Jeremjáš 3:1–25

  • Veliké odpadlictví Izraele (1–5)

  • Izrael a Juda se provinily cizoložstvím (6–11)

  • Výzva k pokání (12–25)

3  Říká se: „Pokud muž pošle pryč svou manželku a ona od něj odejde a bude patřit jinému muži, copak se k ní smí ještě někdy vrátit?“ Není ta země už úplně znečištěná?+ „Dopouštěla ses prostituce s mnoha milenci+a teď by ses ke mně měla vrátit?“ prohlašuje Jehova.   „Rozhlédni se po holých kopcích. Kde jen jsi nebyla znásilněna? Sedávala jsi kvůli nim u cestjako nomád* v pustině. Znečišťuješ zemisvou prostitucí a zkažeností.+   Proto přestaly lijáky+a ani jarní déšť nepřichází. Máš nestoudný pohled* prostitutky. Odmítáš se stydět.+   Ale teď ke mně voláš: ‚Můj Otče, ty jsi přítel od mého mládí!+   Zůstaneš věčně rozzlobený? Budeš navždy chovat zášť?‘ Takhle mluvíš,a přitom pácháš zlo, jak jen můžeš.“+  Za dnů krále Josijáše+ mi Jehova řekl: „‚Viděl jsi, co dělala nevěrnice Izrael? Chodila na každou vysokou horu a pod každý zelený strom a tam se dopouštěla prostituce.+  I po tom všem, co udělala, jsem jí říkal, aby se ke mně vrátila,+ ale nevrátila se. A Juda svou zrádnou sestru pozorovala.+  Když jsem to viděl, poslal jsem nevěrnici Izrael pryč a dal jsem jí potvrzení o rozvodu,+ protože cizoložila.+ Ale její zrádná sestra Juda nedostala strach. I ona šla a dopouštěla se prostituce.+  Svou prostituci brala na lehkou váhu, znečišťovala zemi a cizoložila s kameny a se stromy.+ 10  Navzdory tomu všemu se její zrádná sestra Juda ke mně nevrátila celým srdcem, ale jen naoko,‘ prohlašuje Jehova.“ 11  Pak mi Jehova řekl: „Ukázalo se, že nevěrnice Izrael má menší vinu* než zrádkyně Juda.+ 12  Jdi a provolávej k severu tato slova:+ ‚„Vrať se, odpadlice Izraeli,“ prohlašuje Jehova.‘+ ‚„Nebudu se na vás dívat rozhněvaně,*+ vždyť jsem věrný,“ prohlašuje Jehova.‘ ‚„Nezůstanu rozzlobený věčně. 13  Jen uznej svou vinu, vzbouřila ses proti Jehovovi, svému Bohu. Oddávala ses cizincům* pod každým zeleným stromem, ale můj hlas jsi neposlouchala,“ prohlašuje Jehova.‘“ 14  „Vraťte se, odpadlí synové,“ prohlašuje Jehova. „Vždyť vaším pravým pánem* jsem já. A vezmu vás, po jednom z města, po dvou z rodu, a přivedu vás na Sion.+ 15  Dám vám pastýře podle svého srdce+ a budou vás sytit poznáním a pochopením.* 16  V těch dnech vás v zemi přibude a budete plodní,“ prohlašuje Jehova.+ „Už se nebude říkat: ‚Truhla Jehovovy smlouvy!‘ Nepomyslí na ni ani si na ni nevzpomenou, nebude jim chybět ani už nebude znovu udělána. 17  V té době budou Jeruzalém nazývat Jehovovým trůnem.+ Do Jeruzaléma se shromáždí všechny národy, aby chválily Jehovovo jméno,+ a už se nebudou zatvrzele řídit svým špatným srdcem.“ 18  „V těch dnech půjdou společně, judský dům po boku izraelského domu,+ a společně vyjdou ze severní země do země, kterou jsem dal jako dědictví vašim předkům.+ 19  Říkal jsem si: ‚Jak rád jsem tě zařadil mezi syny a dal ti krásnou zemi, nejkrásnější dědictví mezi národy!‘*+ A myslel jsem si, že mě budete oslovovat ‚Můj Otče!‘ a že se ode mě neodvrátíte. 20  ‚Ale jako když žena zrádně opustí svého manžela,* tak jste se vy, izraelský dome, zrádně zachovali ke mně,‘+ prohlašuje Jehova.“ 21  Na holých kopcích je slyšet křik,pláč a naléhavé prosby izraelského lidu,protože pokřivili svou cestu. Zapomněli na Jehovu, svého Boha.+ 22  „Vraťte se, odpadlí synové. Uzdravím vás z odpadlictví.“+ „Tady jsme! Přišli jsme k tobě,vždyť ty, Jehovo, jsi náš Bůh.+ 23  Ano, ten hluk na kopcích a na horách je klam.+ Záchrana Izraele je opravdu od Jehovy, našeho Boha.+ 24  Ale ta ohavná věc* požírala od našeho mládí tvrdou práci našich předků,+jejich stáda ovcí a dobytka,jejich syny a jejich dcery. 25  Ulehněme ve své hanběa ať nás přikryje naše potupa. Vždyť jsme hřešili proti Jehovovi, našemu Bohu,+my i naši otcové od našeho mládí až dodnes,+a neposlouchali jsme hlas Jehovy, našeho Boha.“

Poznámky

Dosl. „Arab“.
Dosl. „čelo“.
Nebo „je spravedlivější“.
Dosl. „nenechám na vás dopadnout svůj obličej“.
Nebo „cizím bohům“.
Nebo možná „vaším manželem“.
Nebo „pást s poznáním a pochopením“.
Dosl. „vojsk národů“.
Dosl. „druha“.
Nebo „ohavný bůh“.