Jeremjáš 15:1–21

  • Jehova svůj rozsudek nezmění (1–9)

  • Jeremjáš si stěžuje (10)

  • Jehova odpovídá (11–14)

  • Jeremjášova modlitba (15–18)

    • Jíst Boží slova je radost (16)

  • Jehova posiluje Jeremjáše (19–21)

15  Potom mi Jehova řekl: „I kdyby přede mnou stáli Mojžíš a Samuel,+ neprojevil bych tomuto lidu přízeň. Odežeň je ode mě, ať jdou.  A když se tě zeptají: ‚Kam máme jít?‘, odpověz jim: ‚Toto říká Jehova: „Kdo je určený pro smrtelnou nemoc, ke smrtelné nemoci! Kdo pro meč, k meči!+ Kdo pro hlad, k hladu! A kdo pro zajetí, do zajetí!“‘+  ‚Ustanovím nad nimi čtyři pohromy,‘*+ prohlašuje Jehova, ‚meč, aby zabíjel, psy, aby odvlékali, a nebeské ptáky a pozemská zvířata, aby žrali a ničili.+  Za to, co dělal v Jeruzalémě judský král Manasse,+ syn Ezekjáše, z nich udělám něco děsivého pro všechna království na zemi.+   Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme,kdo tě bude litovata kdo se zastaví, aby se zeptal, jak se ti daří?‘   ‚Opustil jsi mě,‘ prohlašuje Jehova,+‚obracíš se ke mně zády.*+ Proto na tebe vztáhnu ruku a zničím tě.+ Už mě unavilo pořád se nad tebou slitovávat.   Ve městech* země je převěji jako obilí. Připravím je o děti.+ Zničím svůj lid,protože odmítají opustit své cesty.+   Jejich vdov bude víc než mořského písku. V poledne na ně přivedu ničitele, na matky i mladé muže. Náhle je zachvátím úzkostí a hrůzou.   Žena, která porodila sedm dětí, je vysílená,lapá po dechu. Její slunce zapadlo, zatímco je ještě den,a to ji zahanbilo a pokořilo.‘* ‚A těch pár, co jich zbude,vydám meči jejich nepřátel,‘ prohlašuje Jehova.“+ 10  Běda mi, má matko, že jsi mě porodila,+muže vystaveného hádkám a sporům s celou zemí. Nic jsem nepůjčil a nic mi nepůjčili,a přesto mě všichni proklínají. 11  Jehova řekl: „Určitě tě budu podporovat. V době neštěstí, v době tísněse tě před nepřítelem určitě zastanu. 12  Dokáže někdo rozlámat železo,železo ze severu, a měď? 13  Tvůj majetek a tvé poklady vydám jako kořist,+bezplatně, za všechny tvé hříchy spáchané na celém tvém území. 14  Vydám je tvým nepřátelůma ti je odnesou do země, kterou neznáš.+ Můj hněv zažehl oheň,který plane proti vám.“+ 15  Jehovo, ty víš, jak na tom jsem,pamatuj na mě a všimni si mě. Pomsti se za mě mým pronásledovatelům.+ Nedovol, abych přišel o život* proto, že s nimi máš trpělivost.* Víš, že kvůli tobě snáším hanbu.+ 16  Dostala se ke mně tvá slova a já jsem je snědl.+ Tvé slovo mě naplnilo jásotem, mé srdce radostí,vždyť se nade mnou vzývá tvé jméno, Jehovo, Bože vojsk. 17  Nevysedávám s těmi, kdo žijí jen pro zábavu, a nejásám.+ Protože je na mně tvá ruka, sedávám sám,vždyť jsi mě naplnil hněvem.*+ 18  Proč je má bolest trvalá a mé zranění nevyléčitelné? Nechce se zahojit. Budeš pro mě jako klamný pramen,na který se nedá spolehnout? 19  A tak Jehova říká toto: „Pokud se ke mně vrátíš, znovu ti projevím přízeňa budeš mi dál sloužit.* Pokud oddělíš cenné od bezcenného,staneš se mými ústy.* Oni se budou muset obrátit k tobě,ale ty se neobrátíš k nim.“ 20  „Udělám tě pro tento lid pevnou měděnou hradbou.+ Budou proti tobě bojovat,ale nezvítězí nad tebou,+protože jsem s tebou a zachráním tě a osvobodím,“ prohlašuje Jehova. 21  „Osvobodím tě z rukou ničemů,z rukou krutých lidí tě vyplatím.“

Poznámky

Nebo možná „čtyři druhy trestu“, dosl. „čtyři rodiny“.
Nebo možná „odcházíš ode mě“.
Dosl. „branách“.
Nebo možná „zastydělo se a bylo v rozpacích“.
Nebo „že jsi pomalý k hněvu“.
Dosl. „neodnímej mě“.
Nebo „odsuzujícím poselstvím“.
Dosl. „přede mnou stát“.
Nebo „mluvčím“.