Jeremjáš 40:1–16

  • Nebuzaradan propouští Jeremjáše na svobodu (1–6)

  • Nad zemí je dosazen Gedaljáš (7–12)

  • Spiknutí proti Gedaljášovi (13–16)

40  Jehova promluvil k Jeremjášovi potom, co ho velitel stráže Nebuzaradan+ propustil a nechal odejít z Ramy.+ Přivedl ho tam v poutech se všemi jeruzalémskými a judskými vyhnanci, které odváděli do Babylonu.  Velitel stráže vzal Jeremjáše a řekl mu: „Jehova, tvůj Bůh, předpověděl, že tohle místo postihne toto neštěstí,  a Jehova ho způsobil, tak jak řekl, protože jste proti Jehovovi hřešili a neposlouchali jste jeho hlas. Proto se vám to stalo.+  Dnes ti sundávám z rukou pouta. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a já se o tebe postarám. Ale pokud se mnou do Babylonu nechceš jít, nechoď. Podívej se, leží před tebou celá země. Jdi, kamkoli se rozhodneš.“+  Když Jeremjáš ještě váhal, jestli se vrátit, Nebuzaradan mu řekl: „Vrať se ke Gedaljášovi,+ synovi Achikama,+ syna Šafana,+ kterého babylonský král dosadil nad judskými městy, a zůstaň s ním mezi svým lidem. Nebo jdi, kamkoli se rozhodneš.“ Potom mu velitel stráže dal nějaké jídlo a dar a propustil ho.  A tak Jeremjáš odešel ke Gedaljášovi, synovi Achikama, do Micpy+ a bydlel mezi lidem, který zůstal v zemi.  Po nějaké době se všichni vojenští velitelé, kteří byli se svými muži roztroušení po zemi, doslechli, že babylonský král dosadil Gedaljáše, syna Achikama, nad zemí a že ho ustanovil nad muži, ženami a dětmi z chudého lidu země, kteří nebyli odvedeni do Babylonu.+  Přišli tedy za Gedaljášem do Micpy.+ Byli to Išmael,+ syn Netanjáše, Jochanan+ a Jonatan, synové Kareacha, Serajáš, syn Tanchumeta, synové Netofana Efaie a Jezanjáš,+ syn Maakaťana, všichni se svými muži.  Gedaljáš, syn Achikama, syna Šafana, jim a jejich mužům přísahal: „Nebojte se sloužit Chaldejcům. Když zůstanete v této zemi a budete sloužit babylonskému králi, povede se vám dobře.+ 10  Já zůstanu v Micpě a budu vás zastupovat* před Chaldejci, kteří k nám přijdou. Ale vy sklízejte víno, letní ovoce a olej a ukládejte si to do nádob a usaďte se ve městech, která jste zabrali.“+ 11  O tom, že babylonský král nechal v Judsku zbytek lidu a že nad nimi dosadil Gedaljáše, syna Achikama, syna Šafana, se doslechli také všichni Židé, kteří byli v Moabu, Ammonu a Edomu i ve všech ostatních zemích. 12  A tak se všichni Židé začali vracet ze všech míst, do kterých byli rozehnáni, a přicházeli do judské země, ke Gedaljášovi do Micpy. A sklidili obrovské množství vína a letního ovoce. 13  Jochanan, syn Kareacha, a všichni vojenští velitelé, kteří byli roztroušení po zemi, přišli za Gedaljášem do Micpy. 14  Řekli mu: „Víš, že ammonský král+ Baalis poslal Išmaela, syna Netanjáše, aby tě zabil?“+ Ale Achikamův syn Gedaljáš jim nevěřil. 15  Jochanan, syn Kareacha, pak v Micpě tajně řekl Gedaljášovi: „Dovol mi jít a usmrtit Netanjášova syna Išmaela. Nikdo se to nedozví. Proč by tě měl zabít? Proč by měli být všichni Judejci, kteří se k tobě shromáždili, rozptýleni a zbytek z Judy zahynout?“ 16  Ale Gedaljáš,+ syn Achikama, řekl Jochananovi, synovi Kareacha: „Nedělej to! To, co o Išmaelovi říkáš, je lež.“

Poznámky

Dosl. „abych stál“.