Jeremjáš 28:1–17

  • Jeremjáš proti falešnému proroku Chananjášovi (1–17)

28  V tom samém roce, na začátku vlády judského krále Sedekjáše,+ ve čtvrtém roce, v pátém měsíci, mi prorok Chananjáš z Gibeonu,+ syn Azzura, řekl v Jehovově domě před kněžími a vším lidem:  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Zlomím jho babylonského krále.+  Do dvou let* přinesu zpátky na toto místo všechno náčiní Jehovova domu, které odsud babylonský král Nebukadnecar vzal a odnesl do Babylonu.‘“+  „‚A přivedu zpátky na toto místo i judského krále Jekonjáše,+ syna Jehojakima,+ a všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu,‘+ prohlašuje Jehova, ‚protože zlomím jho babylonského krále.‘“  Pak prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi před kněžími a vším lidem, který stál v Jehovově domě.  Prorok Jeremjáš řekl: „Amen!* Kéž to Jehova udělá! Kéž Jehova splní to, co jsi prorokoval, a vrátí náčiní Jehovova domu a všechny vyhnance z Babylonu zpátky na toto místo!  Ale poslechni si prosím poselství, které teď řeknu tobě a všemu lidu.  Proroci, kteří tu byli dávno přede mnou a před tebou, prorokovali mnoha zemím a velkým královstvím válku, neštěstí a mor.  Pokud prorok předpovídá mír, bude se vědět, že ho opravdu poslal Jehova teprve potom, co se slova toho proroka splní.“ 10  Nato prorok Chananjáš vzal proroku Jeremjášovi ze šíje jho a zlomil ho.+ 11  Chananjáš pak před vším lidem řekl: „Toto říká Jehova: ‚Takhle do dvou let zlomím jho babylonského krále Nebukadnecara, které je na šíji všech národů.‘“+ A prorok Jeremjáš odešel. 12  Potom co prorok Chananjáš zlomil jho, které měl na šíji prorok Jeremjáš, Jehova promluvil k Jeremjášovi: 13  „Jdi a řekni Chananjášovi: ‚Toto říká Jehova: „Jho ze dřeva+ jsi zlomil, ale místo něj uděláš jho ze železa.“ 14  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, totiž říká toto: „Položím železné jho na šíji všech těchto národů, aby sloužily babylonskému králi Nebukadnecarovi, a budou mu sloužit.+ Dám mu i divoká zvířata.“‘“+ 15  Prorok Jeremjáš pak proroku Chananjášovi+ řekl: „Poslouchej prosím, Chananjáši! Jehova tě neposlal a kvůli tobě tento lid věří lži.+ 16  A tak Jehova říká toto: ‚Odstraním tě z povrchu země. Tento rok zemřeš, protože jsi naváděl ke vzpouře proti Jehovovi.‘“+ 17  Prorok Chananjáš tedy v tom roce zemřel, v sedmém měsíci.

Poznámky

Dosl. „let dnů“.
Nebo: „Tak se staň!“