Jeremjáš 36:1–32

  • Jeremjáš diktuje obsah svitku (1–7)

  • Baruk předčítá ze svitku (8–19)

  • Jehojakim svitek pálí (20–26)

  • Poselství je znovu napsáno do nového svitku (27–32)

36  Ve čtvrtém roce vlády judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, promluvil Jehova k Jeremjášovi:  „Vezmi si svitek* a napiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil proti Izraeli a Judsku+ a všem národům+ od prvního dne, kdy jsem k tobě promluvil za Josijášových dnů, až dodnes.+  Až ti z judského domu uslyší o všem neštěstí, které se na ně chystám přivést, snad se odvrátí od svých zlých cest a já jim budu moct odpustit jejich provinění a hřích.“+  Jeremjáš pak zavolal Baruka,+ syna Nerijáše, a nadiktoval mu všechna slova, která k němu Jehova mluvil. A Baruk je zapsal do svitku.*+  Potom Jeremjáš Barukovi nařídil: „Já mám zakázáno vcházet do Jehovova domu.  Proto tam jdi ty a přečti nahlas ze svitku Jehovova slova, která jsem ti nadiktoval. Přečti je v Jehovově domě v den půstu, aby je slyšeli ti, kdo tam budou. Přečti je všem lidem z Judska, kteří přichází ze svých měst.  Snad se budou k Jehovovi modlit o přízeň a každý z nich se odvrátí od svých zlých cest. Jehova totiž tomuto lidu pohrozil velkým hněvem a vztekem.“  A tak Baruk, syn Nerijáše, udělal všechno, co mu prorok Jeremjáš nařídil. V Jehovově domě předčítal Jehovova slova ze svitku.*+  V pátém roce vlády judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, v devátém měsíci, vyhlásil všechen lid v Jeruzalémě a všechen lid, který do Jeruzaléma přišel z judských měst, půst před Jehovou.+ 10  Tehdy Baruk předčítal ze svitku* Jeremjášova slova všemu lidu v Jehovově domě. Četl je v místnosti* Gemarjáše,+ syna opisovače* Šafana,+ na horním nádvoří u vchodu do nové brány Jehovova domu.+ 11  Když Mikajáš, syn Gemarjáše, syna Šafana, slyšel všechna Jehovova slova ze svitku,* 12  sešel do králova domu,* do místnosti tajemníka, kde seděla všechna knížata:* tajemník Elišama,+ Šemajášův syn Delajáš, Akborův+ syn Elnatan,+ Šafanův syn Gemarjáš, Chananjášův syn Sedekjáš a všechna ostatní knížata. 13  Mikajáš jim oznámil všechna slova, která slyšel, když Baruk lidu předčítal ze svitku.* 14  Potom všechna knížata poslala k Barukovi Jehudiho, syna Netanjáše, syna Šelemjáše, syna Kušiho, aby mu řekl: „Vezmi ten svitek, ze kterého jsi předčítal lidu, a přijď!“ Baruk, syn Nerijáše, tedy vzal do ruky svitek a přišel k nim. 15  Řekli mu: „Posaď se prosím a přečti nám to.“ A tak jim to Baruk přečetl. 16  Když si všechna ta slova vyslechli, vyděšeně se na sebe podívali a řekli Barukovi: „Musíme to všechno oznámit králi.“ 17  A zeptali se ho: „Řekni nám prosím, jak jsi všechna ta slova napsal? Nadiktoval ti to Jeremjáš?“ 18  Baruk jim odpověděl: „Ano, všechna ta slova mi diktoval on a já jsem je psal inkoustem do svitku.“* 19  Knížata Barukovi řekla: „Jděte se ukrýt, ty i Jeremjáš, ať nikdo neví, kde jste.“+ 20  Uložili svitek v místnosti tajemníka Elišamy a vešli na nádvoří ke králi a oznámili mu všechno, co slyšeli. 21  Král tedy poslal Jehudiho+ pro svitek. Ten ho přinesl z místnosti tajemníka Elišamy a začal z něj číst králi a všem knížatům, která u krále byla. 22  Král seděl v zimním domě.* Bylo to v devátém měsíci* a před ním stála nádoba, ve které hořel oheň. 23  Pokaždé když Jehudi přečetl tři nebo čtyři sloupce, král ten kus odřízl tajemníkovým nožem a hodil do ohně, který hořel v nádobě. Nakonec celý svitek skončil v ohni. 24  Vůbec neměli strach. Král ani nikdo z jeho sluhů, kteří všechna ta slova slyšeli, si neroztrhli oděv. 25  I když Elnatan,+ Delajáš+ a Gemarjáš+ na krále naléhali, aby svitek nepálil, neposlouchal je. 26  Král navíc přikázal Jerachmeelovi, synovi krále, Serajášovi, synovi Azriela, a Šelemjášovi, synovi Abdeela, aby tajemníka Baruka a proroka Jeremjáše zatkli, ale Jehova je skrýval.+ 27  Potom co král spálil svitek se slovy, která Jeremjáš Barukovi nadiktoval, Jehova k Jeremjášovi promluvil znovu:+ 28  „Vezmi si jiný svitek a napiš do něj všechna slova, která byla v prvním svitku, v tom, který judský král Jehojakim spálil.+ 29  A o judském králi Jehojakimovi řekni: ‚Toto říká Jehova: „Spálil jsi tento svitek a řekl jsi: ‚Proč jsi do něj napsal, že babylonský král určitě přijde a zničí tuto zemi, takže zůstane bez lidí a zvířat?‘+ 30  A tak Jehova říká o judském králi Jehojakimovi toto: ‚Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu+ a jeho mrtvola bude vystavena žáru dne a mrazu noci.+ 31  Budu jeho, jeho potomky* i jeho sluhy volat k odpovědnosti za jejich provinění. Přivedu na ně, na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno neštěstí, o kterém jsem vzhledem k nim mluvil,+ ale nenaslouchali.‘“‘“+ 32  Jeremjáš tedy vzal jiný svitek a dal ho tajemníku Barukovi, synovi Nerijáše,+ a nadiktoval mu všechna slova svitku,* který judský král Jehojakim spálil.+ A bylo k nim přidáno mnoho dalších podobných slov.

Poznámky

Dosl. „svitek knihy“.
Dosl. „svitku knihy“.
Nebo „knihy“.
Nebo „knihy“.
Nebo „jídelně“.
Nebo „písaře“.
Nebo „knihy“.
Nebo „dvorní úředníci“.
Nebo „paláce“.
Nebo „knihy“.
Nebo „knihy“.
Nebo „v zimní části paláce“.
Trval od půlky listopadu do půlky prosince. Viz příloha B15.
Dosl. „semeno“.
Nebo „knihy“.