Jeremjáš 48:1–47

  • Proroctví proti Moabu (1–47)

48  Pro Moab.+ Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Běda Nebu,+ protože je zničené! Kirjatajim+ je zahanben a dobyt,bezpečné útočiště* je zahanbeno a otřeseno.+   Moab už nikdo nechválí. V Chešbonu+ zosnovali jeho pád: ‚Pojďme a zničme ho, ať už není národem.‘ I ty mlč, Madmene,protože tě následuje meč.   Z Choronajimu je slyšet křik,+ničení a velká zkáza.   Moab byl rozvrácen,jeho maličcí křičí.   Cestou nahoru do Luchitu lidé pláčoua cestou dolů z Choronajimu slyší zoufalý nářek nad zkázou.+   Utíkejte, zachraňte si život! Buďte jako jalovec v pustině.   Protože spoléháš na to, čeho jsi dosáhl, a na své poklady,budeš také dobyt. Kemoš+ půjde do vyhnanstvía jeho kněží a knížata s ním.   Ničitel vejde do každého města,ani jedno neunikne.+ Údolí* zahynea rovinatá země* bude vyhlazena, jak řekl Jehova.   Označte cestu pro Moab,aby mohl utéct, až z něj zůstanou jen trosky. Jeho města se stanou něčím děsivým,nikdo v nich nebude bydlet.+ 10  Prokletý je ten, kdo poslání od Jehovy plní nedbale! Prokletý je ten, kdo svým mečem neprolévá krev! 11  Moabci žili od mládí nerušeně,jako víno usazené na své sedlině. Nikdo je nepřelil z jedné nádoby do jiné,nikdy neodešli do vyhnanství. A tak jejich chuť zůstala stejnáa jejich vůně se nezměnila. 12  ‚Proto přichází dny,‘ prohlašuje Jehova, ‚kdy k nim pošlu lidi, aby je převrátili. Převrátí je a vyprázdní jejich nádoby a jejich velké džbány rozbijí na kusy. 13  A Moabci se budou stydět za Kemoše, tak jako se izraelský dům stydí za Betel, na který se spoléhali.+ 14  Jak si troufáte říkat „Jsme silní válečníci připravení do boje“?‘+ 15  ‚Moab byl zničen,vtrhli do jeho měst,+pobili výkvět jeho mladých mužů,‘+prohlašuje král, jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk.+ 16  Pohroma přijde na Moabce brzy,jejich pád se rychle blíží.+ 17  Všichni kolem jim budou muset projevovat účast,všichni, kdo znají jejich jméno. Řekněte jim: ‚Takový mocný prut, a byl zlomen, ta krásná hůl!‘ 18  Vzdej se své slávya seď o žízni,* dcero obývající Dibon,+protože proti tobě přišel ničitel Moabua zničí tvá opevněná místa.+ 19  Zastav se u cesty a sleduj, obyvatelko Aroeru.+ Zeptej se muže, který prchá, a ženy, která je na útěku: ‚Co se stalo?‘ 20  Moab je zahanbený a zděšený. Naříkej a křič. Ohlaste podél Arnonu,+ že Moab byl zničen. 21  Nad rovinatou zemí* byl vykonán rozsudek,+ nad Cholonem, Jahacem+ a Mefaatem,+ 22  nad Dibonem,+ Nebem+ a Bet-diblatajimem, 23  nad Kirjatajimem,+ Bet-gamulem a Bet-meonem,+ 24  nad Kerijotem,+ Bocrou a nad ostatními moabskými městy, vzdálenými i blízkými. 25  ‚Moab byl zbaven síly,*jeho paže byla zlomena,‘ prohlašuje Jehova. 26  ‚Opijte ho,+ vždyť se povyšoval nad Jehovu.+ Moab se válí ve svých zvratcícha je terčem posměchu. 27  Copak pro tebe nebyl terčem posměchu Izrael?+ Copak ho chytili mezi zloději,že jsi nad ním potřásal hlavou a mluvil proti němu? 28  Opusťte města a žijte ve skalách, obyvatelé Moabu,buďte jako holubice, která hnízdí ve stěnách rokle.‘“ 29  „Slyšeli jsme o Moabově pýše – je velmi domýšlivý –o jeho aroganci, pýše, domýšlivosti a povýšeném srdci.“+ 30  „‚Vím, jak je vzteklý,‘ prohlašuje Jehova,‚ale jeho řeči vyjdou naprázdno. Neudělá nic. 31  Proto budu nad Moabem naříkat,budu plakat pro celý Moaba bědovat pro muže z Kir-cheresu.+ 32  Víc než pro Jazer+pláču pro tebe, révo ze Sibmy.+ Tvé vzkvétající výhonky překročily moře. Dosáhly až k moři, k Jazeru. Na tvé letní ovoce a úrodu vínase vrhl ničitel.+ 33  Ze sadu a z moabské zeměse vytratil jásot a radování.+ Zastavil jsem tok vína z lisů. Nikdo nebude šlapat víno s radostnými výkřiky. Budou křičet, ale ne radostí.‘“+ 34  „‚Křik zní od Chešbonu+ až po Eleale,+jejich výkřiky jsou slyšet až po Jahac,+od Coaru po Choronajim+ a Eglat-šelišiju.+ Vyschnou i vody Nimrim. 35  Skoncuji v Moabu s těmi,‘ prohlašuje Jehova,‚kdo přináší oběti na výšiněa kdo obětují svému bohu. 36  Mé srdce bude pro Moab naříkat* jako flétna,*+mé srdce bude naříkat* jako flétna* pro muže z Kir-cheresu,přijde totiž o všechno bohatství, které získal. 37  Každá hlava je oholená+a každý vous ostříhaný. Na každé ruce jsou řezné rány+a na bocích je pytlovina!‘“+ 38  „‚Na všech moabských střechácha na všech jeho náměstíchje slyšet jenom nářek. Rozbil jsem totiž Moabjako nepotřebnou nádobu,‘ prohlašuje Jehova. 39  ‚Zmocnil se ho děs! Naříkejte! Moab se v hanbě obrátil zády! Moab se stal terčem posměchu,něčím děsivým pro všechny kolem sebe.‘“ 40  „Jehova totiž říká toto: ‚Jako orel, který se vrhá dolů,+tak nepřítel roztáhne svá křídla nad Moabem.+ 41  Města budou dobytaa jeho pevnosti obsazeny. Ten den bude srdce moabských válečníků sevřenéjako srdce ženy, která rodí.‘“ 42  „‚Moab bude vyhlazen, nebude už národem,+protože se povyšoval nad Jehovu.+ 43  Čeká tě hrůza, jáma a past,obyvateli Moabu,‘ prohlašuje Jehova. 44  ‚Kdo bude utíkat před hrůzou, spadne do jámy,a kdo vyleze z jámy, chytí se do pasti.‘ ‚Přijde totiž rok, kdy Moab potrestám,‘ prohlašuje Jehova. 45  ‚Vysílení uprchlíci stojí ve stínu Chešbonu. Ale z Chešbonu vyšlehne oheňa ze Sichonu plamen.+ Pohltí Moabovo čeloa lebku synů válečné vřavy.‘+ 46  ‚Běda ti, Moabe! Kemošův+ lid zahynul. Vždyť tvé syny odvedli do zajetía tvé dcery do vyhnanství.+ 47  Ale na konci dnů moabské zajatce shromáždím,‘ prohlašuje Jehova. ‚Tady končí rozsudek nad Moabem.‘“+

Poznámky

Nebo „bezpečná výšina“.
Nebo „nížina“.
Nebo „náhorní plošina“.
Nebo možná „na vyprahlé zemi“.
Nebo „náhorní plošinou“.
Dosl. „rohu“.
Tj. jako flétna, na kterou se hrály smuteční melodie při pohřbu.
Nebo „bouřit“.
Tj. jako flétna, na kterou se hrály smuteční melodie při pohřbu.
Nebo „bouřit“.