Jeremjáš 35:1–19

  • Rekabovci jsou příkladem poslušnosti (1–19)

35  Jehova promluvil k Jeremjášovi za dnů judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše:  „Jdi k rodině Rekabovců,+ promluv s nimi a přiveď je do jedné z jídelen* Jehovova domu a nabídni jim víno.“  Vzal jsem tedy Jaazanjáše, syna Jeremjáše, syna Chabaccinjáše, jeho bratry, všechny jeho syny a celou rodinu Rekabovců  do Jehovova domu. Přivedl jsem je do jídelny synů Chanana, syna Jigdaljáše, muže pravého Boha. Byla vedle jídelny knížat, která byla nad jídelnou vrátného Maasejáše, syna Šalluma.  Potom jsem před muže z rodiny Rekabovců postavil poháry a číše plné vína a řekl jsem: „Napijte se vína.“  Oni ale řekli: „Nebudeme pít víno, protože Jehonadab,*+ syn našeho předka Rekaba, nám dal tento příkaz: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši synové.   Nestavějte si domy, nesejte semeno a nevysazujte vinice ani je nevlastněte. Bydlete stále ve stanech, abyste mohli dlouho žít v zemi, kde jste se usadili jako cizinci.‘  Posloucháme tedy Jehonadaba, syna našeho předka Rekaba, ve všem, co nám přikázal, takže nikdy nepijeme víno – my, naše manželky, naši synové ani naše dcery.  Nestavíme si domy k bydlení a nemáme ani vinice, ani pole, ani semeno k setbě. 10  Stále bydlíme ve stanech a posloucháme všechno, co nám přikázal náš předek Jehonadab.* 11  Ale když proti této zemi přitáhl babylonský král Nebukadnecar,*+ řekli jsme si: ‚Pojďme do Jeruzaléma, abychom byli v bezpečí před vojsky Chaldejců a Syřanů.‘ Proto teď žijeme v Jeruzalémě.“ 12  A Jehova promluvil k Jeremjášovi: 13  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Jdi a řekni judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma: „Copak jsem vás opakovaně nevybízel, abyste poslouchali má slova?“+ prohlašuje Jehova. 14  „Rekabův syn Jehonadab přikázal svým potomkům, aby nepili víno, a oni se toho drží a nepijí ho až dodnes. Poslouchají tak příkaz svého předka.+ Ale já jsem k vám mluvil znovu a znovu,* a vy jste mě neposlouchali.+ 15  Posílal jsem k vám všechny své proroky, posílal jsem je znovu a znovu*+ a říkal: ‚Odvraťte se prosím každý od svých zlých cest+ a dělejte, co je správné! Nechoďte za jinými bohy a neslužte jim. Pak budete dál bydlet v zemi, kterou jsem dal vám a vašim předkům.‘+ Ale nevěnovali jste mi pozornost* a nenaslouchali jste mi. 16  Potomci Rekabova syna Jehonadaba dodržovali příkaz, který jim dal jejich předek.+ Mě ale tento lid neposlouchá.“‘“ 17  „A tak Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: ‚Přivádím na Judsko a na všechny obyvatele Jeruzaléma všechno neštěstí, před kterým jsem je varoval.+ Mluvil jsem k nim, ale nenaslouchali, a volal jsem je, ale nereagovali.‘“+ 18  A domácnosti Rekabovců Jeremjáš řekl: „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Protože jste poslouchali příkaz svého předka Jehonadaba a stále dodržujete všechny jeho příkazy a děláte přesně to, co vám přikázal, 19  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: „Jehonadab,* syn Rekaba, bude mít vždy potomka, který mi bude sloužit.“‘“

Poznámky

Nebo „místností“.
Dosl. „Jonadab“, zkrácený tvar jména Jehonadab.
Dosl. „Jonadab“, zkrácený tvar jména Jehonadab.
Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „mluvil, brzy vstával a mluvil“.
Dosl. „brzy jsem vstával a posílal“.
Dosl. „nenaklonili jste své ucho“.
Dosl. „Jonadab“, zkrácený tvar jména Jehonadab.