Jeremjáš 7:1–34

  • Spoléhat se na Jehovův chrám je marné (1–11)

  • S chrámem to dopadne jako se Šilem (12–15)

  • Uctívání falešných bohů odsouzeno (16–34)

    • Uctívání Královny nebes (18)

    • Obětování dětí v údolí Hinnomova syna (31)

7  Jehova řekl Jeremjášovi toto:  „Postav se do brány Jehovova domu a tam oznam toto poselství: ‚Slyšte Jehovovo slovo, všichni Judejci, kteří vcházíte do těchto bran, abyste se poklonili Jehovovi.  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Napravte své cesty a své skutky, a já vás nechám bydlet na tomto místě.+  Nedůvěřujte lživým řečem a neříkejte: ‚Toto je* Jehovův chrám, Jehovův chrám, Jehovův chrám!‘+  Pokud totiž napravíte své cesty a své skutky, pokud budete spravedlivě rozsuzovat muže a jeho bližního,+  pokud nebudete utlačovat cizince, kteří se mezi vámi usadili, ani sirotky* a vdovy,+ pokud nebudete na tomto místě prolévat nevinnou krev a pokud nebudete ke své škodě chodit za jinými bohy,+  pak vás nechám bydlet na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal navždy* vašim předkům.“‘“  „Ale vy důvěřujete lživým řečem+ – to vám nijak neprospěje.  Myslíte si, že můžete krást,+ vraždit, cizoložit, křivě přísahat,+ přinášet oběti* Baalovi+ a chodit za jinými bohy, které jste neznali, 10  a pak přijít a postavit se přede mnou v tomto domě, který nese mé jméno, a říkat ‚Budeme zachráněni‘, přestože děláte všechny tyto odporné věci? 11  Stal se tento dům, který nese mé jméno, ve vašich očích lupičskou jeskyní?+ Ale já to vidím,“ prohlašuje Jehova. 12  „‚Jen jděte do Šila,+ na místo, které jsem na začátku vybral, aby tam přebývalo mé jméno,+ a podívejte se, co jsem s ním udělal kvůli špatnosti svého izraelského lidu.+ 13  Ale vy jste pořád dělali všechny tyhle věci,‘ prohlašuje Jehova, ‚a i když jsem k vám znovu a znovu mluvil,* nenaslouchali jste.+ Volal jsem vás, ale nereagovali jste.+ 14  A tak s domem, který nese mé jméno+ a ve který důvěřujete,+ a s tímto místem, které jsem dal vám a vašim předkům, udělám to samé, co jsem udělal se Šilem.+ 15  Odvrhnu vás od sebe, tak jako jsem odvrhl všechny vaše bratry, všechny potomky Efrajima.‘+ 16  Ty se za tento lid nemodli. Nepros za ně ani za ně nevyslovuj modlitbu ani se za ně nepřimlouvej,+ protože ti nebudu naslouchat.+ 17  Nevidíš, co dělají v judských městech a na ulicích Jeruzaléma? 18  Synové sbírají dřevo, otcové rozdělávají oheň a manželky zadělávají těsto na obětní koláče pro Královnu nebes*+ a vylévají tekuté oběti jiným bohům, aby mě provokovali.+ 19  ‚Ale ubližují* tím mně?‘ prohlašuje Jehova. ‚Neubližují spíš sami sobě, ke své vlastní hanbě?‘+ 20  A tak Svrchovaný pán Jehova říká toto: ‚Můj hněv a můj vztek se vylijí na toto místo,+ na lidi i na zvířata, na stromy v poli i na úrodu země. Můj hněv bude hořet a nebude uhašen.‘+ 21  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Jen přidejte ke svým obětem zápalné oběti a jezte jejich maso!+ 22  Vždyť v den, kdy jsem vyvedl vaše předky z Egypta, jsem jim neříkal ani nepřikázal nic o zápalných nebo jiných obětech.+ 23  Ale přikázal jsem jim toto: „Poslouchejte můj hlas, a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.+ Budete se ve všem držet cesty, kterou vám přikážu, a pak se vám dobře povede.“‘+ 24  Ale oni nenaslouchali a nevěnovali pozornost.*+ Žili si po svém,* zatvrzele se řídili svým špatným srdcem+ a šli zpátky, ne dopředu. 25  Je to tak ode dne, kdy vaši předkové vyšli z Egypta, až dodnes.+ Proto jsem k vám posílal všechny své proroky, posílal jsem je každý den, znovu a znovu.*+ 26  Ale odmítali mi naslouchat a nevěnovali mi pozornost.*+ Byli zatvrzelí* a jednali hůř než jejich předkové! 27  I když k nim budeš mluvit všechna tato slova,+ nebudou ti naslouchat. I když je budeš volat, nebudou reagovat. 28  A řekneš jim: ‚Tento národ neposlouchal hlas Jehovy, svého Boha, a nedal se poučit. Věrnost zahynula a ani slůvkem se o ní nezmiňují.‘*+ 29  Ostříhej si své nestříhané vlasy* a zahoď je a na holých kopcích zpívej žalozpěv,* protože Jehova zavrhl a opustí tuto generaci, která ho dohnala k zuřivosti. 30  ‚Vždyť Judejci dělali to, co je špatné v mých očích,‘ prohlašuje Jehova. ‚Postavili své odporné modly do domu, který nese mé jméno, aby ho poskvrnili.+ 31  Vystavěli výšiny Tofet v údolí Hinnomova syna,*+ aby tam pálili své syny a dcery v ohni,+ něco, co jsem nepřikázal a na co jsem nikdy ani nepomyslel.‘*+ 32  ‚Proto přichází dny,‘ prohlašuje Jehova, ‚kdy se to místo už nebude nazývat Tofet nebo údolí Hinnomova syna,* ale údolí Zabíjení. V Tofetu budou pohřbívat, až už nebude kam.+ 33  A mrtvoly tohoto lidu budou potravou pro nebeské ptáky a pozemská zvířata a nikdo je neodežene.+ 34  V judských městech a na ulicích Jeruzaléma umlčím jásot a radování, hlas ženicha a hlas nevěsty.+ Z této země totiž zůstanou jen trosky.‘“+

Poznámky

Dosl. „ony jsou“, vztahuje se na všechny budovy chrámového komplexu.
Nebo „děti bez otce“.
Nebo „od věků na věky“.
Nebo „obětní dým“.
Dosl. „mluvil, brzy vstával a mluvil“.
Titul bohyně uctívané odpadlými Izraelity, možná šlo o bohyni plodnosti.
Nebo „provokují“.
Dosl. „nenaklonili své ucho“.
Nebo „chodili podle vlastních rad“.
Dosl. „každý den jsem brzy vstával a posílal“.
Dosl. „nenaklonili své ucho“.
Dosl. „zatvrdili svou šíji“.
Dosl. „je odříznuta od jejich úst“.
Nebo „vlasy svého zasvěcení“.
Nebo „smuteční píseň“.
Viz heslo Gehenna ve Slovníčku pojmů.
Nebo „co mi nikdy nevstoupilo do srdce“.
Viz heslo Gehenna ve Slovníčku pojmů.