Jeremjáš 21:1–14

  • Jehova zamítá Sedekjášovu žádost (1–7)

  • Lidé si mají vybrat život, nebo smrt (8–14)

21  Jehova promluvil k Jeremjášovi, když k němu král Sedekjáš+ poslal Pašchura,+ syna Malkijáše, a kněze Sefanjáše,+ syna Maasejáše, s žádostí:  „Zeptej se na nás prosím Jehovy, protože proti nám vede válku babylonský král Nebukadnecar.*+ Snad pro nás Jehova udělá jeden ze svých úžasných skutků a ten král od nás odtáhne.“+  Jeremjáš jim řekl: „Vzkažte Sedekjášovi:  ‚Toto říká Jehova, Bůh Izraele: „Válečné zbraně, které máte v rukou a kterými bojujete s babylonským králem+ a Chaldejci, kteří jsou za hradbami a obléhají vás, obrátím proti vám. A shromáždím je doprostřed tohoto města.  A já sám budu proti vám bojovat+ vztaženou rukou a silnou paží, s hněvem, vztekem a velkým rozhořčením.+  Pobiji obyvatele tohoto města – lidi i zvířata. Pomřou na strašný mor.“‘+  ‚„Potom,“ prohlašuje Jehova, „vydám judského krále Sedekjáše, jeho sluhy a lid tohoto města – ty, kdo přežijí mor, meč i hlad – do rukou babylonského krále Nebukadnecara,* do rukou nepřátel, kteří jim usilují o život.+ Pobije je mečem. Zničí je bez lítosti, bez soucitu a bez milosti.“‘+  A tomuto lidu řekni: ‚Toto říká Jehova: „Předkládám vám cestu života a cestu smrti.  Ti, kdo v tomto městě zůstanou, zemřou mečem, hladem a morem. Ale kdo vyjde a vzdá se Chaldejcům, kteří vás obléhají, zůstane naživu a svůj život získá jako kořist.“‘*+ 10  ‚„Rozhodl jsem se totiž přivést na toto město* neštěstí, a ne dobré věci,“+ prohlašuje Jehova. „Padne do rukou babylonského krále+ a ten ho vypálí.“+ 11  Pro domácnost judského krále: Slyšte Jehovovo slovo. 12  Davidův dome, toto říká Jehova: „Každé ráno prosazujte spravedlnosta osvobozujte okrádaného z rukou podvodníka,+jinak můj hněv vzplane jako oheň+a nebude ho mít kdo uhasit,protože vaše skutky jsou zlé.“‘+ 13  ‚Jsem proti tobě, obyvatelko údolí,*skálo na rovině,‘ prohlašuje Jehova. ‚Vás, kdo říkáte: „Kdo proti nám sestoupí? A kdo vpadne do našich obydlí?“, 14  vás potrestám,jak si za své skutky zasloužíte,‘+ prohlašuje Jehova. ‚Zapálím váš lesa ten stráví všechno kolem.‘“+

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“, což je jiná podoba jeho jména.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Nebo „a zachrání si život“.
Dosl. „zaměřil jsem svůj obličej proti tomuto městu k“.
Nebo „nížiny“.