,* jsem byl  na hradě* v Šušanu.*+  Tehdy mě navštívil Chanani,+ jeden z mých bratrů, spolu s dalšími muži z Judska. Začal jsem se jich vyptávat na ten zbytek Židů, který se vrátil ze zajetí,+ a také na Jeruzalém.  Řekli mi: „Ti, kdo se vrátili ze zajetí a žijí tam v provincii,* jsou v hrozné a potupné situaci.+ Hradby Jeruzaléma jsou pobořené+ a jeho brány spálené.“+  Jakmile jsem ta slova uslyšel, sedl jsem si a rozplakal se. Řadu dnů jsem se tím trápil, postil se+ před Bohem nebes a modlil se k němu.  Říkal jsem: „Ach Jehovo, Bože nebes, velký a bázeň vzbuzující Bože! Dodržuješ svou smlouvu a projevuješ věrnou lásku těm, kdo tě milují a poslouchají tvá přikázání.+  Prosím, ať je tvé ucho pozorné a tvé oči upřené k modlitbě tvého sluhy, kterou ti dnes předkládám. Modlím se dnem i nocí+ za Izraelity,* tvé sluhy, a celou dobu vyznávám hříchy, kterých jsme se proti tobě dopustili. I já a dům mého otce jsme hřešili.+  Ano, chovali jsme se k tobě trestuhodně,+ když jsme nedodržovali přikázání, předpisy a soudcovská rozhodnutí, které jsi dal svému služebníku Mojžíšovi.+  Pamatuj prosím na to, co jsi svému služebníku Mojžíšovi řekl:* ‚Pokud budete jednat nevěrně, rozptýlím vás mezi národy.+  Ale pokud se ke mně vrátíte a budete dodržovat má přikázání a poslouchat je, pak i kdybyste byli rozehnaní až na kraj světa, přivedu vás odtamtud a shromáždím vás+ na místo, které jsem vybral, aby tam přebývalo mé jméno.‘+ 10  Jsou tvými sluhy a tvým lidem, který jsi vyplatil svou velkou mocí a silnou rukou.+ 11  Ach Jehovo, ať je prosím tvé ucho pozorné k modlitbě tvého sluhy a k modlitbě tvých sluhů, kteří mají potěšení v bázni před tvým jménem. Dej prosím, ať tvůj sluha dnes uspěje a ať mi král projeví přízeň.“+ Byl jsem tehdy královým číšníkem.+

Poznámky

Znamená „Jah utěšuje“.
Tj. ve 20. roce perského krále Artaxerxa I.
Nebo „v paláci, pevnosti“.
Nebo „Súsách“.
Nebo „soudní oblasti“.
Dosl. „syny Izraele“.
Nebo „na varování, které jsi ... dal“.