Jeremjáš 23:1–40

  • Dobří a špatní pastýři (1–4)

  • Bezpečí pod vládou „spravedlivého výhonku“ (5–8)

  • Odsouzení falešných proroků (9–32)

  • „Jehovovo břemeno“ (33–40)

23  „Běda pastýřům, kteří ničí a rozhánějí ovce, o které se starám!“ prohlašuje Jehova.+  A tak Jehova, Bůh Izraele, říká proti pastýřům, kteří pasou můj lid, toto: „Rozehnali jste mé ovce, rozháněli jste je a nevšímali si jich.“+ „Proto si kvůli vašim zlým skutkům všimnu já vás,“ prohlašuje Jehova.  „Pak shromáždím zbytek svých ovcí ze všech zemí, do kterých jsem je rozehnal,+ a přivedu je zpátky na jejich pastvinu+ a budou plodné a rozmnoží se.+  A ustanovím nad nimi pastýře, kteří je opravdu budou pást.+ Už se nebudou bát ani děsit a ani jedna nebude chybět,“ prohlašuje Jehova.  „Přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek.*+ A král bude vládnout,+ jednat s pochopením a prosazovat v zemi právo a spravedlnost.+  V jeho dnech bude Juda zachráněn+ a Izrael bude bydlet v bezpečí.+ A toto je jméno, kterým ho budou nazývat: Jehova je naše spravedlnost.“+  „Přichází však dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy už se nebude říkat: ‚Jakože žije Jehova, který vyvedl izraelský lid z Egypta!‘,+  ale: ‚Jakože žije Jehova, který vyvedl potomky izraelského domu ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal, a přivedl je zpátky.‘ A budou bydlet ve své zemi.“+  O prorocích: Moje srdce je zdrcené,třesou se mi všechny kosti. Jsem jako opilý,jako muž přemožený vínem,kvůli Jehovovi a kvůli jeho svatým slovům. 10  Vždyť země je plná cizoložníků,+je prokletá, a proto truchlí,+i pastviny v pustině vyschly.+ Jdou po cestě zla a zneužívají svou moc. 11  „Prorok i kněz jsou znečištění.*+ Jejich špatnost jsem našel i ve vlastním domě,“+ prohlašuje Jehova. 12  „A tak bude jejich cesta kluzká a temná,+někdo do nich strčí a spadnou. V roce zúčtovánína ně totiž přivedu neštěstí,“ prohlašuje Jehova. 13  „U samařských+ proroků jsem viděl něco odporného: K prorokování je podněcuje Baala svádějí můj lid Izrael ze správné cesty. 14  A u jeruzalémských proroků jsem viděl hrozné věci: Dopouští se cizoložství+ a žijí ve lži,+podporují* ty, kdo páchají zlo,a neodvrací se od své špatnosti. Všichni jsou pro mě jako Sodoma+a obyvatelé města jako Gomora.“+ 15  A tak Jehova, Bůh vojsk, říká proti prorokům toto: „Nakrmím je pelyňkema dám jim pít otrávenou vodu.+ Vždyť od jeruzalémských proroků se odpadlictví rozšířilo po celé zemi.“ 16  Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Nenaslouchejte slovům proroků, kteří vám prorokují.+ Klamou vás.* Vidění, o kterém mluví, je z jejich vlastní hlavy,*+ne z Jehovových úst.+ 17  Znovu a znovu říkají těm, kdo ke mně nemají úctu: ‚Jehova řekl: „Budete mít pokoj.“‘+ A každému, kdo se řídí svým zatvrzelým srdcem, říkají: ‚Nepřijde na vás žádné neštěstí.‘+ 18  Vždyť kdo stál v Jehovově důvěrném kruhu,aby viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a slyšel ho? 19  Strhne se vichřice Jehovova hněvu,bude jako vířící vichr, vírem se snese na hlavu ničemů.+ 20  Jehova svůj hněv neodvrátí,dokud nevykoná a neuskuteční úmysly svého srdce. Na konci dnů to jasně pochopíte. 21  Neposlal jsem ty proroky, a přesto běželi. Nemluvil jsem k nim, a přesto prorokovali.+ 22  Kdyby stáli v mém důvěrném kruhu,oznámili by mému lidu má slovaa odvrátili by je od jejich špatné cesty a zlých skutků.“+ 23  „Jsem Bohem, jen když jsem blízko,“ prohlašuje Jehova, „a když jsem daleko, už Bohem nejsem?“ 24  „Může se někdo schovat ve skrýši, kde ho neuvidím?“+ prohlašuje Jehova. „Nenaplňuji snad nebesa a zemi?“+ prohlašuje Jehova. 25  „Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují lži: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!‘+ 26  Jak dlouho to budou mít proroci v srdci, to prorokování lží? Prorokují podvod svého srdce.+ 27  Prostřednictvím snů, které si vzájemně vypráví, chtějí dosáhnout toho, aby můj lid zapomněl na mé jméno, tak jako jejich otcové zapomněli na mé jméno kvůli Baalovi.+ 28  Prorok, který má sen, ať ten sen vypráví, ale ten, kdo má mé slovo, ať předává mé slovo pravdivě.“ „Co má sláma společného s obilím?“ prohlašuje Jehova. 29  „Není mé slovo jako oheň,“+ prohlašuje Jehova, „a jako kovářské kladivo, které rozbíjí skálu?“+ 30  „Proto jsem proti těm prorokům,“ prohlašuje Jehova, „kteří jeden druhému kradou má slova.“+ 31  „Jsem proti těm prorokům,“ prohlašuje Jehova, „kteří používají svůj jazyk, aby říkali: ‚On prohlašuje!‘“+ 32  „Jsem proti prorokům lživých snů,“ prohlašuje Jehova, „kteří je vypráví a svádí můj lid ze správné cesty svými lžemi a vychloubáním.“+ „Já jsem je ale neposlal ani jsem jim nic nepřikázal. Vůbec tomuto lidu neprospějí,“+ prohlašuje Jehova. 33  „Když se tě tento lid nebo prorok nebo kněz zeptá: ‚Jaké je Jehovovo břemeno?‘,* odpověz jim: ‚„Vy jste to břemeno! A já vás odvrhnu,“+ prohlašuje Jehova.‘ 34  Proroka, kněze nebo kohokoli z lidu, kdo říká: ‚Toto je Jehovovo břemeno!‘,* potrestám i s jeho domácností. 35  Každý z vás se ptá svého bližního a svého bratra: ‚Co Jehova odpověděl? A co Jehova říkal?‘ 36  Ale o Jehovově břemeni* už se nezmiňujte, protože pro každého je břemenem* jeho vlastní slovo. Překrucujete slova živého Boha, Jehovy, Boha vojsk, našeho Boha. 37  Toto řekneš prorokovi: ‚Co ti Jehova odpověděl? A co Jehova říkal? 38  A pokud budete dál říkat: „Jehovovo břemeno“,* Jehova říká toto: „Protože říkáte: ‚Toto slovo je Jehovovo břemeno‘,* i když jsem vám řekl: ‚Neříkejte už: „Jehovovo břemeno!“‘,* 39  zvednu vás a odhodím od sebe, vás i vaše město, které jsem dal vám a vašim předkům. 40  A uvalím na vás věčnou hanbu a věčné pokoření, na které se nezapomene.“‘“+

Poznámky

Nebo „dědice“.
Nebo „odpadli“.
Dosl. „posilují ruce“.
Dosl. „srdce“.
Nebo: „Naplňují vás falešnými nadějemi.“
Nebo „tíživé poselství“. Hebr. slovo má dvojí význam: „závažné Boží prohlášení“ nebo „něco zatěžujícího“.
Nebo „tíživé poselství“.
Nebo „tíživém poselství“.
Nebo „tíživým poselstvím“.
Nebo „tíživé poselství“.
Nebo „tíživé poselství“.
Nebo „tíživé poselství“.