Jeremjáš 50:1–46

  • Proroctví proti Babylonu (1–46)

    • Utečte z Babylonu (8)

    • Izrael bude přiveden zpátky (17–19)

    • Vody Babylonu budou vysušeny (38)

    • Babylon nebude obýván (39, 40)

50  O Babyloně,+ o zemi Chaldejců, Jehova prostřednictvím proroka Jeremjáše řekl:   „Oznamte to mezi národy, ohlašujte to. Vztyčte znamení* a ohlašujte to. Nic netajte! Řekněte: ‚Babylon byl dobyt.+ Bel byl zahanben.+ Merodak se zděsil. Jeho sochy byly zahanbeny. Jeho odporné modly* se zděsily.‘   Přitáhl proti němu totiž národ ze severu.+ Dělá z jeho země něco děsivého,nikdo tam už nebydlí. Lidé i zvířata se dali na útěk,zmizeli.“  „V těch dnech a v té době,“ prohlašuje Jehova, „přijdou Izraelité spolu s Judejci.+ Půjdou s pláčem+ a společně budou hledat Jehovu, svého Boha.+  Budou se ptát na cestu k Sionu, tvář budou mít obrácenou tím směrem+ a budou říkat: ‚Pojďte a připojme se k Jehovovi věčnou smlouvou, na kterou se nezapomene.‘+  Můj lid je stádo ztracených ovcí.+ Jejich pastýři je svedli z cesty.+ Odvedli je na hory, nechali je bloudit po horách a kopcích a ony zapomněly na své místo odpočinku.  Všichni, kdo je našli, je požírali.+ Jejich nepřátelé říkali: ‚Jsme nevinní, oni přece hřešili proti Jehovovi, proti obydlí spravedlnosti a naději svých předků, Jehovovi.‘“   „Utečte ze středu Babylonu,vyjděte ze země Chaldejců+a buďte jako berani a kozlové v čele stáda.   Svolávám a přivádím totiž proti Babylonu shromáždění velkých národů ze severní země.+ Přitáhnou proti němu v bojovém šikua dobudou ho. Jejich šípy jsou jako šípy válečníka,který připravuje rodiče o děti.+ Neminou svůj cíl. 10  Chaldea se stane kořistí.+ Všichni její plenitelé se nasytí,“+ prohlašuje Jehova. 11  „Vždyť jste se radovali,+ jásali jste,když jste plenili mé dědictví.+ Hrabali jste jako jalovice v trávěa řehtali jste jako hřebci. 12  Vaše matka byla zahanbena,+ta, která vás porodila, byla zklamána. Podívejte, je poslední z národů,je z ní vyprahlá pustina a poušť.+ 13  Kvůli Jehovovu hněvu nebude obývána,+bude úplně opuštěná.+ Každý, kdo kolem Babylonu půjde, se zhrozía při pohledu na všechny jeho rány hvízdne.+ 14  Sešikujte se proti Babylonu ze všech stran,vy všichni, kdo ohýbáte* luk. Střílejte na něj, nešetřete šípy,+vždyť zhřešil proti Jehovovi.+ 15  Ze všech stran proti němu vydejte válečný pokřik. Vzdal se,jeho sloupy padly, jeho hradby jsou stržené.+ Je to Jehovova pomsta.+ Pomstěte se mu,udělejte mu to, co dělal on.+ 16  Vyhlaďte* z Babylonu rozsévačei ty, kdo o žních pracují se srpem.+ Kvůli krutému meči se každý vrátí ke svému lidu,každý uteče do své země.+ 17  Izraelité jsou rozehnané ovce.+ Rozehnali je lvi.+ Nejdřív je pohltil asyrský král+ a potom babylonský král Nebukadnecar* ohlodal jejich kosti.+ 18  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, proto říká: ‚S babylonským králem a jeho zemí se vypořádám stejně, jako jsem se vypořádal s asyrským králem.+ 19  A přivedu Izrael zpátky na jeho pastvinu+ a bude se pást na Karmelu a Bašanu+ a nasytí se na efrajimských+ a gileadských+ horách.‘“ 20  „V těch dnech a v té době,“ prohlašuje Jehova,„se bude pátrat po Izraelově vině,ale žádná nebude,ani hříchy Judy nebudou nalezeny,protože odpustím těm, které jsem nechal žít.“+ 21  „Vytáhni proti zemi Meratajim a proti obyvatelům Pekodu.+ Pobij je a úplně je znič,“* prohlašuje Jehova,„udělej všechno, co jsem ti přikázal. 22  V zemi je válečný hluk,velká zkáza. 23  To kovářské kladivo drtící celou zemi bylo podťato a zlomeno!+ Babylon se stal mezi národy něčím děsivým!+ 24  Nastražil jsem na tebe past a ty ses chytil, Babylone,ani jsi to nevěděl. Našli tě a chytili,+vždyť jsi odporoval Jehovovi. 25  Jehova otevřel svou zbrojnicia vynáší zbraně svého hněvu.+ Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk,má totiž v zemi Chaldejců práci. 26  Přitáhněte proti němu z dalekých míst.+ Otevřete jeho sýpky,+navršte ho jako hromady obilí. Úplně ho zničte,*+ať z něj nikdo nezůstane. 27  Pobijte všechny jeho mladé býky.+ Ať sejdou na porážku. Běda jim, vždyť přišel jejich den,čas zúčtování! 28  Je slyšet ty, kdo prchají,ty, kdo unikají z babylonské země,aby na Sionu oznámili pomstu Jehovy, našeho Boha,pomstu za jeho chrám.+ 29  Povolejte proti Babylonu lukostřelce,všechny, kdo ohýbají* luk.+ Utábořte se všude kolem něj, ať nikdo neunikne. Odplaťte mu za jeho skutky,+udělejte mu to, co dělal on.+ Vždyť jednal povýšeně proti Jehovovi,proti Svatému Izraele.+ 30  A tak jeho mladí muži padnou na jeho náměstích+a všichni jeho vojáci ten den zahynou,“* prohlašuje Jehova. 31  „Jsem proti tobě,+ troufalče,“+ prohlašuje Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk,„vždyť tvůj den musí přijít, čas, kdy tě budu volat k odpovědnosti. 32  Troufalče, zakopneš a padneša nikdo tě nezvedne.+ Podpálím tvá městaa oheň pohltí všechno kolem tebe.“ 33  Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Izraelité a Judejci jsou utlačovaní. Všichni, kdo je odvedli do zajetí, je drží v sevření,+odmítají je propustit.+ 34  Ale jejich Výkupce je silný,+Jehova, Bůh vojsk, je jeho jméno.+ Určitě se ujme jejich soudního sporu,+aby dal zemi odpočinek+a obyvatele Babylonu znepokojil.“+ 35  „Meč proti Chaldejcům,“ prohlašuje Jehova,„proti obyvatelům Babylonu, proti jeho knížatům a jeho moudrým mužům.+ 36  Meč proti mluvkům,* a budou jednat hloupě. Meč proti jeho válečníkům, a oni se vyděsí.+ 37  Meč proti jejich koním a válečným vozůma proti všem cizincům mezi nimi,a budou vystrašení jako ženy.+ Meč proti jeho pokladům, a budou vydrancovány.+ 38  Běda jeho vodám, budou vysušeny,+protože je to země vytesaných model+a kvůli svým strašlivým viděním se chovají jako šílenci. 39  Proto tam budou žít pouštní zvířata a vyjící šelmy,budou v něm bydlet pštrosi.+ Už nikdy nebude obýván,po všechny generace nebude obydlený.“+ 40  „Jako když Bůh zničil Sodomu a Gomoru+ a sousední města,“+ prohlašuje Jehova, „ani tam nebude nikdo bydlet a žádný člověk se tam neusadí.+ 41  Ze severu přichází lid,z nejodlehlejších končin země+povstane velký národ a vznešení králové.+ 42  Drží v ruce luk a oštěp.+ Jsou krutí a nebudou mít slitování.+ Když jedou na koních,hučí jako rozbouřené moře.+ Sešikovali se proti tobě jako jeden muž, babylonská dcero.+ 43  Babylonský král o nich uslyšel zprávu+a ruce mu klesly.+ Zmocnila se ho úzkost,bolesti, jaké má rodící žena. 44  Někdo vtrhne na bezpečné pastviny jako lev z houštin podél Jordánu a v okamžiku je vyženu z jejich země. A ustanovím nad ní toho, koho vyvolím.+ Vždyť kdo je jako já a kdo mě předvolá k soudu? Který pastýř může přede mnou obstát?+ 45  Slyšte proto, jak Jehova rozhodl o Babyloně+ a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: Zpustoší kvůli nim jejich pastvinya jehňátka ze stáda budou odvlečena.+ 46  Rachotem při dobytí Babylonu se zatřese zeměa mezi národy se bude ozývat křik.“+

Poznámky

Nebo „signální tyč“.
Hebr. výraz možná souvisí se slovem „výkaly“ a vyjadřuje opovržení.
Dosl. „sešlapujete“.
Dosl. „odřízněte“.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Nebo „a zasvěť je zničení“.
Nebo „zasvěťte ho zničení“.
Dosl. „sešlapují“.
Dosl. „budou umlčeni“.
Nebo „falešným prorokům“.