Jeremjáš 29:1–32

  • Jeremjášův dopis vyhnancům v Babyloně (1–23)

    • Po 70 letech se Izrael vrátí (10)

  • Poselství pro Šemajáše (24–32)

29  Toto jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma zbývajícím starším mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, které Nebukadnecar odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babyloně.  Bylo to potom, co z Jeruzaléma odešel král Jekonjáš,+ královna matka,*+ dvorní úředníci, judská a jeruzalémská knížata, řemeslníci a kováři.*+  Dopis poslal po Šafanovu+ synu Elasovi a Chilkijášovu synu Gemarjášovi, které judský král Sedekjáš+ vyslal do Babylonu k babylonskému králi Nebukadnecarovi. Stálo v něm:  „Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká všem vyhnancům, které jsem dal odvést z Jeruzaléma do vyhnanství v Babyloně, toto:  ‚Stavte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich ovoce.  Berte si manželky a mějte syny a dcery. Vybírejte manželky pro své syny a vdávejte své dcery, aby také měly syny a dcery. Ať vás tam přibude a neubývá.  Usilujte o pokoj města, kam jsem vás poslal do vyhnanství, a modlete se za něj k Jehovovi, protože na jeho pokoji závisí váš pokoj.+  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, totiž říká toto: „Nenechte se oklamat vašimi proroky a věštci,+ kteří jsou mezi vámi, a nevšímejte si snů, které se jim zdají.  ‚Prorokují vám v mém jménu lži. Neposlal jsem je,‘+ prohlašuje Jehova.“‘ 10  Jehova totiž říká toto: ‚Až se naplní 70 let v Babyloně, obrátím k vám svou pozornost.+ Splním svůj slib a přivedu vás zpátky na toto místo.‘+ 11  ‚Vždyť já dobře vím, co pro vás chci udělat,‘ prohlašuje Jehova. ‚Chci pro vás pokoj, a ne neštěstí,+ chci vám dát budoucnost a naději.+ 12  Budete mě volat, budete přicházet a modlit se ke mně a já vám budu naslouchat.‘+ 13  ‚Budete mě hledat a najdete mě,+ protože mě budete hledat celým srdcem.+ 14  Dám se vám najít,‘+ prohlašuje Jehova. ‚A přivedu vás zpátky ze zajetí a sesbírám vás ze všech národů a míst, kam jsem vás rozehnal,‘+ prohlašuje Jehova. ‚Přivedu vás zpátky na místo, odkud jsem vás dal odvést do vyhnanství.‘+ 15  Ale vy říkáte: ‚Jehova pro nás povolal proroky v Babyloně.‘ 16  Toto říká Jehova o králi, který sedí na Davidově trůnu,+ a o všech lidech, kteří bydlí v tomto městě – o vašich bratrech, kteří s vámi neodešli do vyhnanství: 17  ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Posílám na ně meč, hlad a mor+ a udělám z nich něco jako shnilé* fíky, které jsou tak špatné, že se nedají jíst.“‘+ 18  ‚A budu je pronásledovat mečem,+ hladem a morem a udělám z nich něco děsivého pro všechna království na zemi+ a něco, co se bude zmiňovat při proklínání. Budou vzbuzovat úžas, budou terčem posměchu*+ a budou haněni mezi všemi národy, kam je rozeženu,+ 19  protože nenaslouchali mým slovům, která jsem jim předával prostřednictvím svých proroků,‘ prohlašuje Jehova, ‚posílal jsem je znovu a znovu.‘*+ ‚Ale vy jste nenaslouchali,‘+ prohlašuje Jehova. 20  Proto slyšte Jehovovo slovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. 21  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, o Kolajášovu synu Achabovi a Maasejášovu synu Sedekjášovi, kteří vám v mém jménu prorokují lži:+ ‚Vydávám je do rukou babylonského krále Nebukadnecara* a ten je před vašima očima zabije. 22  To, co se jim stane, dá vzniknout kletbě, kterou budou používat všichni judští vyhnanci v Babyloně. Bude se říkat: „Ať ti Jehova udělá to, co Sedekjášovi a Achabovi, které babylonský král pražil v ohni!“ 23  Jednali totiž v Izraeli hanebně,+ když cizoložili s manželkami svých bližních a mluvili v mém jménu lži, které jsem jim nepřikázal.+ „Já o tom vím a jsem toho svědkem,“+ prohlašuje Jehova.‘“ 24  „A Šemajášovi+ z Nechelamu řekni: 25  ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Poslal jsi svým jménem dopisy všemu lidu, který je v Jeruzalémě, knězi Sefanjášovi,+ synovi Maasejáše, a všem ostatním kněžím se slovy: 26  ‚Jehova tě udělal knězem místo kněze Jehojady, abys byl dozorcem Jehovova domu a dohlédl na každého šílence, který se vydává za proroka, a dal ho do klády a na pranýř.*+ 27  Proč jsi tedy nepokáral Jeremjáše z Anatotu,+ který se u vás vydává za proroka?+ 28  Dokonce k nám do Babylonu poslal vzkaz: „Bude to trvat dlouho! Stavte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich ovoce...“‘“‘“+ 29  Když kněz Sefanjáš+ přečetl ten dopis proroku Jeremjášovi, 30  promluvil k Jeremjášovi Jehova: 31  „Vzkaž všem vyhnancům: ‚Toto říká Jehova o Šemajášovi z Nechelamu: „Protože vám Šemajáš prorokoval, i když jsem ho neposlal, a snažil se vás přimět, abyste věřili lžím,+ 32  Jehova říká toto: ‚Obracím svou pozornost na Šemajáše z Nechelamu a na jeho potomky. Nikdo z jeho rodiny nepřežije s tímto lidem. Neuvidí, co dobrého pro svůj lid udělám,‘ prohlašuje Jehova, ‚protože naváděl ke vzpouře proti Jehovovi.‘“‘“

Poznámky

Nebo možná „stavitelé opevnění“.
Nebo „paní“.
Nebo možná „prasklé“.
Dosl. „něčím, nad čím se hvízdne“.
Dosl. „brzy jsem vstával a posílal“.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Nebo „a do železného obojku“.