Jeremjáš 9:1–26

  • Jeremjášův hluboký smutek (1–3a)

  • Jehova volá Judu k odpovědnosti (3b–16)

  • Nářek nad Judou (17–22)

  • Ať se člověk chlubí tím, že zná Jehovu (23–26)

9  Kdyby tak má hlava byla studnou,mé oči pramenem slz!+ Ve dne v noci bych oplakávalzabité ze svého lidu.   Kdybych tak měl v pustině místo, kde nocuje pocestný! Opustil bych svůj lid a odešel od nich,protože jsou to všechno cizoložníci,+tlupa zrádců.   Napínají svůj jazyk jako luk,v zemi vládne lež, ne věrnost.+ „Postupují od jednoho zla k druhémua mě neberou na vědomí,“+ prohlašuje Jehova.   „Každý si dejte pozor na svého bližního,nedůvěřujte ani svému bratrovi. Vždyť každý bratr je zrádce+a každý bližní je pomlouvač.+   Každý podvádí svého bližního,nikdo nemluví pravdu. Naučili svůj jazyk mluvit lež.+ Vysilují se pácháním zla.   Žiješ uprostřed podvodu. Kvůli svému podvádění mě odmítli poznat,“ prohlašuje Jehova.   A tak Jehova, Bůh vojsk, říká toto: „Budu je tavit a zkoušet.+ Vždyť co jiného můžu dělat se svou dcerou, svým lidem?   Jejich jazyk je smrtonosný šíp, mluví podvod. S bližním mluví pokojně,ale ve svém nitru chystají léčku.“*   „Neměl bych je za to volat k odpovědnosti?“ prohlašuje Jehova. „Neměl bych se takovému národu pomstít?+ 10  Budu plakat a naříkat nad horami,zazpívám žalozpěv* nad pastvinami v pustině. Byly totiž spáleny, takže jimi nikdo neprocházía není tam slyšet hlas stád. Ptáci odletěli a zvířata utekla, jsou pryč.+ 11  Z Jeruzaléma udělám kupy kamení,+ šakalí doupě,+a z judských měst udělám neobydlenou pustinu.+ 12  Kdo je dost moudrý, aby to pochopil? Komu Jehova řekl, aby to oznámil? Proč je země zničená? Proč je spálená jako pustina,kterou nikdo neprochází?“ 13  Jehova odpověděl: „Protože zavrhli můj zákon,* který jsem jim předložil, neřídili se jím a neposlouchali můj hlas. 14  Zatvrzele se řídili vlastním srdcem+ a chodili za Baaly, jak je to naučili jejich otcové.+ 15  A tak Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: ‚Nakrmím tento lid pelyňkem a dám jim pít otrávenou vodu.+ 16  Rozeženu je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové,+ a pošlu za nimi meč, dokud je nevyhladím.‘+ 17  Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Zachovejte se rozumněa zavolejte zpěvačky žalozpěvů,*+pošlete pro schopné ženy, ať přijdou, 18  ať si pospíší a začnou nad námi naříkat,ať nám z očí tečou slzy proudem,ať nám stékají zpod víček.+ 19  Vždyť ze Sionu je slyšet nářek:+ „Jaká zkáza nás postihla! Jaká hanba! Museli jsme opustit zemi a oni zbořili naše domy.“+ 20  Vyslechněte si, ženy, Jehovovo slovo,ať vaše ucho přijme slovo z jeho úst. Učte své dcery naříkat,učte jedna druhou tento žalozpěv.*+ 21  Vždyť našimi okny vešla smrt,vstoupila do našich opevněných věží,aby nám vzala děti z ulica mladé muže z náměstí.‘+ 22  Řekni: ‚Toto prohlašuje Jehova: „Mrtvoly lidí budou padat jako hnůj na povrch pole,jako řádka posečeného obilí za žencema nikdo je nebude sbírat.“‘“+ 23  Toto říká Jehova: „Ať se moudrý muž nechlubí svou moudrostí,+ať se silák nechlubí svou silouani boháč svým bohatstvím.“+ 24  „Ale ten, kdo se chlubí, ať se chlubí tím,že má pochopení a že mě zná,+že já jsem Jehova, ten, kdo projevuje věrnou lásku a vykonává právo a spravedlnost na zemi.+ V těchto věcech mám totiž potěšení,“+ prohlašuje Jehova. 25  „Přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy budu volat k odpovědnosti každého obřezaného, a přece neobřezaného,+ 26  Egypťany,+ Judejce,+ Edomity,+ Ammonity,+ Moabce+ a všechny, kdo mají na spáncích ostříhané vlasy a bydlí v pustině.+ Vždyť všechny ty národy jsou neobřezané a celý Izrael má neobřezané srdce.“+

Poznámky

Dosl. „číhají“.
Nebo „smuteční píseň“.
Nebo „poučení“.
Nebo „smutečních písní“.
Nebo „smuteční píseň“.