Jeremjáš 49:1–39

  • Proroctví proti Ammonitům (1–6)

  • Proroctví proti Edomu (7–22)

    • Edom přestane existovat jako národ (17, 18)

  • Proroctví proti Damašku (23–27)

  • Proroctví proti Kedaru a Chacoru (28–33)

  • Proroctví proti Elamu (34–39)

49  Pro Ammonity.+ Toto říká Jehova: „Nemá snad Izrael žádné syny? Nemá žádného dědice? Proč Malkam+ zabral území Gada+a jeho lid žije v Izraelových městech?“   „‚Proto přichází dny,‘ prohlašuje Jehova,‚kdy nechám zaznít signál k útoku* proti Rabbě+ Ammonitů.+ Stane se z ní hromada troseka okolní vesnice* budou vypáleny.‘ ‚Izrael zabere zemi těch, kteří zabrali tu jeho,‘+ říká Jehova.   ‚Naříkej, Chešbone, vždyť Aj je zničen! Křičte, vesnice kolem Rabby! Oblečte se do pytloviny,naříkejte a toulejte se mezi kamennými ohradami.* Malkam totiž půjde do vyhnanstvía jeho kněží a knížata s ním.+   Proč se chlubíš údolími,*svou úrodnou nížinou, nevěrná dcero,která spoléháš na své pokladya říkáš: „Kdo proti mně přitáhne?“‘“   „‚Přivádím na tebe hrůzu,‘ prohlašuje Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk,‚hrůzu ze všech, kdo jsou kolem tebe. Budete rozehnáni do všech strana ty, kdo utečou, nikdo neshromáždí.‘“   „‚Ale po nějaké době zajaté Ammonity shromáždím,‘ prohlašuje Jehova.“  Pro Edom. Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Copak už v Temanu+ není žádná moudrost? Zahynuly dobré rady rozumných? Copak jejich moudrost shnila?   Obraťte se a utíkejte! Ukryjte se hluboko v údolí, obyvatelé Dedanu!+ Vždyť na Ezaua přivedu pohromu,až přijde čas, kdy k němu obrátím pozornost.   Kdyby k tobě přišli sběrači hroznů,nenechali by paběrky? Kdyby v noci přišli zloději,způsobili by jen tolik zkázy, kolik by chtěli.+ 10  Ale já Ezaua svléknu donaha. Odhalím jeho skrýše,aby se neměl kam schovat. Jeho děti, bratři i sousedé budou zničeni+a on už nebude.+ 11  Opusť své sirotky,*a já je zachovám naživua tvé vdovy se na mě budou spoléhat.“ 12  Jehova totiž říká toto: „Pokud musí pohár hněvu pít ti, kdo nebyli odsouzeni, měl bys ty zůstat bez trestu? Nezůstaneš bez trestu, budeš ho pít.“+ 13  „Přísahal jsem totiž sám při sobě,“ prohlašuje Jehova, „že z Bocry se stane něco děsivého+ a haněného, zpustošené místo a kletba. A ze všech jejích měst se stanou věčné rozvaliny.“+ 14  Slyšel jsem zprávu od Jehovy,mezi národy byl vyslán posel, který říká: „Shromážděte se a pojďte proti němu,připravte se do boje.“+ 15  „Udělal jsem tě nevýznamným mezi národy,lidé tebou opovrhují.+ 16  Oklamala tě hrůza, kterou šíříš,tvé troufalé srdce,tebe, který se ukrýváš ve skalácha obsadil jsi vrcholky hor. I když si stavíš hnízdo tak vysoko jako orel,svrhnu tě odtamtud dolů,“ prohlašuje Jehova. 17  „A z Edomu se stane něco děsivého.+ Každý, kdo půjde kolem, se zhrozí a při pohledu na všechny jeho rány hvízdne. 18  Jako když byla zničena Sodoma a Gomora a sousední města,“+ říká Jehova, „ani tam nebude nikdo bydlet a žádný člověk se tam neusadí.+ 19  Někdo vtrhne na bezpečné pastviny jako lev+ z houštin podél Jordánu a v okamžiku je* vyženu z jejich země. A ustanovím nad ní toho, koho vyvolím. Vždyť kdo je jako já a kdo mě předvolá k soudu? Který pastýř může přede mnou obstát?+ 20  Slyšte proto, jak Jehova rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu:+ Zpustoší kvůli nim jejich pastvinya jehňátka ze stáda budou odvlečena.+ 21  Rachotem jejich pádu se třese země. Všude je křik! Je to slyšet až u Rudého moře.+ 22  Jako orel, který se vznese a vrhne se dolů,+tak nepřítel roztáhne svá křídla nad Bocrou.+ Ten den bude srdce edomských válečníků sevřenéjako srdce ženy, která rodí.“ 23  Pro Damašek:+ „Chamat+ a Arpad jsou zahanbeny,protože slyšely špatnou zprávu. Roztřásly se strachem,jsou jako neklidné moře, které se nedá utišit. 24  Damašek ztratil odvahu. Dal se na útěk, ale zachvátila ho panika. Zmocnila se ho úzkost a bolesti,jaké má rodící žena. 25  Proč to slavné město neopustili,to město jásotu? 26  Vždyť jeho mladí muži padnou na jeho náměstícha všichni vojáci ten den zahynou,“ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. 27  „Podpálím damašské hradbya ten oheň pohltí Ben-hadadovy opevněné věže.“+ 28  Pro Kedar+ a chacorská království, která porazil babylonský král Nebukadnecar.* Toto říká Jehova: „Povstaňte, vytáhněte do Kedarua zničte syny Východu. 29  Poberou jim stany i stáda ovcí,stanové látky a všechen majetek. Odvedou i jejich velbloudya budou na ně křičet: ‚Všude kolem je hrůza!‘“ 30  „Prchejte, utečte daleko! Ukryjte se hluboko v údolí, obyvatelé Chacoru,“ prohlašuje Jehova. „Vždyť babylonský král Nebukadnecar* má proti vám strategii,vymyslel proti vám plán.“ 31  „Povstaňte, vytáhněte proti národu, který žije v klidu,který bydlí v bezpečí!“ prohlašuje Jehova. „Nemá brány ani závory, žije osamoceně. 32  Jejich velbloudi se stanou kořistía jejich velká stáda budou vydrancována. Rozeženu je do všech stran,*ty, kdo si stříhají vlasy na spáncích,+a ze všech směrů na ně přivedu pohromu,“ prohlašuje Jehova. 33  „Chacor se stane doupětem šakalů,věčnou pustinou. Nebude tam nikdo bydlet,žádný člověk se tam neusadí.“ 34  Toto je poselství o Elamu,+ které dostal prorok Jeremjáš od Jehovy na začátku vlády judského krále Sedekjáše:+ 35  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Lámu luk Elamu,+ zdroj* jejich síly. 36  Přivedu na Elam čtyři větry ze čtyř konců nebes a do všech těch větrů je rozptýlím. Nebude žádný národ, ke kterému by nepřišli vyhnanci z Elamu.‘“ 37  „Naženu Elamitům strach z jejich nepřátel, kteří jim usilují o život, a přivedu na ně neštěstí, svůj planoucí hněv,“ prohlašuje Jehova. „A pošlu za nimi meč, dokud je nevyhladím.“ 38  „Postavím si v Elamu trůn+ a odstraním odtamtud krále a knížata,“ prohlašuje Jehova. 39  „Ale na konci dnů elamské zajatce shromáždím,“ prohlašuje Jehova.

Poznámky

Nebo možná „válečný pokřik“.
Nebo „závislá městečka“, dosl. „dcery“.
Nebo „ohradami pro ovce“.
Nebo „nížinami“.
Nebo „děti bez otce“.
Pravděpodobně se vztahuje na Edomity.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „do každého větru“.
Dosl. „počátek“.