Jeremjáš 18:1–23

  • Hlína v rukou hrnčíře (1–12)

  • Jehova se k Izraeli otáčí zády (13–17)

  • Spiknutí proti Jeremjášovi, jeho prosba k Jehovovi (18–23)

18  Jehova řekl Jeremjášovi toto:  „Vstaň a sejdi k hrnčířovu domu.+ Tam k tobě promluvím.“  Sešel jsem tedy k hrnčířovu domu a on právě pracoval na hrnčířských kruzích.  Ale nádoba, kterou dělal z hlíny, se mu pod rukama zkazila. A tak ji předělal na jinou nádobu, jak uznal za dobré.*  Pak ke mně Jehova promluvil:  „‚Copak s vámi nemůžu udělat to, co udělal tento hrnčíř, izraelský dome?‘ prohlašuje Jehova. ‚Jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčíře, izraelský dome.+  Kdykoli prohlásím, že nějaký národ nebo království vykořením, strhnu a zničím,+  a ten národ přestane páchat zlo, které jsem odsoudil, změním své rozhodnutí* a nezpůsobím neštěstí, které jsem na něj chtěl přivést.+  A kdykoli prohlásím, že nějaký národ nebo království vybuduji a zasadím, 10  a ten národ bude dělat, co je špatné v mých očích, a nebude poslouchat můj hlas, změním své rozhodnutí* a neprokážu mu dobro, které jsem pro něj zamýšlel.‘ 11  Teď prosím řekni judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Toto říká Jehova: „Chystám* proti vám neštěstí a vymýšlím proti vám plán. Opusťte prosím své špatné cesty a napravte své cesty a jednání.“‘“+ 12  Ale oni řekli: „Marná snaha!+ Budeme žít tak, jak sami uznáme za dobré, a každý z nás se bude řídit svým zatvrzelým a špatným srdcem.“+ 13  A tak Jehova říká toto: „Zeptejte se prosím mezi národy,jestli už někdo slyšel něco takového. Izraelská panna spáchala opravdu hroznou věc.+ 14  Copak ze skalnatých svahů Libanonu zmizí sníh? Vyschnou jeho chladné vody tekoucí zdaleka? 15  Ale můj lid na mě zapomněl.+ Přináší oběti* něčemu bezcennému,+a proto lidé klopýtají na svých cestách, dávných stezkách,+a schází na boční cesty, hrbolaté a neupravené.* 16  Proto se z jejich země stane něco děsivého,+bude navždy terčem posměchu.*+ Každý, kdo půjde kolem, se zhrozí a potřese hlavou.+ 17  Rozeženu je před nepřítelem jako východní vítr. V den jejich pohromy se k nim otočím zády, a ne tváří.“+ 18  A řekli: „Pojďte, vymyslíme proti Jeremjášovi nějaký plán.+ Vždyť naši kněží nás nepřestanou učit zákon,* moudří muži nám dál budou radit a proroci oznamovat slovo. Obviňme ho z něčeho* a neposlouchejme, co říká.“ 19  Věnuj mi pozornost, Jehovo,poslouchej, co říkají moji odpůrci. 20  Mělo by se dobré oplácet zlým? Vždyť vykopali jámu, aby mě připravili o život.+ Vzpomeň si, jak jsem před tebou stál a mluvil o nich dobré,abych od nich odvrátil tvůj hněv. 21  Proto jejich syny vydej hladua předej je moci meče.+ Ať jejich manželky přijdou o děti a ovdoví.+ Ať jejich muže zabije smrtelná nemoc,jejich mladé muže ať v bitvě srazí meč.+ 22  Z jejich domů ať je slyšet křik,až na ně náhle přivedeš nájezdníky. Vždyť vykopali jámu, aby mě chytili,a mým nohám nastražili pasti.+ 23  Ale ty, Jehovo,dobře víš, co všechno proti mně vymysleli, aby mě zabili.+ Nepřikrývej jejich proviněnía nevymazávej jejich hřích. Ať před tebou klopýtnou,+až proti nim ve svém hněvu zasáhneš.+

Poznámky

Dosl. „jak to bylo v hrnčířových očích správné udělat“.
Nebo „pocítím lítost“.
Nebo „pocítím lítost“.
Dosl. „utvářím“.
Nebo „obětní dým“.
Nebo „nesypané“.
Dosl. „něčím, nad čím se hvízdne“.
Nebo „poučovat“.
Dosl. „udeřme ho jazykem“.