Jeremjáš 46:1–28

  • Proroctví proti Egyptu (1–26)

    • Egypt bude dobyt Nebukadnecarem (13, 26)

  • Sliby Izraeli (27, 28)

46  Toto řekl Jehova proroku Jeremjášovi o národech:+  Pro Egypt,+ o vojsku egyptského krále, faraona Neka,+ který byl u řeky Eufrat a kterého u Karkemiše ve čtvrtém roce vlády judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, porazil babylonský král Nebukadnecar:*   „Připravte si malé* i velké štítya vyrazte do bitvy.   Zapřáhněte koně a nasedněte, jezdci! Seřaďte se a nasaďte si přilby. Vyleštěte kopí a oblečte si pancíře.   ‚Co to vidím? Jsou zděšenía ustupují, jejich bojovníci jsou poraženi. V panice utíkají, ani se neohlédnou,všude kolem je hrůza,‘ prohlašuje Jehova.   ‚Rychlí neutečou, bojovníci neuniknou. Na severu, na břehu Eufratu,klopýtli a padli.‘+   Kdo se to zvedá jako Nil,jako vody rozbouřených řek?   Egypt se zvedá jako Nil,+jako vody rozbouřených řek,a říká: ‚Vystoupím a zaplavím zemi. Zničím město i ty, kdo v něm bydlí.‘   Kupředu, koně! Jeďte šíleně, vozy! Ať bojovníci vyrazí,Kuš a Put, kteří nosí štít,+a Ludané,+ kteří ohýbají* luk.+ 10  Je to den Svrchovaného pána, Jehovy, Boha vojsk, den pomsty, kdy se pomstí na svých nepřátelích. Meč bude požírat a nasytí se a dosyta se napije jejich krve, protože Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk, připravuje oběť* v severní zemi u řeky Eufrat.+ 11  Vystup do Gileadu a přines si balzám,+panenská egyptská dcero. Marně sis nahromadila léky,není možné tě uzdravit.+ 12  Národy slyšely o tvém zneuctění+a tvůj křik naplnil zemi. Válečník zakopává o válečníkaa oba padají.“ 13  Toto řekl Jehova proroku Jeremjášovi o tom, že babylonský král Nebukadnecar* přitáhne, aby porazil Egypt:+ 14  „Oznamte to v Egyptě, ohlaste to v Migdolu,+ohlaste to v Nofu* a v Tachpanchesu.+ Řekněte: ‚Zaujměte postavení a připravte se,protože všude kolem vás bude požírat meč. 15  Proč byli tvoji siláci smeteni? Nedokázali se ubránit,protože je k zemi srazil Jehova. 16  Mnozí klopýtají a padají. Říkají jeden druhému: „Vstaň! Vraťme se ke svému lidu, do rodné země,pryč od krutého meče.“‘ 17  Prohlásili tam: ‚Faraon, král Egypta, je obyčejný chvastoun,který propásl příležitost.‘*+ 18  ‚Jakože žiji,‘ prohlašuje král, jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk,‚přijde* a bude jako Tabor+ mezi horamia jako Karmel+ u moře. 19  Připrav si zavazadlo do vyhnanství,dcero obývající Egypt. Vždyť z Nofu* se stane něco děsivého,bude vypálen* a zůstane neobydlený.+ 20  Egypt je jako pěkná jalovice,ale od severu ji napadnou ovádi. 21  I žoldnéři v jejím středu jsou jako vykrmená telata,ale i oni se obrátili a společně utekli. Nedokázali se ubránit,+přišel na ně den jejich pohromy,čas zúčtování.‘ 22  ‚Vydává zvuk jako plazící se had,vždyť její nepřátelé přichází s celou svou silou,jdou na ni se sekerami jako dřevorubci.* 23  Pokácejí její les,‘ prohlašuje Jehova, ‚i když se zdál neproniknutelný. Je jich totiž víc než sarančat, je jich bezpočtu. 24  Egyptská dcera bude zahanbena,bude vydána do rukou národa ze severu.‘+ 25  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká: ‚Obracím svou pozornost k Amonovi+ z No,*+ k faraonovi, k Egyptu, k jeho bohům+ a k jeho králům, ano, k faraonovi a všem, kdo na něj spoléhají.‘+ 26  ‚A vydám je do rukou těch, kdo jim usilují o život, do rukou babylonského krále Nebukadnecara*+ a jeho sluhů. Ale později bude Egypt obývaný jako v dávných dobách,‘ prohlašuje Jehova.+ 27  ‚A ty, můj služebníku Jákobe, se neboj,neděs se, Izraeli.+ Zachráním tě z daleké země,i tvé potomky* ze země, kde jsou v zajetí.+ Jákob se vrátí a bude žít v klidu a nerušeně,nikdo jim nebude nahánět strach.+ 28  A tak se neboj, můj služebníku Jákobe,‘ prohlašuje Jehova, ‚vždyť jsem s tebou. Zničím všechny národy, mezi které jsem tě rozptýlil,+ale tebe nezničím.+ Budu tě však ve vhodné míře ukázňovat,*+rozhodně tě nenechám bez trestu.‘“

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“.
Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Dosl. „sešlapují“.
Nebo „zabíjení“.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Nebo „Memfidě“.
Dosl. „stanovený čas“.
Tj. dobyvatel Egypta.
Nebo „Memfidy“.
Nebo možná „stane se pustinou“.
Nebo „sběrači dřeva“.
Tj. Théb.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „usměrňovat“.