Jeremjáš 37:1–21

  • Chaldejci odtáhli jen dočasně (1–10)

  • Jeremjáš uvězněn (11–16)

  • Sedekjáš se setkává s Jeremjášem (17–21)

    • Jeremjáš dostává chleba (21)

37  A místo Konjáše,* syna Jehojakima, začal vládnout král Sedekjáš,+ syn Josijáše. Za krále v judské zemi ho dosadil babylonský král Nebukadnecar.*+  Ale ani on, ani jeho sluhové, ani lid té země nenaslouchali slovům, která Jehova mluvil prostřednictvím proroka Jeremjáše.  Král Sedekjáš poslal k proroku Jeremjášovi Jehukala,+ syna Šelemjáše, a kněze Sefanjáše,+ syna Maasejáše, aby mu řekli: „Modli se za nás prosím k Jehovovi, našemu Bohu.“  Jeremjáš ještě nebyl ve vězení, a tak se volně pohyboval mezi lidmi.+  Mezitím z Egypta vytáhlo faraonovo vojsko,+ a když se o tom doslechli Chaldejci, kteří obléhali Jeruzalém, tak od města odtáhli.+  Tehdy Jehova promluvil k proroku Jeremjášovi:  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Toto řekněte judskému králi, který vás ke mně poslal, abyste se mě dotázali: „Faraonovo vojsko, které vám jde na pomoc, se bude muset vrátit do své země, do Egypta.+  A Chaldejci přitáhnou znovu a budou proti tomuto městu bojovat, dobudou ho a vypálí.“+  Toto říká Jehova: „Neklamte sami sebe, neříkejte si: ‚Chaldejci od nás určitě odejdou‘, protože neodejdou. 10  I kdybyste porazili celé vojsko Chaldejců, kteří s vámi bojují, a zůstali by jim jenom ranění muži, ti všichni by vyšli ze svých stanů a toto město by vypálili.“‘“+ 11  Když chaldejské vojsko odtáhlo kvůli faraonovu vojsku od Jeruzaléma,+ 12  Jeremjáš se vydal z Jeruzaléma do Benjamínovy země,+ aby převzal svůj podíl mezi svým lidem. 13  Ale když se dostal k Benjamínově bráně, zadržel ho velitel stráže, který se jmenoval Jirijáš, syn Šelemjáše, syna Chananjáše, a obvinil ho: „Chceš přeběhnout k Chaldejcům!“ 14  Jeremjáš řekl: „To není pravda! Nechci přeběhnout k Chaldejcům.“ Ale Jirijáš ho neposlouchal, zatkl ho a přivedl ke knížatům. 15  Knížata se na Jeremjáše rozzuřila,+ zbila ho a uvěznila*+ v domě tajemníka Jehonatana, protože z jeho domu udělali vězení. 16  Jeremjáše uvrhli do kobky,* do klenutých místností, a zůstal tam mnoho dnů. 17  Potom pro něj poslal král Sedekjáš a tajně se ho ve svém domě* vyptával:+ „Máš nějaké slovo od Jehovy?“ „Ano,“ řekl Jeremjáš a pokračoval: „Budeš vydán do rukou babylonského krále!“+ 18  Jeremjáš také králi Sedekjášovi řekl: „Čím jsem zhřešil proti tobě, proti tvým sluhům a proti tomuto lidu, že jste mě uvrhli do vězení? 19  Kde jsou teď vaši proroci, kteří vám prorokovali ‚Babylonský král proti vám a proti této zemi nepřijde‘?+ 20  Teď mě prosím vyslechni, můj pane a králi. Vyhov prosím mé žádosti o přízeň. Neposílej mě zpátky do domu tajemníka Jehonatana,+ jinak tam zemřu.“+ 21  Král Sedekjáš tedy přikázal, aby Jeremjáše dali do vazby na nádvoří Stráže.+ Každý den mu dávali kulatý chléb z ulice pekařů,+ dokud všechen chléb ve městě nedošel.+ A Jeremjáš zůstal na nádvoří Stráže.

Poznámky

Také zvaného Jehojakin a Jekonjáš.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „dala do domu okovů“.
Dosl. „do domu nádrže na vodu“.
Nebo „paláci“.