Jeremjáš 39:1–18

  • Pád Jeruzaléma (1–10)

    • Sedekjáš utíká a je zajat (4–7)

  • Příkaz chránit Jeremjáše (11–14)

  • Ebed-melek se zachrání (15–18)

39  V devátém roce vlády judského krále Sedekjáše, v desátém měsíci, přitáhl babylonský král Nebukadnecar* s celým svým vojskem k Jeruzalému a oblehl ho.+  V 11. roce Sedekjášovy vlády, devátý den čtvrtého měsíce, prolomili hradby města.+  A všechna knížata babylonského krále do něj vešla a posadila se v Prostřední bráně.+ Byli tam samgar* Nergal-šarecer, rabsaris* Nebo-sarsekim,* rabmag* Nergal-šarecer a všechna ostatní knížata babylonského krále.  Když je judský král Sedekjáš a všichni vojáci uviděli, dali se na útěk.+ Odešli v noci z města přes královu zahradu branou mezi dvěma hradbami a utíkali směrem k Arabě.+  Ale chaldejské vojsko je pronásledovalo a dostihlo Sedekjáše na jerišských pláních.+ Zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nebukadnecarovi* do Ribly+ v chamatské zemi,+ kde nad ním král vynesl rozsudek.  Babylonský král dal v Rible zabít Sedekjášovy syny před jeho očima a dal zabít i všechny urozené z Judska.+  Potom Sedekjáše oslepil, spoutal ho měděnými okovy a odvedl do Babylonu.+  Chaldejci vypálili královský dům* i domy lidu+ a strhli jeruzalémské hradby.+  Ty, kdo zůstali ve městě, zběhy, kteří přešli k Chaldejcům, a všechen ostatní lid odvedl velitel stráže Nebuzaradan+ do vyhnanství v Babyloně. 10  Ale některé z nejchudších lidí, kteří vůbec nic neměli, nechal velitel stráže Nebuzaradan v Judsku. Také jim ten den dal vinice a pole, aby na nich pracovali.*+ 11  Ohledně Jeremjáše dal babylonský král Nebukadnecar* veliteli stráže Nebuzaradanovi tento příkaz: 12  „Vezmi ho a postarej se o něj. Neubližuj mu a udělej pro něj všechno, o co tě požádá.“+ 13  A tak velitel stráže Nebuzaradan, rabsaris* Nebušazban, rabmag* Nergal-šarecer a všichni přední muži babylonského krále poslali 14  pro Jeremjáše a dali ho přivést z nádvoří Stráže.+ Předali ho Gedaljášovi,+ synovi Achikama,+ syna Šafana,+ aby ho odvedl do svého domu. Jeremjáš tedy žil mezi svým lidem. 15  Ještě když byl Jeremjáš uvězněný na nádvoří Stráže,+ Jehova k němu promluvil: 16  „Jdi a řekni Etiopanu Ebed-melekovi:+ ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Splním to, co jsem řekl o tomto městě – přivedu na něj neštěstí, a ne dobré věci. Ten den uvidíš, jak se to stane.“‘ 17  ‚Ale tebe ten den osvobodím,‘ prohlašuje Jehova, ‚a nebudeš vydán do rukou mužů, kterých se bojíš.‘ 18  ‚Určitě tě zachráním a nepadneš mečem. Získáš svůj život jako kořist,*+ protože jsi mi důvěřoval,‘+ prohlašuje Jehova.“

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“.
Zjevně jde o titul.
Nebo „hlavní dvorní úředník“.
Nebo podle jiného dělení slov hebr. textu „Nergal-šarecer, Samgar-nebo, Sarsekim, rabsaris“.
Nebo „vrchní kouzelník (astrolog)“.
Dosl. „Nebukadrecarovi“.
Nebo „palác“.
Nebo možná „a nucené práce“.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Nebo „hlavní dvorní úředník“.
Nebo „vrchní kouzelník (astrolog)“.
Nebo „zachráníš si život“.