Jeremjáš 31:1–40

  • Zbývající Izraelité znovu osídlí svou zemi (1–30)

    • Ráchel oplakává své děti (15)

  • Nová smlouva (31–40)

31  „V té době,“ prohlašuje Jehova, „budu Bohem všech izraelských rodin a ony budou mým lidem.“+   Toto říká Jehova: „Lid, který přežil meč, získal přízeň v pustině,když Izrael kráčel ke svému místu odpočinku.“   Zdálky se mi objevil Jehova a řekl: „Zamiloval jsem si tě věčnou láskou. Proto jsem tě k sobě věrnou láskou přitáhl.*+   Znovu tě vybuduji a budeš vybudována.+ Ještě si vezmeš své tamburíny, izraelská panno,a vyjdeš v radostném tanci.*+   Znovu budeš sázet vinice na samařských horách.+ Ti, kdo je zasadí, se budou těšit z jejich plodů.+   Přijde totiž den, kdy strážní v efrajimských horách zvolají: ‚Vstaňte a pojďme na Sion, k Jehovovi, našemu Bohu.‘“+   Jehova totiž říká toto: „Radujte se a volejte k Jákobovi. Křičte radostí, protože jste v čele národů.+ Ohlašujte to, vzdávejte chválu a říkejte: ‚Jehovo, zachraň svůj lid, zbývající z Izraele.‘+   Přivedu je ze severní země zpátky,+shromáždím je z nejodlehlejších končin země.+ Bude mezi nimi slepý i chromý,+těhotná žena i rodička, všichni spolu. Vrátí se sem jako velký sbor.+   Půjdou s pláčem,+budou úpěnlivě prosit o přízeň a já je povedu. Povedu je k potokům* s vodou,+po rovné cestě, na které neklopýtnou. Vždyť jsem pro Izrael otcem a Efrajim je můj prvorozený.“+ 10  Slyšte Jehovovo slovo, národy,a ohlašujte ho na dalekých ostrovech:+ „Ten, kdo Izrael rozehnal, ho shromáždí. Bude ho střežit jako pastýř své stádo.+ 11  Jehova vyplatí Jákoba+a osvobodí* ho z rukou toho, kdo je silnější než on.+ 12  Přijdou a budou na sionském vrchu radostně křičet.+ Rozzáří se, až uvidí Jehovovu dobrotu*obilí, mladé víno+ a olej,jehňata, kůzlata a telata.+ Budou jako dobře zavlažovaná zahrada+a už nikdy nezchřadnou.“+ 13  „V té době bude panna radostí tancovata také mladí muži společně se starci.+ Změním jejich truchlení v jásot,+utěším je a místo zármutku jim dám radost.+ 14  Kněze nasytím hojností*a můj lid se nasytí mojí dobrotou,“+ prohlašuje Jehova. 15  „Toto říká Jehova: ‚V Ramě+ je slyšet křik, nářek a hořký pláč. To Ráchel oplakává své syny.*+ Odmítá se nechat utěšit,protože její synové už nejsou.‘“+ 16  Toto říká Jehova: „‚Přestaň plakat a zadrž slzy,protože za to, co jsi vykonala, dostaneš odměnu,‘ prohlašuje Jehova,‚oni se ze země nepřítele vrátí.‘+ 17  ‚Máš naději do budoucnosti,‘+ prohlašuje Jehova,‚tvoji synové se vrátí na své území.‘“+ 18  „Jasně jsem slyšel Efrajimovo vzdychání: ‚Napravoval jsi mě a já jsem se napravil,jako tele, které nebylo zvyklé na jho. Přiveď mě zpátky a já se ochotně vrátím,vždyť jsi Jehova, můj Bůh. 19  Když jsem se totiž vrátil, měl jsem výčitky,+když jsem pochopil, v zármutku jsem se udeřil do stehna. Styděl jsem se a cítil se pokořený,+snášel jsem pohanu za hříchy svého mládí.‘“ 20  „Copak pro mě Efrajim není drahým synem, milovaným dítětem?+ I když tak často mluvím proti němu, stále na něj myslím. Proto se kvůli němu rozbouřily mé city.*+ Určitě se nad ním slituji,“ prohlašuje Jehova.+ 21  „Postav si označení na cestě,rozmísti ukazatele.+ Soustřeď se na silnici, na cestu, po které půjdeš.+ Vrať se, izraelská panno, vrať se do svých měst. 22  Jak dlouho budeš váhat, nevěrná dcero? Vždyť Jehova tvoří na zemi něco nového: Žena se bude ucházet o muže.“ 23  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Až přivedu zpátky zajatce, bude se v Judsku a jeho městech znovu říkat: ‚Kéž ti Jehova žehná, obydlí spravedlnosti,+ svatá horo.‘+ 24  V Judsku budou spolu bydlet obyvatelé měst, rolníci i ti, kdo vodí stáda.+ 25  Unaveného občerstvím a každého, kdo chřadne, posílím.“+ 26  Nato jsem se probudil a otevřel oči, můj spánek byl příjemný. 27  „Přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy oseji izraelský i judský dům semenem* člověka a semenem dobytka.“+ 28  „A jako jsem hledal příležitosti, abych je vytrhával, bořil, strhával, ničil a škodil jim,+ tak budu hledat příležitosti, abych stavěl a sázel,“+ prohlašuje Jehova. 29  „V té době se už nebude říkat: ‚Otcové jedli nezralé hrozny, ale zuby trnuly* synům.‘+ 30  Každý totiž zemře za své vlastní provinění. Kdo bude jíst nezralé hrozny, tomu budou trnout zuby.“ 31  „Přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy s izraelským domem a s judským domem uzavřu novou smlouvu.+ 32  Nebude to taková smlouva, jakou jsem uzavřel s jejich předky v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl z Egypta,+ ‚má smlouva, kterou porušili,+ i když jsem byl jejich pravým pánem,‘* prohlašuje Jehova.“ 33  „Toto je smlouva, kterou s izraelským domem uzavřu po těch dnech,“ prohlašuje Jehova. „Vložím svůj zákon do jejich nitra+ a napíšu jim ho do srdce.+ Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“+ 34  „Nikdo už nebude poučovat svého bližního a svého bratra slovy: ‚Poznej Jehovu!‘+ Budou mě totiž znát všichni, od nejmenšího po největšího,“+ prohlašuje Jehova. „Odpustím jim jejich provinění a na jejich hřích už nebudu vzpomínat.“+ 35  Toto říká Jehova,ten, kdo dává slunce, aby bylo světlo ve dne,a zákony* měsíce a hvězd, aby bylo světlo v noci,ten, kdo vzdouvá moře, až jeho vlny burácí,ten, jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk:+ 36  „‚Pokud někdy přestanou platit tyto předpisy,‘ prohlašuje Jehova,‚pak i potomci Izraele přestanou být národem, který je vždy přede mnou.‘“+ 37  Toto říká Jehova: „‚Pokud by se dala změřit nebesa nahoře a prozkoumat základy země dole, pak bych mohl zavrhnout celé Izraelovo potomstvo za všechno, co udělali,‘ prohlašuje Jehova.“+ 38  „Přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy bude pro Jehovu znovu postaveno město,+ od Chananelovy věže+ po Nárožní bránu.+ 39  Měřicí šňůra+ vyjde přímo k pahorku Gareb a stočí se ke Goa. 40  A celé údolí* mrtvol a popela* a všechny terasy až po údolí Kidron,+ k rohu Koňské brány+ na východě, budou pro Jehovu svaté.+ Už nikdy nebudou vyvráceny ani zbořeny.“

Poznámky

Nebo „ti projevoval věrnou lásku“.
Nebo „v tanci těch, kdo se smějí“.
Nebo „říčním údolím, vádí“.
Nebo „vyžádá si“.
Nebo „dobré věci od Jehovy“.
Dosl. „tučností“.
Nebo „děti“.
Dosl. „střeva“.
Nebo „potomstvem“.
Dosl. „otupěly“.
Nebo možná „jejich manželem“.
Nebo „ustanovení“.
Nebo „nížina“.
Nebo „mastného popela“, tj. popela nasáklého tukem z obětí.