Jeremjáš 33:1–26

  • Slib o obnově (1–13)

  • Bezpečí pod vládou „spravedlivého výhonku“ (14–16)

  • Smlouva s Davidem a kněžími (17–26)

    • Smlouva ohledně dne a noci (20)

33  Zatímco byl Jeremjáš ještě uvězněný na nádvoří Stráže,+ Jehova k němu promluvil podruhé:  „Toto říká Jehova, Tvůrce země, Jehova, který ji vytvořil a upevnil, Jehova je jeho jméno:  ‚Volej ke mně a já ti odpovím, oznámím ti velké a nepochopitelné věci, které neznáš.‘“+  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele, o domech tohoto města a domech judských králů, které byly zbořeny na obranu před obléhacími náspy a mečem,+  a o těch, kteří přichází bojovat proti Chaldejcům, aby naplnili tato místa svými mrtvolami, o těch, které pobíjím ve svém hněvu a vzteku, o těch, jejichž zlo způsobilo, že jsem před tímto městem skryl svou tvář:  ‚Přinesu městu zotavení a zdraví,+ uzdravím lid a dám mu hojnost pokoje a bezpečí.*+  Přivedu zpátky judské a izraelské zajatce+ a vybuduji je stejně jako na začátku.+  Očistím je od veškeré viny za hříchy, které proti mně spáchali,+ a odpustím jim veškerou vinu za hříchy a provinění proti mně.+  A toto město se stane mojí slávou, jásotem, chválou a krásou před všemi národy na zemi, které uslyší o veškerém dobru, které svému lidu prokážu.+ A budou se děsit a třást+ kvůli veškerému dobru a pokoji, kterým ho zahrnu.‘“+ 10  „Toto říká Jehova: ‚Na tomto místě, o kterém budete říkat, že je to pustina bez lidí a dobytka, v judských městech a na ulicích Jeruzaléma, které jsou pusté, bez lidí, bez obyvatel a bez dobytka, bude znovu slyšet 11  jásot a radování,+ hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kdo říkají: „Vzdávejte díky Jehovovi, Bohu vojsk, protože Jehova je dobrý+ a jeho věrná láska trvá navěky!“‘+ ‚Lidé budou do Jehovova domu přinášet oběti díkuvzdání,+ protože přivedu zajatce zpátky do jejich země a bude to jako na začátku,‘ říká Jehova.“ 12  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚V této pustině bez lidí a dobytka a ve všech jejích městech budou znovu pastviny, kde budou pastýři nechávat odpočinout svá stáda.‘+ 13  ‚Ve městech hornatého kraje, ve městech nížiny, ve městech na jihu, v Benjamínově zemi, v okolí Jeruzaléma+ a v judských městech+ budou stáda ovcí a koz znovu procházet pod rukama toho, kdo je počítá,‘ říká Jehova.“ 14  „‚Přichází dny,‘ prohlašuje Jehova, ‚kdy splním to dobré, co jsem slíbil ohledně izraelského a judského domu.+ 15  V těch dnech a v té době nechám Davidovi vyrašit spravedlivý výhonek,*+ který bude v zemi prosazovat právo a spravedlnost.+ 16  V těch dnech bude Juda zachráněn+ a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí.+ A bude nazýván: Jehova je naše spravedlnost.‘“+ 17  „Vždyť toto říká Jehova: ‚Na trůnu izraelského domu bude vždy sedět muž z Davidova rodu.+ 18  A mezi levitskými kněžími bude vždy muž, který bude přede mnou přinášet zápalné a jiné oběti a pálit obilné oběti.‘“ 19  A Jehova promluvil k Jeremjášovi znovu: 20  „Toto říká Jehova: ‚Kdybyste mohli zrušit moji smlouvu ohledně dne a moji smlouvu ohledně noci, takže by den a noc nenastaly ve správný čas,+ 21  jen v tom případě by mohla být zrušena moje smlouva s mým služebníkem Davidem,+ takže by neměl syna, který by kraloval na jeho trůnu,+ a stejně tak moje smlouva s levitskými kněžími, mými služebníky.+ 22  Jako se nedá spočítat nebeské vojsko ani změřit mořský písek, tak rozmnožím potomky* svého služebníka Davida a Levity, kteří mi slouží.‘“ 23  A Jehova promluvil k Jeremjášovi znovu: 24  „Všiml sis, že tento lid říká ‚Jehova zavrhne ty dva rody, které vyvolil‘? S mým lidem zacházejí neuctivě a už ho nepovažují za národ. 25  Toto říká Jehova: ‚Jako jsem ustanovil svou smlouvu ohledně dne a noci,+ zákony* nebe a země,+ 26  tak nikdy nezavrhnu potomky* Jákoba a svého služebníka Davida. Z jeho potomků* budu vždy vybírat vládce nad potomky* Abrahama, Izáka a Jákoba. Přivedu totiž zajatce zpátky+ a slituji se nad nimi.‘“+

Poznámky

Nebo „pravdy“.
Nebo „dědice“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „ustanovení“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „semenem“.