Jeremjáš 17:1–27

  • Hřích Judy je vyrytý (1–4)

  • Požehnaný je ten, kdo důvěřuje v Jehovu (5–8)

  • Zrádné srdce (9–11)

  • Jehova je naděje Izraele (12, 13)

  • Jeremjášova modlitba (14–18)

  • Považovat sabat za posvátný (19–27)

17  „Hřích Judy je zapsaný železným rydlem,diamantovým hrotem je vyrytý na tabulku jejich srdcea na rohy* jejich oltářů.   I jejich synové pamatují na tyto oltáře a posvátné kůly*+vedle zeleného stromu, na vysokých kopcích,+   na horách v otevřené krajině. Tvůj majetek, všechny tvé poklady, vydám jako kořist,+tvé výšiny vydám jako kořist za hříchy spáchané na celém tvém území.+   Z vlastní vůle se vzdáš dědictví, které jsem ti dal.+ A nechám tě sloužit tvým nepřátelům v zemi, kterou neznáš,+protože jste můj hněv rozdmýchali jako oheň.*+ Bude hořet navždy.“   Toto říká Jehova: „Prokletý je ten,* kdo důvěřuje pouhému člověku,+kdo spoléhá na lidskou moc*+a jehož srdce se odvrací od Jehovy.   Bude jako osamocený strom na poušti,nezažije nic dobrého. Bude přebývat na vyprahlých místech v pustině,v solné krajině, kde se nedá žít.   Požehnaný je ten,* kdo důvěřuje Jehovovi,kdo se spoléhá na Jehovu.+   Bude jako strom zasazený u vod,který vysílá kořeny k vodnímu toku. Až přijde žár, ani si toho nevšimne,jeho listí bude stále zelené.+ A v roce sucha nebude mít obavyani nepřestane nést ovoce.   Srdce je zrádnější* než cokoli jiného a je schopné všeho.*+ Kdo se v něm vyzná? 10  Já, Jehova, zkoumám srdce+a prozkoumávám nejskrytější myšlenky,*abych dal každému podle jeho cest,podle ovoce jeho skutků.+ 11  Jako koroptev sedící na vejcích, která nenakladla,takový je ten, kdo získává bohatství nepoctivě.*+ V polovině života ho bohatství opustía nakonec se ukáže, že byl hloupý.“ 12  Slavný trůn, od začátku vyvýšený,je místem naší svatyně.+ 13  Jehovo, naděje Izraele,všichni, kdo tě opouští, budou zahanbeni. Ti, kdo se od tebe* odvrací,* budou zapsáni do prachu,+protože opustili Jehovu, zdroj živé vody.+ 14  Uzdrav mě, Jehovo, a budu uzdraven,zachraň mě, a budu zachráněn.+ Tobě patří má chvála. 15  Jsou takoví, kteří mi říkají: „Kde je Jehovovo slovo?+ Ať se splní!“ 16  Ale já jsem se nestáhl, dál jsem pastýřem, který tě následuje,a netoužil jsem po dni neštěstí. Víš o všem, co jsem kdy říkal,všechno se to odehrálo před tvou tváří. 17  Nedovol, abych se děsil,jsi mé útočiště v den neštěstí. 18  Ať jsou moji pronásledovatelé zahanbeni,+ale já ať zahanben nejsem. Ať jsou zděšení,ale já ať zděšený nejsem. Přiveď na ně den neštěstí+a rozdrť je, úplně je znič.* 19  Toto mi řekl Jehova: „Jdi a postav se do brány synů lidu, kterou vchází a vychází judští králové, a do všech bran Jeruzaléma.+ 20  Řekni jim: ‚Slyšte Jehovovo slovo, judští králové, všichni Judejci a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami. 21  Toto říká Jehova: „Dávejte si pozor a nenoste v sabatní den žádný náklad ani ho nepřinášejte branami Jeruzaléma.+ 22  V sabatní den nevynášejte žádný náklad ze svých domovů a nedělejte žádnou práci.+ Považujte sabatní den za posvátný, jak jsem přikázal vašim předkům.+ 23  Ale oni nenaslouchali a nevěnovali pozornost,* zatvrzele odmítali* poslouchat a dát se poučit.“‘+ 24  ‚„Pokud mě ale budete přesně poslouchat,“ prohlašuje Jehova, „a nebudete v sabatní den přinášet náklad branami tohoto města a budete sabatní den považovat za posvátný, takže v něm nebudete dělat žádnou práci,+ 25  pak budou branami tohoto města vcházet králové a knížata sedící na Davidově trůnu.+ Pojedou na voze a na koních, oni a jejich knížata, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma.+ A toto město bude navždy obydlené. 26  A budou přicházet lidé z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z Benjamínovy země,+ z nížiny,+ z hornatého kraje a z Negebu* a budou přinášet do Jehovova domu zápalné a jiné oběti,+ obilné oběti,+ kadidlovou pryskyřici a oběti díkůvzdání.+ 27  Ale pokud mě neposlechnete a nebudete sabatní den považovat za posvátný a budete nosit náklad a přinášet ho v sabatní den branami Jeruzaléma, podpálím jeho brány a oheň pohltí opevněné věže Jeruzaléma+ a nikdo ho neuhasí.“‘“+

Poznámky

Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.
Nebo možná „vždyť jste byli v mém hněvu zažehnuti jako oheň“.
Dosl. „činí tělo svou paží“.
Nebo „silný muž“.
Nebo „silný muž“.
Nebo „lstivější“.
Nebo „je zoufalé, je nebezpečné“, nebo možná „je nevyléčitelné“.
Nebo „nejhlubší city“, dosl. „ledviny“.
Nebo „neprávem, nespravedlivě“.
Nebo „od tebe odpadají“.
Dosl. „ode mě“, patrně se vztahuje na Jehovu.
Nebo „znič je dvakrát“.
Dosl. „nenaklonili své ucho“.
Dosl. „zatvrdili svou šíji“.
Nebo „z jihu“.