Jeremjáš 26:1–24

  • Jeremjášovi vyhrožují smrtí (1–15)

  • Jeremjáš je ušetřen (16–19)

    • Citováno Micheášovo proroctví (18)

  • Prorok Urijáš (20–24)

26  Na začátku vlády judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, Jehova promluvil:  „Toto říká Jehova: ‚Postav se na nádvoří Jehovova domu a mluv ke všem* lidem z judských měst, kteří přichází uctívat* do Jehovova domu. Řekni jim všechno, co ti přikážu. Neuber ani slovo.  Snad budou naslouchat a každý se odvrátí od své zlé cesty a já změním své rozhodnutí* a nezpůsobím neštěstí, které na ně chci přivést za jejich zlé skutky.+  Řekni jim: „Toto říká Jehova: ‚Pokud mi nebudete naslouchat a řídit se mým zákonem,* který jsem vám předložil,  a pokud nebudete naslouchat slovům mých proroků, které k vám znovu a znovu posílám,* ale kterým nenasloucháte,+  pak s tímto domem udělám to, co jsem udělal se Šilem,+ a o tomto městě se budou při proklínání zmiňovat všechny národy na zemi.‘“‘“+  Kněží, proroci a všechen lid slyšeli Jeremjáše, jak říká ta slova v Jehovově domě.+  Když Jeremjáš řekl všechno, co mu Jehova přikázal oznámit všemu lidu, kněží, proroci a všechen lid se ho chopili a řekli: „Zemřeš!  Proč jsi v Jehovově jménu prorokoval, že tenhle dům dopadne jako Šilo a tohle město bude zpustošeno a zůstane neobydlené?“ A všechen lid se v Jehovově domě shromáždil kolem Jeremjáše. 10  Když tato slova slyšela judská knížata, vyšla z králova domu* do Jehovova domu a posadila se u vchodu do Jehovovy nové brány.+ 11  Kněží a proroci řekli knížatům a všemu lidu: „Tenhle muž si zaslouží trest smrti,+ protože prorokoval proti tomuhle městu, jak jste slyšeli na vlastní uši.“+ 12  Jeremjáš řekl všem knížatům a všemu lidu: „Byl to Jehova, kdo mě poslal, abych proti tomuto domu a proti tomuto městu prorokoval všechno, co jste slyšeli.+ 13  Proto teď napravte své cesty a jednání a poslouchejte hlas Jehovy, svého Boha, a Jehova změní své rozhodnutí* a nezpůsobí vám neštěstí, o kterém mluvil.+ 14  Já jsem ve vašich rukou, udělejte se mnou, co je ve vašich očích dobré a správné. 15  Jen si uvědomte, že když mě zabijete, tak vy, toto město i jeho obyvatelé ponesete vinu za prolití nevinné krve, protože mě k vám opravdu poslal Jehova, abych vám řekl všechna ta slova.“ 16  Knížata a všechen lid pak řekli kněžím a prorokům: „Tento muž si nezaslouží trest smrti, vždyť k nám mluvil ve jménu Jehovy, našeho Boha.“ 17  Vstali i někteří starší země a promluvili k celému shromážděnému lidu: 18  „Za dnů judského krále Ezekjáše+ prorokoval Micheáš+ z Morešetu a řekl všemu judskému lidu: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Sion bude zorán jako pole. Jeruzalém se promění v hromady trosek+a hora Božího domu* zaroste lesem.“‘+ 19  Usmrtil ho snad judský král Ezekjáš a všichni Judejci? Ne, bál se Jehovy a prosil Jehovu o přízeň,* takže Jehova změnil své rozhodnutí* a nezpůsobil jim neštěstí, o kterém mluvil.+ Přivádíme tedy na sebe velké neštěstí. 20  V Jehovově jménu prorokoval ještě jiný muž – Urijáš, syn Šemajáše z Kirjat-jearimu.+ Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi to samé co Jeremjáš. 21  Když král Jehojakim,+ všichni jeho silní válečníci a všechna knížata slyšeli jeho slova, král ho chtěl dát zabít.+ Jakmile se to Urijáš doslechl, dostal strach a utekl do Egypta. 22  Král Jehojakim pak poslal do Egypta Akborova syna Elnatana+ a s ním další muže. 23  Přivedli Urijáše z Egypta a vzali ho ke králi Jehojakimovi, který ho pak zabil mečem+ a jeho mrtvé tělo hodil na hřbitov obyčejných lidí.“ 24  Jeremjáše ale podporoval Šafanův+ syn Achikam,+ takže nebyl vydán lidu, který ho chtěl usmrtit.+

Poznámky

Nebo „o všech“.
Nebo „klanět se“.
Nebo „pocítím lítost“.
Nebo „poučením“.
Dosl. „posílám, brzy vstávám a posílám“.
Nebo „paláce“.
Nebo „pocítí lítost“.
Nebo „chrámová hora“.
Nebo „pocítil lítost“.
Nebo „obměkčoval Jehovův obličej“.