Jeremjáš 44:1–30

  • Předpovězeno, že Židy v Egyptě potká neštěstí (1–14)

  • Lidé odmítají Boží varování (15–30)

    • Uctívání Královny nebes (17–19)

44  Poselství, které Jeremjáš dostal pro všechny Židy, kteří žili v Egyptě,+ pro ty žijící v Migdolu,+ Tachpanchesu,+ Nofu*+ a v zemi Patros:+  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Viděli jste všechno to neštěstí, které jsem přivedl na Jeruzalém+ a na všechna judská města. Dnes jsou z nich neobydlené trosky.+  Je to kvůli zlým věcem, které dělali. Provokovali mě, když chodili přinášet oběti+ a sloužit jiným bohům, které předtím neznali oni ani vy ani vaši předkové.+  Posílal jsem k vám všechny své proroky, posílal jsem je znovu a znovu* a říkal: „Nedělejte prosím tuhle odpornou věc, kterou nenávidím.“+  Ale nenaslouchali a nevěnovali jste pozornost* – neodvrátili se od svého zla a nepřestali přinášet oběti jiným bohům.+  A tak se vylil můj vztek a můj hněv a hořely v judských městech a na ulicích Jeruzaléma, takže se z nich staly trosky a pustina, jakými jsou dnes.‘+  A teď Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: ‚Proč si působíte tak velké neštěstí? Chcete, aby všichni muži, ženy, děti a kojenci z Judy zahynuli a nezůstal z vás ani zbytek?  Proč mě v Egyptě, kam jste přišli bydlet, provokujete svými skutky a přinášíte oběti jiným bohům? Zahynete a všechny národy na zemi se o vás budou zmiňovat při proklínání a budou vás hanět.+  Copak jste zapomněli na špatné skutky svých předků, na špatné skutky judských králů+ a na špatné skutky jejich manželek+ a také na vlastní špatné skutky a na špatné skutky svých manželek,+ kterých jste se dopouštěli v Judsku a na ulicích Jeruzaléma? 10  Až dodnes jste se nepokořili,* nemáte přede mnou bázeň+ ani se neřídíte mým zákonem a nařízeními, které jsem dal vám a vašim předkům.‘+ 11  A tak Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: ‚Rozhodl jsem se přivést na vás neštěstí a zničit celého Judu. 12  Vezmu zbývající z Judy, kteří se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, a všichni v Egyptě zahynou.+ Padnou mečem a zemřou hladem, od nejmenšího po největšího zemřou mečem a hladem. A budou kletbou, něčím děsivým, zlořečením a pohanou.+ 13  Potrestám ty, kdo bydlí v Egyptě, stejně jako jsem potrestal Jeruzalém, mečem, hladem a morem.+ 14  A zbývající z Judy, kteří odešli a usadili se v Egyptě, neuniknou a nepřežijí a nevrátí se do Judska. Budou toužit po tom, aby se mohli vrátit a bydlet tam, ale kromě pár uprchlíků se nikdo nevrátí.‘“ 15  Všichni muži, kteří věděli, že jejich manželky přinášely oběti jiným bohům, a všechny manželky, které tam stály, ta velká skupina, a všechen lid, který žil v Egyptě,+ v Patru,+ Jeremjášovi odpověděli: 16  „Nebudeme poslouchat to, co nám v Jehovově jménu říkáš. 17  Naopak, budeme dělat všechno, co jsme řekli my. Budeme přinášet oběti Královně nebes* a vylévat jí tekuté oběti,+ tak jak jsme to my, naši předkové, naši králové a naše knížata dělali v judských městech a na ulicích Jeruzaléma. V té době jsme měli dost chleba, dařilo se nám dobře a nezažívali jsme žádné neštěstí. 18  Od té doby, co jsme přestali přinášet oběti Královně nebes* a vylévat jí tekuté oběti, máme všeho nedostatek a umíráme mečem a hladem.“ 19  A ženy dodaly: „Když jsme přinášely oběti Královně nebes* a vylévaly jí tekuté oběti, copak jsme vyráběly obětní koláče, které měly její podobu, a vylévaly jí tekuté oběti bez souhlasu svých manželů?“ 20  Jeremjáš na to řekl všemu lidu, mužům a jejich manželkám a všem lidem, kteří s ním mluvili: 21  „Jehova si pamatoval ty oběti, které jste vy, vaši předkové, vaši králové, vaše knížata a lid země přinášeli v judských městech a na ulicích Jeruzaléma.+ Nezapomněl na ně!* 22  Nakonec už Jehova nemohl dál snášet vaše zlé skutky a odporné věci, které jste dělali, a z vaší země se stalo zpustošené a neobydlené místo, něco děsivého a něco, o čem se lidé zmiňují při proklínání, jak je tomu dnes.+ 23  To proto, že jste přinášeli tyhle oběti a hřešili jste proti Jehovovi tím, že jste neposlouchali Jehovův hlas a neřídili se jeho zákonem, nařízeními a připomínkami – kvůli tomu vás postihlo to neštěstí, které trvá až dodnes.“+ 24  Jeremjáš dál řekl všemu lidu a všem ženám: „Slyšte Jehovovo slovo, všichni Judejci, kteří jste v Egyptě. 25  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Vy a vaše manželky jste splnili to, o čem jste mluvili. Řekli jste: „Splníme své sliby, že budeme přinášet oběti Královně nebes* a vylévat jí tekuté oběti.“+ Nepochybuji, ženy, že své sliby splníte a uskutečníte.‘ 26  Proto slyšte Jehovovo slovo, všichni Judejci, kteří žijete v Egyptě: ‚„Přísahám při svém velkém jménu,“ říká Jehova, „že nikdo z Judejců v celém Egyptě už nebude v přísaze vyslovovat mé jméno+ a říkat: ‚Jakože žije Svrchovaný pán Jehova!‘+ 27  Hledám příležitost, abych na ně přivedl neštěstí, a ne dobré věci.+ Všichni Judejci, kteří jsou v Egyptě, budou umírat mečem a hladem, dokud nevymřou.+ 28  Jenom několik jich meči unikne a vrátí se z Egypta do Judska.+ Potom všichni zbývající z Judy, kteří přišli a usadili se v Egyptě, poznají, čí slovo se splnilo, jestli moje, nebo jejich.“‘“ 29  „‚A dávám vám znamení, že vás na tomto místě potrestám,‘ prohlašuje Jehova. ‚Podle něj poznáte, že se má slova o vašem neštěstí určitě splní. 30  Toto říká Jehova: „Faraona Chofru, egyptského krále, vydám do rukou jeho nepřátel, kteří mu usilují o život, tak jako jsem vydal judského krále Sedekjáše do rukou babylonského krále Nebukadnecara,* jeho nepřítele, který mu usiloval o život.“‘“+

Poznámky

Nebo „Memfidě“.
Dosl. „brzy jsem vstával a posílal“.
Dosl. „nenaklonili jste své ucho“.
Nebo „necítili zdrcení“.
Titul bohyně uctívané odpadlými Izraelity, možná šlo o bohyni plodnosti.
Titul bohyně uctívané odpadlými Izraelity, možná šlo o bohyni plodnosti.
Titul bohyně uctívané odpadlými Izraelity, možná šlo o bohyni plodnosti.
Nebo: „Vstoupilo mu to do srdce!“
Titul bohyně uctívané odpadlými Izraelity, možná šlo o bohyni plodnosti.
Dosl. „Nebukadrecara“.