Jeremjáš 16:1–21

  • Jeremjáš se nemá ženit, nemá truchlit ani chodit na hostiny (1–9)

  • Trest, potom obnova (10–21)

16  A Jehova ke mně promluvil znovu:  „Neber si žádnou manželku a neměj na tomto místě syny ani dcery.  Vždyť toto říká Jehova o synech a dcerách, kteří se tady rodí, o matkách, které je rodí, a o otcích, kteří je plodí v této zemi:  ‚Zemřou na smrtelné nemoci,+ ale nikdo pro ně nebude truchlit ani je nepohřbí. Budou jako hnůj na povrchu země.+ Zahynou mečem a hladem+ a jejich mrtvoly budou potravou pro nebeské ptáky a pozemská zvířata.‘   Jehova totiž říká toto: ‚Nevcházej do domu, kde se koná smuteční hostina,a nechoď oplakávat a projevovat soustrast.‘+ ‚Vždyť jsem tomuto lidu odebral svůj pokoj,‘ prohlašuje Jehova,‚i svou věrnou lásku a milosrdenství.+   Významní i nevýznamní v této zemi zemřou. Nebudou pohřbenia nikdo pro ně nebude truchlitani si kvůli nim neudělá řezné rány a neoholí hlavu.*   Nikdo truchlícím nepodá jídlo,aby je utěšil,ani jim nedá napít z poháru, aby zmírnil jejich žalnad ztrátou otce nebo matky.   A nevcházej ani do domu hostiny,abys tam poseděl u jídla a pití.‘  Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele, totiž říká toto: ‚Na tomto místě, za vašich dnů a před vašima očima umlčím jásot a radování, hlas ženicha a hlas nevěsty.‘+ 10  Až jim řekneš všechna tato slova, zeptají se tě: ‚Proč Jehova říká, že nás postihne všechno to velké neštěstí? Čím jsme se provinili? Jaký hřích jsme spáchali proti Jehovovi, našemu Bohu?‘+ 11  Odpověz jim: ‚„Protože mě vaši předkové opustili,“+ prohlašuje Jehova, „a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim.+ Opustili mě a nedodržovali můj zákon.+ 12  A vy se chováte mnohem hůř než vaši předkové.+ Neposloucháte mě a každý z vás se řídí svým zatvrzelým a špatným srdcem.+ 13  A tak vás vyvrhnu z této země do země, kterou jste neznali vy ani vaši předkové,+ a tam budete muset ve dne v noci sloužit jiným bohům,+ protože vám neprojevím přízeň.“‘ 14  ‚Přichází však dny,‘ prohlašuje Jehova, ‚kdy už se nebude říkat: „Jakože žije Jehova, který vyvedl izraelský lid z Egypta!“,+ 15  ale: „Jakože žije Jehova, který vyvedl izraelský lid ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal!“ Přivedu je zpátky do země, kterou jsem dal jejich předkům.‘+ 16  ‚Posílám pro mnoho rybářů,‘ prohlašuje Jehova,‚a vyloví je. Potom pošlu pro mnoho lovcůa pochytají je na každé hoře a na každém kopcia ve skalních rozsedlinách. 17  Mé oči totiž sledují všechno, co dělají.* Neskryjí se přede mnouani jejich provinění není skryté před mýma očima. 18  Nejdřív jim v plné míře odplatím za jejich provinění a hřích,+protože znesvětili mou zemi svými odpornými neživými modlami*a naplnili mé dědictví svými ohavnostmi.‘“+ 19  Jehovo, má sílo a má pevnosti,mé útočiště v den tísně,+k tobě přijdou národy z konců zeměa řeknou: „Naši předkové zdědili naprostý klam,marnost a bezcenné, neužitečné věci.“+ 20  Může si člověk udělat bohy? Vždyť to žádní bohové nejsou!+ 21  „A tak jim ukážu,tentokrát jim ukážu svou sílu a moca poznají, že mé jméno je Jehova.“

Poznámky

Pohanské smuteční zvyky, které patrně dodržovali odpadlí Izraelité.
Dosl. „všechny jejich cesty“.
Dosl. „mrtvolami svých odporných věcí“.