Jeremjáš 32:1–44

32  Jehova promluvil k Jeremjášovi v 10. roce vlády judského krále Sedekjáše, tedy v 18. roce vlády Nebukadnecara.*+  Vojska babylonského krále tehdy obléhala Jeruzalém a prorok Jeremjáš byl uvězněn na nádvoří Stráže+ v domě* judského krále.  Uvěznil ho judský král Sedekjáš, který mu vyčítal:+ „Co to prorokuješ? Říkáš: ‚Toto říká Jehova: „Dám tohle město do rukou babylonského krále a on ho dobude.+  Ani judský král Sedekjáš Chaldejcům neunikne. Určitě bude vydán do rukou babylonského krále a bude s ním mluvit tváří v tvář, uvidí ho na vlastní oči.“‘+  ‚Vezme Sedekjáše do Babylonu, kde zůstane, dokud na něj neobrátím pozornost,‘ prohlašuje Jehova. ‚I když proti Chaldejcům bojujete, neuspějete.‘“+  Jeremjáš řekl: „Jehova ke mně promluvil:  ‚Přijde k tobě Chanamel, syn tvého strýce* Šalluma, a řekne: „Kup si moje pole v Anatotu,+ protože máš přednostní právo na jeho vykoupení.“‘“+  A přesně jak Jehova řekl, přišel za mnou na nádvoří Stráže Chanamel, syn mého strýce, a řekl mi: „Kup prosím moje pole v Anatotu v Benjamínově zemi. Máš totiž právo ho vykoupit a získat do vlastnictví. Kup si ho.“ Tehdy jsem si uvědomil, že to bylo podle Jehovova slova.  A tak jsem od Chanamela, syna svého strýce, koupil pole v Anatotu. Navážil jsem mu peníze,+ sedm šekelů* a deset kousků stříbra. 10  Pak jsem sepsal smlouvu,+ zapečetil ji, přizval jsem svědky+ a navážil peníze na vahách. 11  Vzal jsem kupní smlouvu, tu zapečetěnou podle zákona a právních předpisů i tu nezapečetěnou, 12  a dal jsem kupní smlouvu Barukovi,+ synovi Nerijáše,+ syna Machsejáše. Udělal jsem to v přítomnosti Chanamela, syna mého strýce, svědků, kteří se na kupní smlouvu podepsali, a všech Židů, kteří seděli na nádvoří Stráže.+ 13  A přikázal jsem v jejich přítomnosti Barukovi: 14  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto smlouvy, tu zapečetěnou kupní smlouvu i tu nezapečetěnou, a ulož je do hliněné nádoby, aby se dlouho zachovaly.‘ 15  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, totiž říká toto: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole a vinice.‘“+ 16  Potom co jsem dal kupní smlouvu Barukovi, synovi Nerijáše, jsem se modlil k Jehovovi: 17  „Ach, Svrchovaný pane Jehovo! Ty jsi svou velkou mocí a vztaženou paží udělal nebesa a zemi.+ Nic pro tebe není příliš obtížné, 18  pro toho, kdo projevuje věrnou lásku tisícům, ale odplácí za provinění otců jejich synům,*+ pro pravého Boha, velkého a silného, jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk. 19  Jsi velký v záměrech* a mocný ve skutcích,+ tvoje oči pozorují všechny cesty lidí,+ abys dal každému podle jeho cest a podle toho, co dělá.+ 20  Vykonal jsi v Egyptě znamení a zázraky, které jsou známé až do tohoto dne, a tak sis v Izraeli a mezi všemi lidmi udělal jméno,+ které je známé až dodnes. 21  A vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta se znameními a zázraky, silnou rukou a vztaženou paží a se strašlivými činy.+ 22  Potom jsi jim dal tuto zemi, o které jsi přísahal jejich praotcům,+ že jim ji dáš, zemi, která oplývá mlékem a medem.+ 23  Vešli do ní a zmocnili se jí, ale neposlouchali tvůj hlas a neřídili se tvým zákonem. Nedělali nic z toho, co jsi jim přikázal, takže jsi na ně přivedl všechno tohle neštěstí.+ 24  Přišli muži a navršili obléhací náspy, aby dobyli město.+ A kvůli meči,+ hladu a moru+ město určitě padne do rukou Chaldejců, kteří proti němu bojují. Všechno, co jsi řekl, se stalo, jak sám vidíš. 25  Ale ty, Svrchovaný pane Jehovo, jsi mi řekl: ‚Kup si za peníze pole a přizvi svědky‘, i když město bude vydáno do rukou Chaldejců.“ 26  Nato Jehova k Jeremjášovi promluvil: 27  „Já jsem Jehova, Bůh celého lidstva.* Je pro mě nějaká věc příliš obtížná? 28  A tak Jehova říká: ‚Vydávám toto město do rukou Chaldejců a do rukou babylonského krále Nebukadnecara* a on ho dobude.+ 29  Chaldejci, kteří proti tomuto městu bojují, do něho vejdou a podpálí ho.+ Vypálí ho i s domy, na jejichž střechách lidé přinášeli oběti Baalovi a vylévali tekuté oběti jiným bohům, aby mě provokovali.‘+ 30  ‚Izraelité a Judejci totiž od svého mládí dělají jen to, co je špatné v mých očích.+ Izraelité mě stále provokují svými skutky,‘ prohlašuje Jehova. 31  ‚Tohle město ve mně vyvolává jen hněv a vztek ode dne, kdy ho postavili, až dodnes,+ takže ho od sebe* odstraním.+ 32  Odstraním ho za všechno to zlo, které Izraelité a Judejci páchali, aby mě provokovali – oni, jejich králové,+ jejich knížata,+ jejich kněží, jejich proroci+ a judští muži a obyvatelé Jeruzaléma. 33  Obraceli se ke mně zády, ne tváří.+ I když jsem se je snažil znovu a znovu poučovat,* nikdo z nich nenaslouchal a nenechal se ukáznit.+ 34  A své odporné modly dávali do domu, který nese mé jméno, a tak ho poskvrnili.+ 35  V údolí Hinnomova syna*+ navíc vystavěli Baalovy výšiny, aby tam své syny a dcery obětovali v ohni* Molekovi.+ Něco takového jsem jim nepřikázal+ ani jsem nikdy nepomyslel na to,* aby dělali takovou odpornou věc a sváděli tím Judu k hříchu.‘ 36  A tak toto říká Jehova, Bůh Izraele, o tomto městě, o kterém říkáte, že bude vydáno do rukou babylonského krále mečem, hladem a morem: 37  ‚Shromáždím je ze všech zemí, do kterých je rozeženu ve svém hněvu, vzteku a velkém rozhořčení,+ a přivedu je zpátky na toto místo a budou bydlet v bezpečí.+ 38  Budou mým lidem a já budu jejich Bohem.+ 39  Dám jim jedno srdce+ a jednu cestu, aby se mě vždycky báli a aby se dobře dařilo jim i jejich dětem.+ 40  A uzavřu s nimi věčnou smlouvu,+ že jim nepřestanu prokazovat dobro.+ Vložím jim do srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili.+ 41  Budu nad nimi jásat a prokazovat jim dobro+ a pevně je zasadím v této zemi.+ Udělám to celým svým srdcem a celou svou duší.‘“* 42  „Jehova říká toto: ‚Tak jako jsem na tento lid přivedl všechno to velké neštěstí, tak na ně přivedu všechno to dobré,* co jim slibuji.+ 43  V této zemi se znovu budou kupovat pole,+ i když říkáte: „Je to pustina bez lidí a zvířat, je vydaná do rukou Chaldejců.“‘ 44  ‚Lidé budou za peníze kupovat pole, budou psát a pečetit kupní smlouvy a budou zvát svědky v Benjamínově zemi,+ v okolí Jeruzaléma, v judských městech,+ v městech hornatého kraje, v městech nížiny+ a v městech na jihu, protože přivedu zajatce zpátky,‘+ prohlašuje Jehova.“

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecara“.
Nebo „paláci“.
Tj. strýce z otcovy strany.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Dosl. „do náruče synů“.
Dosl. „radě“.
Dosl. „všeho těla“.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Dosl. „svého obličeje“.
Dosl. „jsem je poučoval, brzy vstával a poučoval“.
Nebo „ani mi nikdy nevstoupilo do srdce“.
Dosl. „nechávali projít ohněm“.
Viz heslo Gehenna ve Slovníčku pojmů.
Nebo „všechnu dobrotu“.