Jeremjáš 27:1–22

  • Babylonské jho (1–11)

  • Sedekjáš se má podřídit Babylonu (12–22)

27  Na začátku vlády judského krále Jehojakima, syna Josijáše, Jehova promluvil k Jeremjášovi.  „Toto mi řekl Jehova: ‚Udělej si popruhy a jha a dej si je na šíji.  Potom je pošli edomskému králi,+ moabskému králi,+ ammonskému králi,+ tyrskému králi+ a sidonskému králi.+ Pošli je prostřednictvím poslů, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Sedekjášovi.  Přikaž jim, aby svým pánům řekli: „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele. Řekněte svým pánům:  ‚To já jsem svou velkou mocí a vztaženou paží udělal zemi i lidi a zvířata, která jsou na povrchu země, a dávám ji, komu chci.*+  A teď jsem dal všechny tyto země do rukou babylonského krále Nebukadnecara,+ svého sluhy, a dal jsem mu i divoká zvířata, aby mu sloužila.  Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, dokud nepřijde čas pro jeho zemi,+ kdy ho zotročí mnoho národů a velcí králové.‘+  ‚Pokud nějaký národ nebo království odmítne sloužit babylonskému králi Nebukadnecarovi a odmítne vložit šíji do jha babylonského krále, budu ten národ trestat mečem,+ hladem a morem, dokud s nimi jeho rukou neskoncuji,‘ prohlašuje Jehova.  ‚Proto neposlouchejte své proroky, věštce, ty, kdo mají sny, ty, kdo se zabývají magií, a kouzelníky, kteří vám říkají: „Nebudete sloužit babylonskému králi.“ 10  Prorokují vám lži, a pokud je budete poslouchat, budete odvedeni daleko od své země. Rozeženu vás a zahynete. 11  Ale národu, který vloží šíji do jha babylonského krále a bude mu sloužit, dovolím, aby zůstal* ve své zemi,‘ prohlašuje Jehova, ‚aby ji obdělával a bydlel v ní.‘“‘“ 12  To samé jsem říkal i judskému králi Sedekjášovi:+ „Vložte šíji do jha babylonského krále a služte jemu a jeho lidu, a zůstanete naživu.+ 13  Proč bys měl ty a tvůj lid umírat mečem,+ hladem+ a morem,+ jak to Jehova řekl o národu, který babylonskému králi sloužit nebude? 14  Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají: ‚Nebudete sloužit babylonskému králi‘,+ protože vám prorokují lži.+ 15  ‚Neposlal jsem je totiž,‘ prohlašuje Jehova. ‚Prorokují v mém jménu lži, a pokud je budete poslouchat, rozeženu vás a zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují.‘“+ 16  A kněžím a všemu tomuto lidu jsem řekl: „Toto říká Jehova: ‚Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: „Náčiní Jehovova domu se z Babylonu velmi brzy vrátí!“+ Prorokují vám lži.+ 17  Neposlouchejte je. Služte babylonskému králi, a zůstanete naživu.+ Proč by se z tohoto města měly stát trosky? 18  Pokud jsou opravdu proroky a pokud mluví Jehovovo slovo, ať prosím naléhavě žádají Jehovu, Boha vojsk, aby do Babylonu nebylo odneseno náčiní, které ještě zbývá v Jehovově domě, v domě* judského krále a v Jeruzalémě.‘ 19  Poslouchejte, co Jehova, Bůh vojsk, říká o sloupech,+ Moři,*+ vozících+ a zbytku náčiní, které ještě zůstalo v tomto městě, 20  které babylonský král Nebukadnecar nevzal, když z Jeruzaléma odvedl do vyhnanství v Babyloně judského krále Jekonjáše, syna Jehojakima, a všechny urozené z Judska a Jeruzaléma.+ 21  Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, o náčiní, které zůstalo v Jehovově domě, v domě* judského krále a v Jeruzalémě: 22  ‚„Bude odneseno do Babylonu+ a tam zůstane až do dne, kdy na něj obrátím pozornost,“ prohlašuje Jehova. „Pak ho přinesu zpátky a vrátím ho na toto místo.“‘“+

Poznámky

Dosl. „komu je to správné v mých očích“.
Dosl. „odpočíval“.
Nebo „paláci“.
Tj. měděném Moři, které bylo v chrámu.
Nebo „paláci“.