Jeremjáš 34:1–22

  • Odsuzující poselství pro Sedekjáše (1–7)

  • Porušení smlouvy o propuštění otroků (8–22)

34  V době, kdy babylonský král Nebukadnecar* a celé jeho vojsko, všechna království země pod jeho nadvládou a všechny národy bojovali proti Jeruzalému a všem jeho městům, Jehova promluvil k Jeremjášovi:+  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Jdi a mluv k judskému králi Sedekjášovi+ a řekni mu: „Toto říká Jehova: ‚Vydávám toto město do rukou babylonského krále a on ho vypálí.+  Ani ty mu neunikneš. Určitě tě chytnou a vydají do jeho rukou.+ Uvidíš babylonského krále na vlastní oči a on s tebou bude mluvit tváří v tvář. A půjdeš do Babylonu.‘+  Ale vyslechni si Jehovovo slovo, judský králi Sedekjáši: ‚Jehova o tobě říká toto: „Nezemřeš mečem.  Zemřeš v pokoji+ a budou za tebe obřadně pálit kadidlo tak jako za tvé otce, dřívější krále, kteří byli před tebou, a budou pro tebe truchlit ‚Ach, pane!‘, protože ‚tak jsem řekl,‘ prohlašuje Jehova.“‘“‘“  Prorok Jeremjáš pak všechna tato slova oznámil v Jeruzalémě judskému králi Sedekjášovi,  když vojska babylonského krále bojovala proti Jeruzalému a proti všem zbývajícím judským městům,+ proti Lakiši+ a Azece.+ To byla totiž jediná opevněná města, která z judských měst zůstala.  Jehova promluvil k Jeremjášovi potom, co král Sedekjáš uzavřel smlouvu se vším lidem v Jeruzalémě, aby vyhlásil svobodu.+  Každý měl propustit své hebrejské otroky a své hebrejské otrokyně, nikdo už neměl držet v otroctví svého židovského bratra. 10  Poslechla všechna knížata i všechen lid. Připojili se ke smlouvě, že každý propustí své otroky a otrokyně a už je nebude držet v otroctví. Poslechli a nechali je odejít. 11  Později ale otroky a otrokyně, kterým dali svobodu, přivedli zpátky a znovu si je zotročili. 12  A tak Jehova promluvil k Jeremjášovi. Jehova mu řekl: 13  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚V den, kdy jsem vaše předky vyvedl z Egypta, kde byli v otroctví,+ jsem s nimi uzavřel smlouvu.+ Řekl jsem: 14  „Po sedmi letech ať každý z vás propustí svého hebrejského bratra, kterého si koupil. Ať ti šest let slouží a potom ho propustíš na svobodu.“+ Ale vaši předkové mi nenaslouchali ani mi nevěnovali pozornost.* 15  Nedávno* jste se obrátili a udělali to, co je v mých očích správné – vyhlásili jste svobodu svým bližním a uzavřeli jste přede mnou smlouvu v domě, který nese mé jméno. 16  Ale potom jste se znovu obrátili a znesvětili mé jméno+ tím, že jste přivedli zpátky své otroky a otrokyně, které jste propustili, jak si přáli, a znovu jste je zotročili.‘ 17  A tak Jehova říká toto: ‚Vy jste mě neposlechli a nevyhlásili jste svobodu, každý svému bratrovi a svému bližnímu.+ Proto teď vzhledem k vám vyhlašuji svobodu meči, moru a hladu,‘+ prohlašuje Jehova, ‚a udělám z vás něco děsivého pro všechna království na zemi.+ 18  A toto se stane mužům, kteří porušili mou smlouvu – nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, když rozpůlili tele a prošli mezi jeho polovinami+ – 19  tedy judským knížatům, jeruzalémským knížatům, dvorním úředníkům, kněžím a všemu lidu země, kteří prošli mezi polovinami telete: 20  Vydám je do rukou nepřátel a těch, kdo jim usilují o život, a jejich mrtvoly budou potravou pro nebeské ptáky a pozemská zvířata.+ 21  A judského krále Sedekjáše a jeho knížata vydám do rukou nepřátel, do rukou těch, kdo jim usilují o život, do rukou vojsk babylonského krále,+ která se teď od vás stahují.‘+ 22  ‚Vydám rozkaz,‘ prohlašuje Jehova, ‚a přivedu je zpátky k tomuto městu a budou proti němu bojovat a dobudou ho a vypálí.+ A z judských měst udělám neobydlenou pustinu.‘“+

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“.
Dosl. „nenaklonili své ucho“.
Dosl. „dnes“.