Jeremjáš 52:1–34

  • Sedekjáš se bouří proti Babylonu (1–3)

  • Nebukadnecar obléhá Jeruzalém (4–11)

  • Zničení města a chrámu (12–23)

  • Lidé odchází do vyhnanství v Babyloně (24–30)

  • Jehojakin propuštěn z vězení (31–34)

52  Sedekjášovi+ bylo 21 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal+ a byla dcerou Jeremjáše z Libny.  Sedekjáš dělal to, co je špatné v Jehovových očích, přesně jako Jehojakim.+  To všechno se v Jeruzalémě a v Judsku stalo proto, že se na ně Jehova rozzlobil, až je od sebe nakonec odvrhl.+ Časem se Sedekjáš proti babylonskému králi vzbouřil.+  V devátém roce Sedekjášovy vlády, desátý den desátého měsíce, přitáhl babylonský král Nebukadnecar* s celým svým vojskem proti Jeruzalému. Utábořili se u něj a postavili kolem něj obléhací val.+  Obléhání města trvalo až do 11. roku vlády krále Sedekjáše.  Devátý den čtvrtého měsíce,+ kdy ve městě panoval krutý hladomor a lidé neměli co jíst,+  byly městské hradby prolomeny. Všichni vojáci v noci utekli z města branou mezi dvěma hradbami u královy zahrady, i když Chaldejci byli všude kolem města. A utíkali směrem k Arabě.+  Ale chaldejské vojsko začalo krále Sedekjáše pronásledovat+ a na jerišských pláních ho dostihlo. Všichni jeho vojáci od něj utekli.  Chaldejci krále zajali, přivedli ho k babylonskému králi do Ribly v chamatské zemi a ten nad ním vynesl rozsudek. 10  A babylonský král pobil Sedekjášovi před očima jeho syny. V Rible pobil také všechna judská knížata. 11  Potom babylonský král Sedekjáše oslepil,+ spoutal ho měděnými okovy, odvedl ho do Babylonu a až do jeho smrti ho držel ve vězení. 12  Desátý den pátého měsíce, v 19. roce vlády babylonského krále Nebukadnecara,* přišel do Jeruzaléma velitel stráže Nebuzaradan, služebník babylonského krále.+ 13  Vypálil Jehovův dům,+ králův dům* a všechny domy v Jeruzalémě. Také vypálil všechny velké domy. 14  Chaldejské vojsko v čele s velitelem stráže pak strhlo hradby kolem Jeruzaléma.+ 15  Některé chudé lidi a ty, kdo zůstali ve městě, odvedl velitel stráže Nebuzaradan do vyhnanství. Odvedl také zběhy, kteří přešli k babylonskému králi, a zbytek zručných řemeslníků.+ 16  Některé z nejchudších lidí ale v zemi nechal, aby pracovali na vinicích a obdělávali pole.+ 17  Měděné sloupy+ Jehovova domu a vozíky+ a měděné Moře,+ které byly v Jehovově domě, Chaldejci rozbili a všechnu měď odnesli do Babylonu.+ 18  Odnesli také nádoby na popel, lopatky, kratiknoty, misky,+ poháry+ a další měděné náčiní používané při službě v chrámu. 19  Velitel stráže vzal i nádrže,+ nádoby na oheň, misky, nádoby na popel, svícny,+ poháry a misky z ryzího zlata a stříbra.+ 20  Mědi z těch dvou sloupů, z Moře, z 12 měděných býků+ pod ním a z vozíků, které pro Jehovův dům udělal král Šalomoun, bylo tolik, že ji ani nešlo zvážit. 21  Každý sloup byl vysoký 18 loket* a měl obvod 12 loket.*+ Byl dutý a tloušťka jeho stěny byla čtyři prsty.* 22  Měl měděnou hlavici, která byla vysoká pět loket.+ Z mědi bylo i síťoví a granátová jablka kolem hlavice. Druhý sloup vypadal stejně, včetně granátových jablek. 23  Po stranách bylo 96 granátových jablek, celkem bylo kolem síťoví 100 granátových jablek.+ 24  Velitel stráže odvedl předního kněze Serajáše,+ druhého kněze Sefanjáše+ a tři vrátné.+ 25  Z města odvedl také jednoho dvorního úředníka, který velel vojákům, sedm králových rádců, tajemníka velitele vojska, který lid povolával k vojenské službě, a 60 mužů z obyčejných lidí, kteří ve městě ještě zůstali. 26  Velitel stráže Nebuzaradan je vzal a odvedl k babylonskému králi do Ribly. 27  Ten je v Rible v chamatské zemi pobil.+ A tak byli obyvatelé Judska odvedeni ze své země do vyhnanství.+ 28  Toto je počet lidí, které vzal Nebukadnecar* do vyhnanství: V sedmém roce své vlády odvedl 3 023 Židů.+ 29  V 18. roce Nebukadnecarovy* vlády+ bylo z Jeruzaléma odvedeno 832 lidí. 30  Ve 23. roce Nebukadnecarovy* vlády vzal velitel stráže Nebuzaradan do vyhnanství 745 Židů.+ Celkem odešlo do vyhnanství 4 600 lidí. 31  Ve 37. roce vyhnanství judského krále Jehojakina,+ 25. den 12. měsíce, babylonský král Evil-merodak (v roce, kdy se stal králem) propustil* judského krále Jehojakina a vyvedl ho z vězení.+ 32  Jednal s ním laskavě a jeho trůn vyvýšil nad trůny ostatních králů, kteří s ním byli v Babyloně. 33  Jehojakin svlékl vězeňský oděv a jedl u krále po všechny dny svého života. 34  Až do dne své smrti, do konce svého života, dostával od babylonského krále každý den pravidelný příděl jídla.

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Nebo „palác“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Nebo „a k jeho obepnutí byla potřeba dvanáctiloketní měřicí šňůra“.
Prst odpovídal 1,85 cm. Viz příloha B14.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „Nebukadrecarovy“.
Dosl. „Nebukadrecarovy“.
Dosl. „pozvedl hlavu“.