Jeremjáš 19:1–15

  • Jeremjáš má rozbít hliněný džbán (1–15)

    • Obětování dětí Baalovi (5)

19  Toto řekl Jehova: „Jdi a kup si od hrnčíře hliněný džbán.+ Vezmi několik starších z lidu a několik starších z kněží  a vyjdi do údolí Hinnomova syna,+ ke vchodu do brány Střepů. Tam ohlas má slova.  Řekneš: ‚Slyšte Jehovovo slovo, judští králové a obyvatelé Jeruzaléma. Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, říká toto: „Přivedu na tohle místo takové neštěstí, že to otřese* každým, kdo o tom uslyší.  Udělám to proto, že mě opustili+ a změnili tohle místo k nepoznání.+ Přináší na něm oběti jiným bohům, které předtím neznali oni ani jejich předkové ani judští králové, a naplnili tohle místo krví nevinných.+  Vystavěli Baalovy výšiny, aby tam pálili své syny v ohni jako zápalné oběti Baalovi,+ něco, co jsem nepřikázal ani o tom nemluvil a na co jsem nikdy ani nepomyslel.“‘*+  ‚„Proto přichází dny,“ prohlašuje Jehova, „kdy se to místo už nebude nazývat Tofet nebo údolí Hinnomova syna, ale údolí Zabíjení.+  Na tomhle místě zmařím plány Judska a Jeruzaléma a způsobím, že padnou mečem svých nepřátel, rukou těch, kdo jim usilují o život. A jejich mrtvoly dám za potravu nebeským ptákům a pozemským zvířatům.+  Z tohoto města udělám něco děsivého a terč posměchu.* Každý, kdo půjde kolem, se zhrozí a při pohledu na všechny jeho rány hvízdne.+  Způsobím, že budou jíst maso svých synů a dcer a každý bude jíst maso svého bližního. Budou totiž v obležení a budou zoufalí, až je sevřou nepřátelé, kteří jim usilují o život.“‘+ 10  Pak před očima mužů, kteří půjdou s tebou, rozbij ten džbán 11  a řekni jim: ‚Jehova, Bůh vojsk, říká toto: „Rozbiji tento lid a toto město, jako když někdo rozbije hliněnou nádobu, takže se už nedá opravit. A v Tofetu budou pohřbívat mrtvé, až už nebude, kam je pohřbít.“‘+ 12  ‚To udělám tomuto místu a jeho obyvatelům,‘ prohlašuje Jehova, ‚a toto město se bude podobat Tofetu. 13  Jeruzalémské domy a domy judských králů budou nečisté jako tohle místo, jako Tofet+ – všechny domy, na jejichž střechách přinášeli oběti celému nebeskému vojsku+ a kde vylévali tekuté oběti jiným bohům.‘“+ 14  Když se Jeremjáš vrátil z Tofetu, kam ho Jehova poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Jehovova domu a řekl všemu lidu: 15  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Na tohle město a na všechna okolní města přivádím všechno neštěstí, o kterém jsem vzhledem k němu mluvil, protože zatvrzele odmítali* poslouchat má slova.‘“+

Poznámky

Dosl. „že z toho budou brnět uši“.
Nebo „co mi nikdy nevstoupilo do srdce“.
Dosl. „něco, nad čím se hvízdne“.
Dosl. „zatvrdili svou šíji“.