Jeremjáš 30:1–24

  • Sliby o obnově a uzdravení (1–24)

30  Jehova promluvil k Jeremjášovi:  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Všechna slova, která k tobě mluvím, zapiš do knihy.  Vždyť „přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy shromáždím zajatce ze svého lidu, z Izraele a Judska,“+ říká Jehova, „a přivedu je zpátky do země, kterou jsem dal jejich předkům, a budou ji znovu vlastnit.“‘“+  Toto jsou slova, která Jehova mluvil k Izraeli a Judsku.   Toto říká Jehova: „Slyšeli jsme výkřiky hrůzy,není tu pokoj, ale strach.   Zeptejte se prosím, jestli může muž rodit. Proč potom vidím všechny silné muže, jak se drží za břicho*jako žena při porodu?+ Proč všechny obličeje zbledly?   Běda, je to strašný* den,+jaký tu ještě nebyl,pro Jákoba je to čas tísně. Ale bude z něho zachráněn.“  „A ten den,“ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, „zlomím jho na jejich šíji a jejich popruhy* roztrhnu. Cizí lidé* je už nebudou zotročovat.  Budou sloužit Jehovovi, svému Bohu, a Davidovi, svému králi, kterého jim ustanovím.“+ 10  „Neboj se, můj služebníku Jákobe,“ prohlašuje Jehova,„neděs se, Izraeli.+ Zachráním tě z daleké země,i tvé potomky ze země, kde jsou v zajetí.+ Jákob se vrátí a bude žít v klidu a nerušeně,nikdo jim nebude nahánět strach.“+ 11  „Vždyť jsem s tebou,“ prohlašuje Jehova, „a zachráním tě. Zničím všechny národy, mezi které jsem tě rozehnal,+ale tebe nezničím.+ Budu tě však ve vhodné míře ukázňovat,*rozhodně tě nenechám bez trestu.“+ 12  Jehova totiž říká toto: „Na tvé zhroucení není léčba,+tvé zranění je nevyléčitelné. 13  Ve tvém sporu se tě nikdo nezastane,tvůj vřed se nedá vyléčit. Není možné tě uzdravit. 14  Všichni tvoji vášniví milenci na tebe zapomněli,+už tě nehledají. Udeřil jsem tě totiž jako nepřítel,+potrestal jsem tě jako někdo krutý,protože tvá vina je velká a tvých hříchů je mnoho.+ 15  Máš důvod kvůli svému zhroucení naříkat? Tvá bolest je nevyléčitelná! Udělal jsem ti tokvůli tvé velké vině a mnoha hříchům.+ 16  Všichni, kdo tě pohlcují, budou určitě pohlceni+a všichni tvoji nepřátelé půjdou do zajetí.+ Ti, kdo tě plení, budou vypleněnia všechny, kdo tě drancují, vydám k drancování.“+ 17  „Uzdravím tě a vyléčím tvá zranění,“+ prohlašuje Jehova,„i když tě zavrhli a nazvali tě: ‚Sion, který nikdo nehledá.‘“+ 18  Toto říká Jehova: „Shromáždím zajatce z Jákobových stanů+a slituji se nad jeho příbytky. Město bude znovu postaveno na svém pahorku+a opevněná věž bude stát na svém místě. 19  Bude od nich znít píseň díků a smích.+ Rozmnožím je a nebude jich málo,+způsobím, že budou početní*a nebudou bezvýznamní.+ 20  Jejich synům se bude dařit jako kdysia jejich shromáždění bude přede mnou upevněno.+ Vypořádám se se všemi jejich utlačovateli.+ 21  Vzejde z nich jejich vznešený,z jejich středu vyjde jejich vládce. Dovolím mu, aby přišel blíž, a on se ke mně přiblíží.“ „Vždyť kdo by se jinak odvážil* ke mně přiblížit?“ prohlašuje Jehova. 22  „Budete mým lidem+ a já budu vaším Bohem.“+ 23  Strhne se vichřice Jehovova hněvu,+prudký vichr, který se vírem snese na hlavu ničemů. 24  Jehovův planoucí hněv se neodvrátí,dokud nevykoná a neuskuteční úmysly svého srdce.+ Na konci dnů to pochopíte.+

Poznámky

Nebo „bedra“.
Dosl. „velký“.
Dosl. „pouta“.
Nebo „cizinci“.
Nebo „usměrňovat“.
Nebo možná „vážení“.
Dosl. „dal své srdce do zástavy“.