Jeremjáš 6:1–30

  • Blíží se obležení Jeruzaléma (1–9)

  • Jehova je na Jeruzalém rozzlobený (10–21)

    • Říkají: „Je mír!“, i když žádný mír není (14)

  • Útok krutého národa ze severu (22–26)

  • Jeremjáš je jako zkoušeč kovů (27–30)

6  Utečte do bezpečí, synové Benjamína, pryč z Jeruzaléma! V Tekoi+ zatrubte na roh,+nad Bet-hakkeremem zapalte signální oheň! Ze severu se totiž blíží neštěstí, velká zkáza.+   Sionská dcera je jako krásná a zhýčkaná žena.+   Přijdou k ní pastýři se svými stády. Postaví kolem ní své stany+a každý vypustí své stádo na pastvinu.+   „Připravte se na válku* proti ní! Vstaňte a zaútočme v poledne!“ „Běda nám, vždyť den se chýlí ke konci,večerní stíny se prodlužují!“   „Vstaňte a zaútočme v nocia zničme její opevněné věže!“+   Vždyť toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Pokácejte stromy a navršte proti Jeruzalému obléhací násep.+ Je to město, které musí být voláno k odpovědnosti,je plné útlaku.+   Jako nádrž* uchovává vodu svěží,*toto město uchovává svěží* svou špatnost. Ozývá se v něm násilí a ničení,+stále mám před sebou nemoci a rány.   Nech se napravit, Jeruzaléme, jinak se od tebe s odporem odvrátím,+udělám z tebe zpustošenou, neobydlenou zemi.“+   Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Důkladně vysbírají ty, kdo zůstanou z Izraele, jako poslední hrozny z révy. Znovu vztáhni ruku jako česač hroznů.“ 10  „Ke komu mám mluvit, koho mám varovat? Kdo bude poslouchat? Mají zacpané uši,* takže nejsou schopni dávat pozor.+ Jehovovo slovo je jim k smíchu,+nelíbí se jim. 11  Jsem plný Jehovova hněvua unavený z toho, jak ho potlačuji.“+ „Vylij ho na dítě na ulici,+na skupinky mladých mužů. Všichni budou zajati, muž se svou ženou,staří s velmi starými.*+ 12  Jejich domy připadnou jiným,i jejich pole a manželky.+ Vztáhnu totiž ruku na obyvatele země,“ prohlašuje Jehova. 13  „Vždyť všichni, od nejmenšího po největšího, usilují o nepoctivý zisk,+od proroka po kněze všichni podvádí.+ 14  A snaží se lehkovážně* uzdravit zhroucení* mého lidu. Říkají: ‚Je mír! Je mír!‘,i když žádný mír není.+ 15  Stydí se za odporné věci, které dělají? Vůbec ne! Ani se stydět neumí.+ Proto padnou mezi ty, kdo padli. Až je budu trestat, klopýtnou,“ říká Jehova. 16  Toto říká Jehova: „Zastavte se na rozcestích a rozhlédněte se. Ptejte se na dávné cesty,ptejte se, kde je ta dobrá cesta, a jděte po ní+a najdete klid.“ Ale oni říkají: „Nepůjdeme.“+ 17  „A ustanovil jsem vám strážné,+ kteří říkali: ‚Dávejte pozor na zvuk rohu!‘“+ Ale oni řekli: „Nebudeme dávat pozor.“+ 18  „Proto slyšte, národy! Shromáždění, poznej,co se jim stane. 19  Naslouchej, země! Přivádím na tento lid neštěstí,+je to ovoce jejich zlých úmyslů. Nevěnovali pozornost mým slovůma zavrhli můj zákon.“* 20  „K čemu mi to je, že přinášíte kadidlovou pryskyřici ze Sáby*a vonný puškvorec z daleké země? Vaše zápalné oběti nepřijímám,vaše oběti mi nedělají radost.“+ 21  A tak Jehova říká toto: „Kladu tomuto lidu překážkya klopýtnou o ně,otcové i synové,soused i jeho přítel,a všichni zahynou.“+ 22  Toto říká Jehova: „Ze severní země přichází lid,z nejodlehlejších končin země povstane velký národ.+ 23  Popadnou luk a oštěp. Jsou krutí a nebudou mít slitování. Jejich hlas bude burácet jako moře,jedou na koních.+ Táhnou proti tobě v bojovém šiku jako jeden muž, sionská dcero.“ 24  Slyšeli jsme o něm zprávu. Ruce nám ochably.+ Zmocnila se nás úzkost,bolesti, jaké má rodící žena.+ 25  Nevycházej na polea nechoď po cestě. Vždyť nepřítel má meč,všude kolem je hrůza. 26  Moje dcero, můj lide,obleč se do pytloviny+ a válej se v popelu. Truchli a hořce plač jako pro jediného syna,+protože na nás náhle přijde ničitel.+ 27  „Udělal jsem tě* ve svém lidu zkoušečem kovů,tím, kdo důkladně zkoumá,abys pozoroval a prozkoumal jejich jednání. 28  Všichni jsou to největší zatvrzelci,+chodí a šíří pomluvy,+jsou jako měď a železo. Všichni jsou zkažení. 29  Už i měchy ohořely,ale z ohně vychází jen olovo. Ten, kdo přečišťuje, se namáhá marně,+špatní nebyli odděleni.+ 30  Nazvou je zavrženým stříbrem,protože Jehova je zavrhl.“+

Poznámky

Dosl. „posvěťte válku“.
Nebo „chladnou“.
Nebo „chladnou“.
Nebo „cisterna“.
Dosl. „jejich ucho je neobřezané“.
Dosl. „s těmi, kdo jsou plní dnů“.
Nebo „zlomeninu“.
Nebo „povrchně“.
Nebo „poučení“.
Nebo „Šeby“.
Tj. Jeremjáše.